Saturday, July 20, 2024
HomePopYi Nian Hong Chen Lao 一念红尘老 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing...

Yi Nian Hong Chen Lao 一念红尘老 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Ming 清茗

Chinese Song Name:Yi Nian Hong Chen Lao 一念红尘老
English Translation Name: The Woman Becomes Old In A Moment
Chinese Singer: Qing Ming 清茗
Chinese Composer: Qian Yi 浅逸
Chinese Lyrics:Qing Ming 清茗

Yi Nian Hong Chen Lao 一念红尘老 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Ming 清茗

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhí bǐ huānɡ tánɡ yīnɡ xiě
执 笔 荒 唐 应 写
tōu xīn bù wéi qiè
偷 心 不 为 窃
huí móu jiē sì nǐ yán dǐ qīnɡ liè
回 眸 皆 似 你 眼 底 清 冽
huǎnɡ rán shēn yǐnɡ mínɡ miè
恍 然 身 影 明 灭
ruò fú ɡuānɡ qīnɡ lüè
若 浮 光 轻 掠
jīnɡ hónɡ yì piē huò huánɡ liánɡ mènɡ yí yè
惊 鸿 一 瞥 或 黄 粱 梦 一 页
pínɡ shēnɡ tián dàn měnɡ dǒnɡ jiānɡ hú zhènɡ xié
平 生 恬 淡 懵 懂 江 湖 正 邪
zhǎnɡ xīn yù bái bì hé cénɡ quē
掌 心 玉 白 壁 何 曾 缺
wǒ zì qiān shān ér xià rù yān huǒ yǒnɡ yè
我 自 千 山 而 下 入 烟 火 永 夜
fù yì chǎnɡ wú rén xiānɡ xǔ de yuē
赴 一 场 无 人 相 许 的 约
mí dǐ zhī sī bǎi jié
谜 底 织 丝 百 结
fēnɡ yuè nán jiě
风 月 难 解
wù wàn huā kāi xiè
误 万 花 开 谢
cǐ qínɡ wèi xiē yóu zhuī xún yún jiān xuě
此 情 未 歇 犹 追 寻 云 间 雪
yán qínɡ ɡuān dānɡ nán yuè
言 情 关 当 难 越
shì yuán yì shì jié
是 缘 亦 是 劫
shuí qīnɡ ɡài rú ɡù yōnɡ wēn yì rónɡ jiě
谁 倾 盖 如 故 拥 温 意 融 解
huā zhì tú mí bào xiānɡ zhī tóu wèi què
花 至 荼 靡 抱 香 枝 头 未 却
rén jiān shì bīnɡ xīn yě chì liè
人 间 事 冰 心 也 炽 烈
wǒ zì qiān shān ér xià rù yān huǒ yǒnɡ yè
我 自 千 山 而 下 入 烟 火 永 夜
fù yì chǎnɡ wú rén xiānɡ xǔ de yuē
赴 一 场 无 人 相 许 的 约
mí dǐ zhī sī bǎi jié
谜 底 织 丝 百 结
fēnɡ yuè nán jiě
风 月 难 解
wù wàn huā kāi xiè
误 万 花 开 谢
cǐ qínɡ wèi xiē yóu zhuī xún yún jiān xuě
此 情 未 歇 犹 追 寻 云 间 雪
wǒ zì qiān bǎi liú zhuǎn yú hónɡ chén chánɡ jiē
我 自 千 百 流 转 于 红 尘 长 街
děnɡ yí shì yuè yuán shí de lí bié
等 一 世 月 圆 时 的 离 别
yún ɡuī shān fēnɡ chuī xuě
云 归 山 风 吹 雪
bái shǒu rú yuē
白 首 如 约
hé xū tínɡ cǐ què
何 须 停 此 阙
yǒu qínɡ bù lǎo huà zuò zhǐ jiān lán dié
有 情 不 老 化 作 指 尖 蓝 蝶

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags