Ye Meng Jiang Cheng Zi 夜梦江城子 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Su Xi 执素兮

Ye Meng Jiang Cheng Zi 夜梦江城子 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Su Xi 执素兮

Chinese Song Name:Ye Meng Jiang Cheng Zi 夜梦江城子 
English Translation Name:Dream Of Jiangchengzi At Night 
Chinese Singer: Zhi Su Xi 执素兮
Chinese Composer:Sun Ying Nan 孙英男
Chinese Lyrics:Hua Shi 花时 Su Shi 苏轼

Ye Meng Jiang Cheng Zi 夜梦江城子 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi Su Xi 执素兮

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yán xià táng yǐ qīng qīng huǎng 
檐  下  躺   椅 轻   轻   晃    
pú shàn yáo dòng le yuǎn fāng 
蒲 扇   摇  动   了 远   方   
bǐ shí wēi yǔ luò zài qīng méi xiàng 
彼 时  微  雨 落  在  青   梅  巷    
rě dé zhěn shàng liáng 
惹 得 枕   上    凉    
nà rì wǒ tíng zài huí láng 
那 日 我 停   在  回  廊   
tīng dào shān wài fēng pāi làng 
听   到  山   外  风   拍  浪   
chūn rì nuǎn yáng xiàng nà jiù shí guāng 
春   日 暖   阳   像    那 旧  时  光    
jiāng bí cǐ shēn yǐng lā cháng   wǒ nán wàng 
将    彼 此 身   影   拉 长      我 难  忘   
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
cǐ shēng duō qī liáng 
此 生    多  凄 凉    
yè lái yōu mèng wǒ hū huán xiāng 
夜 来  幽  梦   我 忽 还   乡    
wéi yǒu lèi qiān háng 
惟  有  泪  千   行   
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
yì zhāo xiāng sī qiān dié làng 
一 朝   相    思 千   叠  浪   
děng dào hóng méi rù bìn xuě qiāo chuāng 
等   到  红   梅  入 鬓  雪  敲   窗     
rú hé bù sī liang 
如 何 不 思 量    
bù sī liang 
不 思 量    
nà rì wǒ tíng zài huí láng 
那 日 我 停   在  回  廊   
tīng dào shān wài fēng pāi làng 
听   到  山   外  风   拍  浪   
chūn rì nuǎn yáng xiàng nà jiù shí guāng 
春   日 暖   阳   像    那 旧  时  光    
jiāng bí cǐ shēn yǐng lā cháng   wǒ nán wàng 
将    彼 此 身   影   拉 长      我 难  忘   
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
cǐ shēng duō qī liáng 
此 生    多  凄 凉    
yè lái yōu mèng wǒ hū huán xiāng 
夜 来  幽  梦   我 忽 还   乡    
wéi yǒu lèi qiān háng 
惟  有  泪  千   行   
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
yì zhāo xiāng sī qiān dié làng 
一 朝   相    思 千   叠  浪   
děng dào hóng méi rù bìn xuě qiāo chuāng 
等   到  红   梅  入 鬓  雪  敲   窗     
rú hé bù sī liang 
如 何 不 思 量    
bù sī liang 
不 思 量    
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
cǐ shēng duō qī liáng 
此 生    多  凄 凉    
yè lái yōu mèng wǒ hū huán xiāng 
夜 来  幽  梦   我 忽 还   乡    
wéi yǒu lèi qiān háng 
惟  有  泪  千   行   
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
yì zhāo xiāng sī qiān dié làng 
一 朝   相    思 千   叠  浪   
děng dào hóng méi rù bìn xuě qiāo chuāng 
等   到  红   梅  入 鬓  雪  敲   窗     
rú hé bù sī liang 
如 何 不 思 量    
bù sī liang 
不 思 量    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.