Wednesday, April 24, 2024
HomePopYe Yu Qiao Lai Yin Wan Feng 夜雨悄来吟晚风 The Night Rain Whispers...

Ye Yu Qiao Lai Yin Wan Feng 夜雨悄来吟晚风 The Night Rain Whispers The Night Wind Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liang Yi Lie 梁毅烈

Chinese Song Name:Ye Yu Qiao Lai Yin Wan Feng 夜雨悄来吟晚风
English Translation Name: The Night Rain Whispers The Night Wind 
Chinese Singer: Liang Yi Lie 梁毅烈
Chinese Composer:Liang Yi Lie 梁毅烈
Chinese Lyrics:Chun Shan Xiao 春山晓

Ye Yu Qiao Lai Yin Wan Feng 夜雨悄来吟晚风 The Night Rain Whispers The Night Wind Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liang Yi Lie 梁毅烈

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shén mù shēn bǎi zhé lún huí bó yīn guǒ mìng pán 
神   木 身   百  折  轮  回  搏 因  果  命   盘  
fù wàn nán jiù shì bǔ tiān dù cāng shēng chén jié 
赴 万  难  救  世  补 天   渡 苍   生    尘   劫  
zhí yí niàn liǎng shì yǐn rěn wéi yì rén bēi huān 
执  一 念   两    世  隐  忍  为  一 人  悲  欢   
jiǔ lì gāo chù shuí bǐ jiān 
久  立 高  处  谁   比 肩   
tiān wèn zòng shēn dāng xiān jiǔ gē zhèng duàn qín xián 
天   问  纵   身   当   先   九  歌 挣    断   琴  弦   
zhàng jiàn shí kōng mén qián lì wǎn kuáng lán hào yī jìn xuè 
仗    剑   时  空   门  前   力 挽  狂    澜  皓  衣 浸  血  
liè hún pò gū mèng shuǐ xiè hóng lián 
裂  魂  魄 孤 梦   水   榭  红   莲   
jìng féng fù shuǐ shōu guī lái chī chán qíng gèng duō 
竟   逢   覆 水   收   归  来  痴  缠   情   更   多  
suì yuè qù piāo hū jīng nián yí hèn zhōng xiāo mó 
岁  月  去 飘   忽 经   年   遗 恨  终    消   磨 
bìng jiān guò qiān fēng yú shēng jìn bàn jūn shēn cè 
并   肩   过  千   峰   余 生    尽  伴  君  身   侧 
zhèng jǐ niàn dìng fēng bō 
证    己 念   定   风   波 
yì lǚ dāng nián nuò lái qù yóu xīn tiān dì kuò 
一 履 当   年   诺  来  去 由  心  天   地 阔  
wēi yǔ qiāo rù yè wèi wǒ pú zhì yī rú zuó 
微  雨 悄   入 夜 谓  我 璞 质  依 如 昨  
yáo jì dōng fēng yuàn yǔ jūn gòng hǎi táng shuō 
遥  寄 东   风   愿   与 君  共   海  棠   说   
jìn jí tòng yòu sì jí xìng jiù mèng jīn chéng quán 
尽  极 痛   又  似 极 幸   旧  梦   今  成    全   
zuì liáng báo fēn míng zhì rè běn shì wū shān kè 
最  凉    薄  分  明   炙  热 本  是  巫 山   客 
huī rèn zhǎn chén shì yǔ tiān zhēng zài zhāo xī jiān 
挥  刃  斩   尘   世  与 天   争    在  朝   夕 间   
míng zhī kú hǎi zhōng bù fǎn 
明   知  苦 海  终    不 返  
fú jìn cháng jiē sān qiān chì chéng dān xīn jì xiàn 
伏 尽  长    阶  三  千   赤  诚    丹  心  祭 献   
kuī sù zhēn lóng qí jú yì gān shě shēn pò tā fēng diān 
窥  溯 珍   珑   棋 局 亦 甘  舍  身   破 他 疯   癫   
kān shòu ào gǔ zhé sǐ shēng bú yuàn 
堪  受   傲 骨 折  死 生    不 怨   
jìng féng fù shuǐ shōu guī lái chī chán qíng gèng duō 
竟   逢   覆 水   收   归  来  痴  缠   情   更   多  
suì yuè qù piāo hū jīng nián yú hèn zhōng xiāo mó 
岁  月  去 飘   忽 经   年   余 恨  终    消   磨 
bìng jiān guò qiān fēng yú shēng jìn bàn jūn shēn cè 
并   肩   过  千   峰   余 生    尽  伴  君  身   侧 
zhèng jǐ niàn dìng fēng bō 
证    己 念   定   风   波 
yì lǚ dāng nián nuò lái qù yóu xīn tiān dì kuò 
一 履 当   年   诺  来  去 由  心  天   地 阔  
wēi yǔ qiāo rù yè wèi wǒ pú zhì yī rú zuó 
微  雨 悄   入 夜 谓  我 璞 质  依 如 昨  
yáo jì dōng fēng yuàn yǔ jūn gòng hǎi táng shuō 
遥  寄 东   风   愿   与 君  共   海  棠   说   
nán píng 
南  屏   
shān jiān 
山   间   
lù chē gòng wǎn 
鹿 车  共   挽  
xié yáng qīng quán 
斜  阳   清   泉   
fēng dòng 
风   动   
xuān chuāng bàn yǎn 
轩   窗     半  掩  
liǎn rán xiāng zhào miàn 
敛   然  相    照   面   
huǎng rú jūn chū jiàn 
恍    如 君  初  见   
yì lǚ dāng nián nuò lái qù yóu xīn tiān dì kuò 
一 履 当   年   诺  来  去 由  心  天   地 阔  
wēi yǔ qiāo rù yè wèi wǒ pú zhì yī rú zuó 
微  雨 悄   入 夜 谓  我 璞 质  依 如 昨  
yáo jì dōng fēng yuàn yǔ jūn gòng hǎi táng shuō 
遥  寄 东   风   愿   与 君  共   海  棠   说   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags