Yi Qi Chen Nian Shao 意气趁年少 Spirit At Youth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Yu Ning 刘宇宁 Liu Yuning

Yi Qi Chen Nian Shao 意气趁年少 Spirit At Youth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Yu Ning 刘宇宁 Liu Yuning

Chinese Song Name:Yi Qi Chen Nian Shao 意气趁年少
English Translation Name: Spirit At Youth
Chinese Singer: Liu Yu Ning 刘宇宁 Liu Yuning
Chinese Composer:Qing Sang 情桑
Chinese Lyrics:Jiang Mei Wu 江眉妩

Yi Qi Chen Nian Shao 意气趁年少 Spirit At Youth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Yu Ning 刘宇宁 Liu Yuning

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rì jiāng chū tiān guāng xiǎo 
日 将    出  天   光    晓   
láng láng shū shēng yòu bèi huàn xǐng 
琅   琅   书  声    又  被  唤   醒   
qǔ shuǐ huán xiū zhú rào 
曲 水   环   修  竹  绕  
bǐ gēng bú chuò míng yuè yòu yìng 
笔 耕   不 辍   明   月  又  映   
jūn zǐ zì qiáng bù xī   yì shēng zhǐ zhēng zhāo xī 
君  子 自 强    不 息   一 生    只  争    朝   夕 
rén shēng tiān dì   qiú xué lù   hào yuǎn xī 
人  生    天   地   求  学  路   浩  远   兮 
shū shān wú xíng   qián lù tā xū yǐ qín miǎn wéi jìng 
书  山   无 形     前   路 他 须 以 勤  勉   为  径   
qiān lǐ xíng   xiān pò wàn juàn bú zhuì qīng yún 
千   里 行     先   破 万  卷   不 坠   青   云  
huì yǒu yǐ bǐ   zì zì líng xī cái jiào zhī jǐ 
会  友  以 笔   字 字 灵   犀 才  叫   知  己 
xiū wǒ xīn měi shí měi kè bǎo chí lǐ yì 
修  我 心  每  时  每  刻 保  持  礼 义 
yǐ shēn dǔ xíng 
以 身   笃 行   
chèn cǐ kè   chèn cǐ kè   guāng yīn 
趁   此 刻   趁   此 刻   光    阴  
yǐ wǒ shēn   yǐ wǒ xīn   dǔ xíng 
以 我 身     以 我 心    笃 行   
mò děng xián   mò fù shào nián   yī ya yī yē 
莫 等   闲     莫 负 少   年     咿 呀 咿 耶 
chèn cǐ kè   chèn cǐ kè   guāng yīn 
趁   此 刻   趁   此 刻   光    阴  
yǐ wǒ shēn   yǐ wǒ xīn   dǔ xíng 
以 我 身     以 我 心    笃 行   
mò děng xián   mò fù shào nián   yī ya yī yē 
莫 等   闲     莫 负 少   年     咿 呀 咿 耶 
yào dú jìn duō shǎo shèng rén wén zǎo 
要  读 尽  多  少   圣    人  文  藻  
yín jìn nián zhuǎn qiān nián de chén xiāo 
吟  尽  辗   转    千   年   的 尘   嚣   
yì zhāo gōng chéng míng jiù zài xiāng yāo 
一 朝   功   成    名   就  再  相    邀  
shū shēng yi qì chèn nián shào 
书  生    意 气 趁   年   少   
bú fù hóng hú zhuàng zhì shàng yún xiāo 
不 负 鸿   鹄 壮     志  上    云  霄   
yào yǔ tiān gōng shì bǐ gāo 
要  与 天   公   试  比 高  
qiě kàn jiāng shān jǐ duō jiāo 
且  看  江    山   几 多  娇   
dāng shù wǒ bèi   dú lǐng fēng sāo 
当   数  我 辈    独 领   风   骚  
jūn zǐ zì qiáng bù xī   yì shēng zhǐ zhēng zhāo xī 
君  子 自 强    不 息   一 生    只  争    朝   夕 
rén shēng tiān dì   qiú xué lù   hào yuǎn xī 
人  生    天   地   求  学  路   浩  远   兮 
shū shān wú xíng   qián lù tā xū yǐ qín miǎn wéi jìng 
书  山   无 形     前   路 他 须 以 勤  勉   为  径   
qiān lǐ xíng   xiān pò wàn juàn bú zhuì qīng yún 
千   里 行     先   破 万  卷   不 坠   青   云  
huì yǒu yǐ bǐ   zì zì líng xī cái jiào zhī jǐ 
会  友  以 笔   字 字 灵   犀 才  叫   知  己 
xiū wǒ xīn měi shí měi kè bǎo chí lǐ yì 
修  我 心  每  时  每  刻 保  持  礼 义 
yǐ shēn dǔ xíng 
以 身   笃 行   
chèn cǐ kè   chèn cǐ kè   guāng yīn 
趁   此 刻   趁   此 刻   光    阴  
yǐ wǒ shēn   yǐ wǒ xīn   dǔ xíng 
以 我 身     以 我 心    笃 行   
mò děng xián   mò fù shào nián   yī ya yī yē 
莫 等   闲     莫 负 少   年     咿 呀 咿 耶 
chèn cǐ kè   chèn cǐ kè   guāng yīn 
趁   此 刻   趁   此 刻   光    阴  
yǐ wǒ shēn   yǐ wǒ xīn   dǔ xíng 
以 我 身     以 我 心    笃 行   
mò děng xián   mò fù shào nián   yī ya yī yē 
莫 等   闲     莫 负 少   年     咿 呀 咿 耶 
yào dú jìn duō shǎo shèng rén wén zǎo 
要  读 尽  多  少   圣    人  文  藻  
yín jìn nián zhuǎn qiān nián de chén xiāo 
吟  尽  辗   转    千   年   的 尘   嚣   
yì zhāo gōng chéng míng jiù zài xiāng yāo 
一 朝   功   成    名   就  再  相    邀  
shū shēng yi qì chèn nián shào 
书  生    意 气 趁   年   少   
bú fù hóng hú zhuàng zhì shàng yún xiāo 
不 负 鸿   鹄 壮     志  上    云  霄   
yào yǔ tiān gōng shì bǐ gāo 
要  与 天   公   试  比 高  
qiě kàn jiāng shān jǐ duō jiāo 
且  看  江    山   几 多  娇   
dāng shù wǒ bèi   dú lǐng fēng sāo 
当   数  我 辈    独 领   风   骚  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.