Saturday, July 20, 2024
HomePopYi Nian Sheng 一念生 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Se Shi...

Yi Nian Sheng 一念生 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Se Shi Nan Ye 五色石南叶

Chinese Song Name:Yi Nian Sheng 一念生
English Translation Name: One Thought Grows
Chinese Singer: Wu Se Shi Nan Ye 五色石南叶
Chinese Composer: Yi Xiu 一袖
Chinese Lyrics:Qi Jin Tang 七斤糖

Yi Nian Sheng 一念生 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Se Shi Nan Ye 五色石南叶

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bēi huān yǒu shí kū xiào yǒu shēnɡ
悲 欢 有 时 哭 笑 有 声
jiē zài hónɡ chén
皆 在 红 尘
dú xínɡ zhì jīn wàn shì wèi xiānɡ fénɡ
独 行 至 今 万 事 未 相 逢
què jiàn shuí lái yí kòu shǒu bài rù shān mén
却 见 谁 来 一 叩 首 拜 入 山 门
qiān shù huā mínɡ zhì cǐ yí niàn shēnɡ
千 树 花 明 至 此 一 念 生
cénɡ shòu yǐ shū
曾 授 以 书
qǐ jiàn xìn rú én zǒu bǐ xínɡ wén
起 见 信 如 唔 走 笔 行 文
zài shòu pínɡ shēnɡ dù jǐ xiān dù rén
再 授 平 生 渡 己 先 渡 人
ɡuò yì chénɡ biàn yǒu yì chénɡ wǎnɡ shì
过 一 城 便 有 一 程 往 事
xīn tóu chánɡ cún
心 头 长 存
ruò fēi cǎi dié jìnɡ shē lái yú chī mènɡ
若 非 彩 蝶 境 赊 来 愚 痴 梦
tánɡ qián sān bài lǐ chénɡ shì ménɡ
堂 前 三 拜 礼 成 誓 盟
suī jiǎ jié fà què zhēn
虽 假 结 发 却 真
yě sì yì shuānɡ bì rén jià yī zuì xiānɡ chèn
也 似 一 双 璧 人 嫁 衣 最 相 称
qīnɡ sī chán jǐ cùn mínɡ zhī xiānɡ sī
青 丝 缠 几 寸 明 知 相 思
bù kě kùn
不 可 困
yù jiānɡ fù yì fén shōu zhǐ jìnɡ bù rěn
欲 将 付 一 焚 收 指 竟 不 忍
huānɡ tánɡ jù sàn diān dǎo ài hèn
荒 唐 聚 散 颠 倒 爱 恨
jiē shì hónɡ chén
皆 是 红 尘
dào rú jīn cái yǔ xīn xiānɡ rèn
到 如 今 才 与 心 相 认
shì ɡuān ɡù rén jìnɡ wú bàn diǎn ɡǎn chónɡ wēn
事 关 故 人 竟 无 半 点 敢 重 温
mìnɡ zhōnɡ yuán jié shǐ yú yí niàn shēnɡ
命 中 缘 劫 始 于 一 念 生
tí hán dēnɡ rú kě wànɡ chuān
提 寒 灯 如 可 忘 川
zhònɡ xún yì lǚ ɡuī hún
重 寻 一 缕 归 魂
wǔ zǎi yí shùn bái tóu yì kě děnɡ
五 载 一 瞬 白 头 亦 可 等
jiānɡ yì shēn
将 一 身
zuì ɡǔ tóu rù ní chén liàn zuò báo rèn
罪 骨 投 入 泥 尘 炼 作 薄 刃
xǐ jìnɡ shēnɡ yǔ mínɡ bú fù dānɡ nián ēn
洗 净 声 与 名 不 负 当 年 恩
hàn hǎi wàn nián jù jì yí jiàn
瀚 海 万 年 俱 寂 一 剑
ɡū hénɡ yuè sè qīnɡ chénɡ
孤 横 月 色 清 澄
bìnɡ jiān bǎi zhànɡ xīnɡ qiónɡ tái shǒu wǎn yè fēnɡ
并 肩 百 丈 星 穹 抬 手 挽 夜 风
zhì qínɡ qiě zhì xìnɡ
至 情 且 至 性
hé ɡù dé jūn yì xiānɡ zènɡ
何 故 得 君 一 相 赠
wèi jiè jiǔ qiān zūn hé yǐ sù pínɡ shēnɡ
未 借 酒 千 樽 何 以 诉 平 生
hàn hǎi wàn nián jù jì yí jiàn
瀚 海 万 年 俱 寂 一 剑
ɡū hénɡ yuè sè qīnɡ chénɡ
孤 横 月 色 清 澄
bìnɡ jiān bǎi zhànɡ xīnɡ qiónɡ tái shǒu wǎn yè fēnɡ
并 肩 百 丈 星 穹 抬 手 挽 夜 风
tònɡ shèn qiě xìnɡ shèn nínɡ móu
痛 甚 且 幸 甚 凝 眸
wànɡ jìn rén jiān chūn
望 尽 人 间 春
hū jiào jīnɡ nián shì zhì cǐ wú xū wèn
忽 觉 经 年 事 至 此 无 须 问

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags