Yi Pin Chun Shan 一品春山 Enjoy The Spring Mountain Scenery Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Guang 苜茪

Yi Pin Chun Shan 一品春山 Enjoy The Spring Mountain Scenery Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Guang 苜茪

Chinese Song Name:Yi Pin Chun Shan 一品春山
English Translation Name:Enjoy The Spring Mountain Scenery
Chinese Singer: Mu Guang 苜茪
Chinese Composer:Xian Yin 弦音 ZETA
Chinese Lyrics:Mu Guang 苜茪

Yi Pin Chun Shan 一品春山 Enjoy The Spring Mountain Scenery Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Guang 苜茪

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mǎo yuè shǐ   wàn wù zhī cháo   gān lù chūn xiǎo 
卯  月  始    万  物 之  朝     甘  露 春   晓   
jì guāng luò   yù dí fēi shēng   huā jiān wǎn zhào 
霁 光    落    玉 笛 飞  声      花  间   晚  照   
bàn juǎn lián   zhà nuǎn hái hán   chūn shān shàng báo 
半  卷   帘     乍  暖   还  寒    春   衫   尚    薄  
jiàn wài shān   bēi zhōng wù   yǎn qián rén xiāng yāo 
槛   外  山     杯  中    物   眼  前   人  相    邀  
tā méi yǎn zhèng hán xiào   shì zhuó zhuó rú shāo 
他 眉  眼  正    含  笑     是  灼   灼   如 烧   
biàn wèn bù zhī   yán xià hé chù jīng hóng mào 
遍   问  不 知    檐  下  何 处  惊   鸿   貌  
dōng fēng sòng wǒ yún jiān mèng   zhuì xiàng bì xiāo 
东   风   送   我 云  间   梦     坠   向    碧 霄   
qīng lián bǎi zǐ lú zhōng shēng   què yě nán pāo 
青   莲   柏  子 炉 中    生      却  也 难  抛  
jiù shū fān kāi yí yè  
旧  书  翻  开  一 页  
xiào shuō dāng nián   wú yì huá fú xīn miǎn 
笑   说   当   年     无 意 华  服 新  冕   
cháng jì yù fēng dú jué  
常    记 豫 峰   独 绝   
cǐ fāng kāi yàn   dǎo qīng zūn tuó yán 
此 方   开  宴    倒  青   樽  酡  颜  
shū juàn hé   róng huá xiè  
书  卷   阖   荣   华  谢   
rú hé bǐ mò   bú guò zhǐ shàng yún yān 
如 何 笔 墨   不 过  纸  上    云  烟  
chuān huā fú liǔ luò méi jiān   yòu jiàn tīng yǔ mián 
穿    花  拂 柳  落  眉  间     又  见   听   雨 眠   
mǎo yuè shǐ   wàn wù zhī cháo   gān lù chūn xiǎo 
卯  月  始    万  物 之  朝     甘  露 春   晓   
jì guāng luò   yù dí fēi shēng   huā jiān wǎn zhào 
霁 光    落    玉 笛 飞  声      花  间   晚  照   
bàn juǎn lián   zhà nuǎn hái hán   chūn shān shàng báo 
半  卷   帘     乍  暖   还  寒    春   衫   尚    薄  
jiàn wài shān   bēi zhōng wù   yǎn qián rén xiāng yāo 
槛   外  山     杯  中    物   眼  前   人  相    邀  
tā méi yǎn zhèng hán xiào   shì zhuó zhuó rú shāo 
他 眉  眼  正    含  笑     是  灼   灼   如 烧   
biàn wèn bù zhī   yán xià hé chù jīng hóng mào 
遍   问  不 知    檐  下  何 处  惊   鸿   貌  
dōng fēng sòng wǒ yún jiān mèng   zhuì xiàng bì xiāo 
东   风   送   我 云  间   梦     坠   向    碧 霄   
qīng lián bǎi zǐ lú zhōng shēng   què yě nán pāo 
青   莲   柏  子 炉 中    生      却  也 难  抛  
jiù shū fān kāi yí yè  
旧  书  翻  开  一 页  
xiào shuō dāng nián   wú yì huá fú xīn miǎn 
笑   说   当   年     无 意 华  服 新  冕   
cháng jì yù fēng dú jué  
常    记 豫 峰   独 绝   
cǐ fāng kāi yàn   dǎo qīng zūn tuó yán 
此 方   开  宴    倒  青   樽  酡  颜  
shū juàn hé   róng huá xiè  
书  卷   阖   荣   华  谢   
rú hé bǐ mò   bú guò zhǐ shàng yún yān 
如 何 笔 墨   不 过  纸  上    云  烟  
chuān huā fú liǔ luò méi jiān  
穿    花  拂 柳  落  眉  间    
yòu jiàn tīng yǔ mián 
又  见   听   雨 眠   
jiǎn dú gāo duī àn biān  
简   牍 高  堆  案 边    
nán dé lǎn juàn   xìn shǒu luàn bō sù xián 
难  得 懒  倦     信  手   乱   拨 素 弦   
zuó rì qīn cǎi yá jiān  
昨  日 亲  采  芽 尖    
xián lái yì pǐn   chá lù xù xīn piān 
闲   来  一 品    茶  录 续 新  篇   
zhǎn jiàn nóng   cuì yù liú  
盏   渐   浓     翠  欲 流   
mǎn táng xiāng sè   qīng niǎo hái xián lǜ qiǎn 
满  堂   香    色   青   鸟   还  嫌   绿 浅   
xián lái qióng lín dì yì zhī  
衔   来  琼    林  第 一 枝   
xié guà chūn shān qián 
斜  挂  春   山   前   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.