Yi Dian Gui Hong 一点归鸿 Returning Swans Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ping Sheng Qing Ya 平生青涯

Yi Dian Gui Hong 一点归鸿 Returning Swans Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ping Sheng Qing Ya 平生青涯

Chinese Song Name:Yi Dian Gui Hong 一点归鸿 
English Translation Name:Returning Swans 
Chinese Singer: Ping Sheng Qing Ya 平生青涯
Chinese Composer:Shen Me Peng 什么鹏
Chinese Lyrics:Tu Si Zi 菟丝子

Yi Dian Gui Hong 一点归鸿 Returning Swans Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ping Sheng Qing Ya 平生青涯

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fèng míng qīng kōng   shí zhì wǎn xià dù qiū fēng 
凤   鸣   青   空     时  至  晚  夏  妒 秋  风   
yǔ huáng huā qù   lín wēi xíng   yún xiāng sòng 
与 黄    花  去   临  危  行     云  相    送   
zhǐ niàn chū dōng   jiù mèng yí zhòng yòu yí zhòng 
只  念   初  冬     旧  梦   一 重    又  一 重    
rì yuè guò   xīng hé yòu zěn néng làng yǒng 
日 月  过    星   河 又  怎  能   浪   涌   
láng yá wò lóng   yú tíng qián yǔ jūn yì tóng 
琅   琊 卧 龙     于 庭   前   与 君  意 同   
liáng fǔ yín sòng   jiào lè yì   bǐ guǎn zhòng 
梁    甫 吟  诵     较   乐 毅   比 管   仲    
ruò guàn zhī nián   bù zhī xū míng yǒu hé yòng 
弱  冠   之  年     不 知  虚 名   有  何 用   
bú guò shì   huā kāi huā xiè cāng shēng zhǒng 
不 过  是    花  开  花  谢  苍   生    冢    
yǐng guò lái qù cōng cōng   bú guò yì diǎn guī hóng 
影   过  来  去 匆   匆     不 过  一 点   归  鸿   
gǔ lái sān wǔ yīng xióng   wàn shì jù cōng róng 
古 来  三  五 英   雄      万  事  俱 从   容   
duǎn mèng wú píng jiē yǒu zhōng   bú guò yí xiào biàn chéng kōng 
短   梦   无 凭   皆  有  终      不 过  一 笑   便   成    空   
bá zhèn tú   yì fēn xī shǔ yǔ jiāng dōng 
八 阵   图   一 分  西 蜀  与 江    东   
yǐng guò lái qù cōng cōng   bú guò yì diǎn guī hóng 
影   过  来  去 匆   匆     不 过  一 点   归  鸿   
rèn zhòng liǎng bìn rú shuāng   jīn zhāo shuí yǔ gòng 
任  重    两    鬓  如 霜       今  朝   谁   与 共   
dōng fēng chuī duàn yàn míng shēng   luàn shān chóng dié zhè gù chéng 
东   风   吹   断   雁  鸣   声      乱   山   重    叠  这  故 城    
chí chí nuǎn rì wéi yǒu lán xiāng zhèng nóng 
迟  迟  暖   日 唯  有  兰  香    正    浓   
láng yá wò lóng   yú tíng qián yǔ jūn yì tóng 
琅   琊 卧 龙     于 庭   前   与 君  意 同   
liáng fǔ yín sòng   jiào lè yì   bǐ guǎn zhòng 
梁    甫 吟  诵     较   乐 毅   比 管   仲    
ruò guàn zhī nián   bù zhī xū míng yǒu hé yòng 
弱  冠   之  年     不 知  虚 名   有  何 用   
bú guò shì   huā kāi huā xiè cāng shēng zhǒng 
不 过  是    花  开  花  谢  苍   生    冢    
yǐng guò lái qù cōng cōng   bú guò yì diǎn guī hóng 
影   过  来  去 匆   匆     不 过  一 点   归  鸿   
gǔ lái sān wǔ yīng xióng   wàn shì jù cōng róng 
古 来  三  五 英   雄      万  事  俱 从   容   
duǎn mèng wú píng jiē yǒu zhōng   bú guò yí xiào biàn chéng kōng 
短   梦   无 凭   皆  有  终      不 过  一 笑   便   成    空   
bá zhèn tú   yì fēn xī shǔ yǔ jiāng dōng 
八 阵   图   一 分  西 蜀  与 江    东   
yǐng guò lái qù cōng cōng   bú guò yì diǎn guī hóng 
影   过  来  去 匆   匆     不 过  一 点   归  鸿   
rèn zhòng liǎng bìn rú shuāng   jīn zhāo shuí yǔ gòng 
任  重    两    鬓  如 霜       今  朝   谁   与 共   
dōng fēng chuī duàn yàn míng shēng   luàn shān chóng dié zhè gù chéng 
东   风   吹   断   雁  鸣   声      乱   山   重    叠  这  故 城    
chí chí nuǎn rì wéi yǒu lán xiāng zhèng nóng 
迟  迟  暖   日 唯  有  兰  香    正    浓   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.