Ye Mu Si Jiu 夜幕思旧 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Feng Fu Lai 清风拂来 Shi Han Han A 是涵涵吖

Ye Mu Si Jiu 夜幕思旧 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Feng Fu Lai 清风拂来 Shi Han Han A 是涵涵吖

Chinese Song Name:Ye Mu Si Jiu 夜幕思旧
English Translation Name:Nostalgia At Night
Chinese Singer: Qing Feng Fu Lai 清风拂来 Shi Han Han A 是涵涵吖
Chinese Composer:Qing Feng Fu Lai 清风拂来  Qi Li 七梨
Chinese Lyrics:Qing Feng Fu Lai 清风拂来

Ye Mu Si Jiu 夜幕思旧 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qing Feng Fu Lai 清风拂来 Shi Han Han A 是涵涵吖

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēng yuè rù jú zěn tàn xiāng sī kǔ 
风   月  入 局 怎  叹  相    思 苦 
wàng bú jiàn cǐ jiān fēng yǔ chù 
望   不 见   此 间   风   雨 处  
tàn wú xiāng féng zhǐ nài guāng yīn xū dù 
叹  无 相    逢   只  奈  光    阴  虚 度 
gèng wú shuí rén néng gòng yǔ 
更   无 谁   人  能   共   语 
yì bǐ zhǐ yuān xiě jìn yí shì shū 
一 笔 纸  鸢   写  尽  一 世  书  
yáo yáo wàn lǐ hé néng rú gù 
遥  遥  万  里 何 能   如 故 
zuì shì xiāng féng bù dǒng chén shì fú chén 
最  是  相    逢   不 懂   尘   世  浮 沉   
wú rén gòng wǒ dú xíng lù 
无 人  共   我 独 行   路 
wàng bú jiàn dēng huǒ yǐ huáng hūn 
望   不 见   灯   火  已 黄    昏  
wù yǐ sàn zěn nài qíng yǐ shēn 
雾 已 散  怎  奈  情   已 深   
dào bú jìn guò wǎng shuǐ guò wú hén 
道  不 尽  过  往   水   过  无 痕  
bù yīng zhǐ liú hèn 
不 应   只  留  恨  
yè yǐ shēn què bú jiàn xīng chén 
夜 已 深   却  不 见   星   辰   
lóu yǐ kōng què bú jiàn gù rén 
楼  已 空   却  不 见   故 人  
zuì mèng xǐng zěn tàn lèi yǔ fēn fēn 
醉  梦   醒   怎  叹  泪  雨 纷  纷  
yòu yǒu hé rén wèn 
又  有  何 人  问  
yì bǐ zhǐ yuān xiě jìn yí shì shū 
一 笔 纸  鸢   写  尽  一 世  书  
yáo yáo wàn lǐ hé néng rú gù 
遥  遥  万  里 何 能   如 故 
zuì shì xiāng féng bù dǒng chén shì fú chén 
最  是  相    逢   不 懂   尘   世  浮 沉   
wú rén gòng wǒ dú xíng lù 
无 人  共   我 独 行   路 
wàng bú jiàn dēng huǒ yǐ huáng hūn 
望   不 见   灯   火  已 黄    昏  
wù yǐ sàn zěn nài qíng yǐ shēn 
雾 已 散  怎  奈  情   已 深   
dào bú jìn guò wǎng shuǐ guò wú hén 
道  不 尽  过  往   水   过  无 痕  
bù yīng zhǐ liú hèn 
不 应   只  留  恨  
yè yǐ shēn què bú jiàn xīng chén 
夜 已 深   却  不 见   星   辰   
lóu yǐ kōng què bú jiàn gù rén 
楼  已 空   却  不 见   故 人  
zuì mèng xǐng zěn tàn lèi yǔ fēn fēn 
醉  梦   醒   怎  叹  泪  雨 纷  纷  
yòu yǒu hé rén wèn 
又  有  何 人  问  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.