Saturday, September 23, 2023
HomePopYi Meng Tan Huan 一梦贪欢 Dream Greedy Huan Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Yi Meng Tan Huan 一梦贪欢 Dream Greedy Huan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cou Shi 凑诗 Qi You 漆柚 Yun Que 云雀 Cream Jun Dao 菌刀

Chinese Song Name: Yi Meng Tan Huan 一梦贪欢
English Tranlation Name: Dream Greedy Huan
Chinese Singer: Cou Shi 凑诗 Qi You 漆柚 Yun Que 云雀 Cream Jun Dao 菌刀
Chinese Composer: Cang Cang 苍苍
Chinese Lyrics: Zhuan Chang Lang Ren 砖厂浪人

Yi Meng Tan Huan 一梦贪欢 Dream Greedy Huan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cou Shi 凑诗 Qi You 漆柚 Yun Que 云雀 Cream Jun Dao 菌刀

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

【 còu shī 】 
【 凑  诗  】 
yì zhōu qīng   hāo kāi yú huǒ yìng   suì jiāng xīn 
一 舟   轻     蒿  开  渔 火  映     碎  江    心  
rù mù   chóng chóng rú huà píng   kě jí shuāng jìn xī zhào yǐng 
入 目   重    重    如 画  屏     可 及 霜     浸  溪 照   影   
【 qī yòu 】 
【 漆 柚  】 
bó kè xiào wèn   sòng qiū fēng yì pěng 
泊 客 笑   问    送   秋  风   一 捧   
bàn xié yáng yú huī   kàn lù diǎn yān tīng 
伴  斜  阳   余 晖    看  鹭 点   烟  汀   
【 jūn dāo 】 
【 菌  刀  】 
rì mù jìn   chuī yān niǎo niǎo yùn   wén xiāng yīn 
日 暮 尽    炊   烟  袅   袅   蕴    闻  乡    音  
pí pá   shēng shēng sù zhēn qíng   yóu rú dāng nián mò chóu xīn 
琵 琶   声    声    诉 真   情     犹  如 当   年   莫 愁   心  
【 yún què 】 
【 云  雀  】 
tíng yuàn shēn chù   lǎn fēn fāng yì cóng 
庭   院   深   处    揽  芬  芳   一 丛   
zhěn zhǐ yàn bǐ mò   dài jūn rù mèng jìng 
枕   纸  砚  笔 墨   待  君  入 梦   境   
【 còu shī 】 
【 凑  诗  】 
shuí rén huàn  
谁   人  唤    
ruǎn yǔ qiǎn ní nán  
软   语 浅   呢 喃   
sì zhū xián 
似 珠  弦   
xì wén   zhǐ yú qīng fēng wǎn   xiào jūn kōng bēi wàng xīn tiān 
细 闻    只  余 清   风   挽    笑   君  空   杯  忘   新  添   
【 hé chàng 】 
【 合 唱    】 
zhǐ dé yǎn qián   yǒu jiǔ qiě xūn hān 
只  得 眼  前     有  酒  且  醺  酣  
bái mǎ pèi qīng shān   zài tān yì chǎng huān 
白  马 配  青   衫     再  贪  一 场    欢   
【 qī yòu 】 
【 漆 柚  】 
yīng shì jiǔ zuì   nán dé tóng mián gòng zhěn zhè rén jiān jiù suì 
应   是  酒  醉    难  得 同   眠   共   枕   这  人  间   旧  岁  
shì jiǔ zuì   fǒu zé zěn jiàn nǐ   yǔ wǒ píng lán yòu xiāng duì 
是  酒  醉    否  则 怎  见   你   与 我 凭   栏  又  相    对  
【 còu shī 】 
【 凑  诗  】 
fēi jiǔ zuì   chù bú dào nǐ méi mù   zhǐ dé yì kōng bēi 
非  酒  醉    触  不 到  你 眉  目   只  得 一 空   杯  
shì shì fēi   qīng qiǎn xiāng féng yòu xiāng wéi   lián qǔ zhí yǒu xuě yā méi 
是  是  非    清   浅   相    逢   又  相    违    怜   取 只  有  雪  压 眉  
【 jūn dāo 】 
【 菌  刀  】 
bú shì jiǔ zuì   nǐ xiào róng réng qīng xī dài wǒ zài huí wèi 
不 是  酒  醉    你 笑   容   仍   清   晰 待  我 再  回  味  
fēi jiǔ zuì   fǒu zé zěn yǔ nǐ   zhí bǐ huì chén guāng xī wēi 
非  酒  醉    否  则 怎  与 你   执  笔 绘  晨   光    熹 微  
【 yún què 】 
【 云  雀  】 
shì jiǔ zuì   shuō shū rén hái wèi dào jìn   zhè qián chén cuò duì shì fēi 
是  酒  醉    说   书  人  还  未  道  尽    这  前   尘   错  对  是  非  
shì shì fēi   děng hòu lái rén   tiān yì bǐ jié wěi 
是  是  非    等   后  来  人    添   一 笔 结  尾  
【 còu shī 】 
【 凑  诗  】 
yì zhōu qīng   hāo kāi yú huǒ yìng   suì jiāng xīn 
一 舟   轻     蒿  开  渔 火  映     碎  江    心  
rù mù   chóng chóng rú huà píng   kě jí shuāng jìn xī zhào yǐng 
