Friday, April 12, 2024
HomePopYi Jiang Cheng 忆江城 Recalling Jiangcheng Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shu...

Yi Jiang Cheng 忆江城 Recalling Jiangcheng Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shu Ze Yun 书泽运

Chinese Song Name:Yi Jiang Cheng 忆江城 
English Translation Name:Recalling Jiangcheng
Chinese Singer: Shu Ze Yun 书泽运
Chinese Composer:A Yue 阿越
Chinese Lyrics:Tian Ci 天赐

Yi Jiang Cheng 忆江城 Recalling Jiangcheng Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shu Ze Yun 书泽运

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xuě luò cháng jiē yè yì liáng 
雪  落  长    阶  夜 亦 凉    
xiāng féng bù shí nǐ mú yàng 
相    逢   不 识  你 模 样   
yuè xià niàn yì shēng chóu chàng 
月  下  念   一 生    惆   怅    
bù zhī huà yǔ shuí lái jiǎng 
不 知  话  与 谁   来  讲    
yán xià dēng huǒ yǐng chéng shuāng 
檐  下  灯   火  影   成    双     
xiāng sī bēi huān kǒng nán wàng 
相    思 悲  欢   恐   难  忘   
qín shēng yōu yáng dí shēng xiǎng 
琴  声    悠  扬   笛 声    响    
ěr jīn yòu zài hé fāng 
尔 今  又  在  何 方   
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
bù sī liang   zì nán wàng 
不 思 量      自 难  忘   
dú zì píng lán wàng yì yǎn qī liáng 
独 自 凭   栏  望   一 眼  凄 凉    
tà biàn qiān shān rén duàn cháng 
踏 遍   千   山   人  断   肠    
xié cāng sāng   yòu hé fáng 
携  沧   桑     又  何 妨   
lí huā piāo sàn níng yí dì hán shuāng 
梨 花  飘   散  凝   一 地 寒  霜     
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
bù sī liang   zì nán wàng 
不 思 量      自 难  忘   
mù sè jìn tóu liú yí shì chī kuáng 
暮 色 尽  头  留  一 世  痴  狂    
qián shēng xīn shì jīn shēng cáng 
前   生    心  事  今  生    藏   
duàn qiáo páng   lèi liǎng háng 
断   桥   旁     泪  两    行   
zuì jiǔ dāng gē chàng yì shēng qíng huǎng 
醉  酒  当   歌 唱    一 生    情   谎    
yán xià dēng huǒ yǐng chéng shuāng 
檐  下  灯   火  影   成    双     
xiāng sī bēi huān kǒng nán wàng 
相    思 悲  欢   恐   难  忘   
qín shēng yōu yáng dí shēng xiǎng 
琴  声    悠  扬   笛 声    响    
ěr jīn yòu zài hé fāng 
尔 今  又  在  何 方   
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
bù sī liang   zì nán wàng 
不 思 量      自 难  忘   
dú zì píng lán wàng yì yǎn qī liáng 
独 自 凭   栏  望   一 眼  凄 凉    
tà biàn qiān shān rén duàn cháng 
踏 遍   千   山   人  断   肠    
xié cāng sāng   yòu hé fáng 
携  沧   桑     又  何 妨   
lí huā piāo sàn níng yí dì hán shuāng 
梨 花  飘   散  凝   一 地 寒  霜     
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
bù sī liang   zì nán wàng 
不 思 量      自 难  忘   
mù sè jìn tóu liú yí shì chī kuáng 
暮 色 尽  头  留  一 世  痴  狂    
qián shēng xīn shì jīn shēng cáng 
前   生    心  事  今  生    藏   
duàn qiáo páng   lèi liǎng háng 
断   桥   旁     泪  两    行   
zuì jiǔ dāng gē chàng yì shēng qíng huǎng 
醉  酒  当   歌 唱    一 生    情   谎    

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags