Ye Yin 夜饮 Night Drink Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Hui Quan 陈辉权

Ye Yin 夜饮 Night Drink Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Hui Quan 陈辉权

Chinese Song Name:Ye Yin 夜饮
English Tranlation Name:Night Drink 
Chinese Singer:  Chen Hui Quan 陈辉权
Chinese Composer: Chen Hui Quan 陈辉权
Chinese Lyrics:Su Shi (Song Dynasty) 苏轼(宋朝)

Ye Yin 夜饮 Night Drink Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Hui Quan 陈辉权

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yè yǐn dōng pō xǐng fù zuì 
夜 饮  东   坡 醒   复 醉  
guī lái fǎng fú sān gēng 
归  来  仿   佛 三  更   
jiā tóng bí xī yǐ léi míng 
家  童   鼻 息 已 雷  鸣   
qiāo mén dōu bù yīng 
敲   门  都  不 应   
yǐ zhàng tīng jiāng shēng 
倚 杖    听   江    声    
dū 
嘟 
dū 
嘟 
dū   dū 
嘟   嘟 
cháng hèn cǐ shēn fēi wǒ yǒu 
长    恨  此 身   非  我 有  
hé shí wàng què yíng yíng 
何 时  忘   却  营   营   
yè lán fēng jìng hú wén píng 
夜 阑  风   静   縠 纹  平   
xiǎo zhōu cóng cǐ shì 
小   舟   从   此 逝  
jiāng hǎi jì yú shēng 
江    海  寄 余 生    
yè yǐn dōng pō xǐng fù zuì 
夜 饮  东   坡 醒   复 醉  
guī lái fǎng fú sān gēng 
归  来  仿   佛 三  更   
jiā tóng bí xī yǐ léi míng 
家  童   鼻 息 已 雷  鸣   
qiāo mén dōu bù yīng 
敲   门  都  不 应   
yǐ zhàng tīng jiāng shēng 
倚 杖    听   江    声    
dū 
嘟 
dū 
嘟 
dū   dū 
嘟   嘟 
cháng hèn cǐ shēn fēi wǒ yǒu 
长    恨  此 身   非  我 有  
hé shí wàng què yíng yíng 
何 时  忘   却  营   营   
yè lán fēng jìng hú wén píng 
夜 阑  风   静   縠 纹  平   
xiǎo zhōu cóng cǐ shì 
小   舟   从   此 逝  
jiāng hǎi jì yú shēng 
江    海  寄 余 生    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.