入 目   重    重    如 画  屏     可 及 霜     浸  溪 照   影   
【 qī yòu 】 
【 漆 柚  】 
bó kè xiào wèn   sòng qiū fēng yì pěng 
泊 客 笑   问    送   秋  风   一 捧   
bàn xié yáng yú huī   kàn lù diǎn yān tīng 
伴  斜  阳   余 晖    看  鹭 点   烟  汀   
【 jūn dāo 】 
【 菌  刀  】 
rì mù jìn   chuī yān niǎo niǎo yùn   wén xiāng yīn 
日 暮 尽    炊   烟  袅   袅   蕴    闻  乡    音  
pí pá   shēng shēng sù zhēn qíng   yóu rú dāng nián mò chóu xīn 
琵 琶   声    声    诉 真   情     犹  如 当   年   莫 愁   心  
【 yún què 】 
【 云  雀  】 
tíng yuàn shēn chù   lǎn fēn fāng yì cóng 
庭   院   深   处    揽  芬  芳   一 丛   
zhěn zhǐ yàn bǐ mò   dài jūn rù mèng jìng 
枕   纸  砚  笔 墨   待  君  入 梦   境   
【 yún què 】 
【 云  雀  】 
shuí rén huàn  
谁   人  唤    
ruǎn yǔ qiǎn ní nán  
软   语 浅   呢 喃   
sì zhū xián 
似 珠  弦   
xì wén   zhǐ yú qīng fēng wǎn   xiào jūn kōng bēi wàng xīn tiān 
细 闻    只  余 清   风   挽    笑   君  空   杯  忘   新  添   
【 hé chàng 】 
【 合 唱    】 
zhǐ dé yǎn qián   yǒu jiǔ qiě xūn hān 
只  得 眼  前     有  酒  且  醺  酣  
bái mǎ pèi qīng shān   zài tān yì chǎng huān 
白  马 配  青   衫     再  贪  一 场    欢   
【 qī yòu 】 
【 漆 柚  】 
yīng shì jiǔ zuì   nán dé tóng mián gòng zhěn zhè rén jiān jiù suì 
应   是  酒  醉    难  得 同   眠   共   枕   这  人  间   旧  岁  
shì jiǔ zuì   fǒu zé zěn jiàn nǐ   yǔ wǒ píng lán yòu xiāng duì 
是  酒  醉    否  则 怎  见   你   与 我 凭   栏  又  相    对  
【 còu shī 】 
【 凑  诗  】 
fēi jiǔ zuì   chù bú dào nǐ méi mù   zhǐ dé yì kōng bēi 
非  酒  醉    触  不 到  你 眉  目   只  得 一 空   杯  
shì shì fēi   qīng qiǎn xiāng féng yòu xiāng wéi   lián qǔ zhí yǒu xuě yā méi 
是  是  非    清   浅   相    逢   又  相    违    怜   取 只  有  雪  压 眉  
【 jūn dāo 】 
【 菌  刀  】 
bú shì jiǔ zuì   nǐ xiào róng réng qīng xī dài wǒ zài huí wèi 
不 是  酒  醉    你 笑   容   仍   清   晰 待  我 再  回  味  
fēi jiǔ zuì   fǒu zé zěn yǔ nǐ   zhí bǐ huì chén guāng xī wēi 
非  酒  醉    否  则 怎  与 你   执  笔 绘  晨   光    熹 微  
【 yún què 】 
【 云  雀  】 
shì jiǔ zuì   shuō shū rén hái wèi dào jìn   zhè qián chén cuò duì shì fēi 
是  酒  醉    说   书  人  还  未  道  尽    这  前   尘   错  对  是  非  
shì shì fēi   děng hòu lái rén   tiān yì bǐ jié wěi 
是  是  非    等   后  来  人    添   一 笔 结  尾  
【 yún què 】 
【 云  雀  】 
yīng shì jiǔ zuì   nán dé tóng mián gòng zhěn zhè rén jiān jiù suì 
应   是  酒  醉    难  得 同   眠   共   枕   这  人  间   旧  岁  
【 jūn dāo 】 
【 菌  刀  】 
shì jiǔ zuì   fǒu zé zěn jiàn nǐ   yǔ wǒ píng lán yòu xiāng duì 
是  酒  醉    否  则 怎  见   你   与 我 凭   栏  又  相    对  
【 còu shī + qī yòu 】 
【 凑  诗  + 漆 柚  】 
fēi jiǔ zuì   chù bú dào nǐ méi mù   zhǐ dé yì kōng bēi 
非  酒  醉    触  不 到  你 眉  目   只  得 一 空   杯  
shì shì fēi   qīng qiǎn xiāng féng yòu xiāng wéi   lián qǔ zhí yǒu xuě yā méi 
是  是  非    清   浅   相    逢   又  相    违    怜   取 只  有  雪  压 眉  
【 hé chàng 】 
【 合 唱    】 
bú shì jiǔ zuì   nǐ xiào róng réng qīng xī dài wǒ zài huí wèi 
不 是  酒  醉    你 笑   容   仍   清   晰 待  我 再  回  味  
fēi jiǔ zuì   fǒu zé zěn yǔ nǐ   zhí bǐ huì chén guāng xī wēi 
非  酒  醉    否  则 怎  与 你   执  笔 绘  晨   光    熹 微  
shì jiǔ zuì   shuō shū rén hái wèi dào jìn   zhè qián chén cuò duì shì fēi 
是  酒  醉    说   书  人  还  未  道  尽    这  前   尘   错  对  是  非  
shì shì fēi   děng hòu lái rén   tiān yì bǐ jié wěi 
是  是  非    等   后  来  人    添   一 笔 结  尾  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags