Yao Wang Zhi Wang 妖王之王 King of The Demon King Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing

Yao Wang Zhi Wang 妖王之王 King of The Demon King Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing

Chinese Song Name:Yao Wang Zhi Wang 妖王之王
English Tranlation Name:King of The Demon King 
Chinese Singer:  Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing
Chinese Composer:Yan Xiao Nan 闫骁男
Chinese Lyrics:Zhang Hui Quan 张汇泉

Yao Wang Zhi Wang 妖王之王 King of The Demon King Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shuí yù chéng xiān   hé rú zài rén jiān 
谁   欲 成    仙     何 如 在  人  间   
shuí zài rén jiān   chén xīn qǐ wàng niàn 
谁   在  人  间     尘   心  起 妄   念   
shuí qǐ wàng niàn   hū ěr huàn xīn tiān 
谁   起 妄   念     呼 尔 换   新  天   
shuí huàn xīn tiān   diān dǎo xīng chén rì yuè 
谁   换   新  天     颠   倒  星   辰   日 月  
wǒ yù chéng xiān   nài hé wéi yāo niè 
我 欲 成    仙     奈  何 为  妖  孽  
wǒ wéi yāo niè   gǎn míng zuò qí tiān 
我 为  妖  孽    敢  名   作  齐 天   
wǒ zuò qí tiān   xìn shǒu huī shén tiě 
我 作  齐 天     信  手   挥  神   铁  
wǒ huī shén tiě   jiǎo fān liù dào sān jiè 
我 挥  神   铁    搅   翻  六  道  三  界  
mò shuō wǒ shǒu duàn yǒu jìn   shén tōng yǒu xiàn 
莫 说   我 手   段   有  尽    神   通   有  限   
nǐ kàn wǒ hū fēng huàn yǔ   qī shí èr biàn 
你 看  我 呼 风   唤   雨   七 十  二 变   
mò tàn wǒ xíng róng kě xiào   zāo féng kě lián 
莫 叹  我 形   容   可 笑     遭  逢   可 怜   
nǐ kàn wǒ lì jīng bǎi jié   dòu bà qiān xiǎn 
你 看  我 历 经   百  劫    斗  罢 千   险   
shuí yù chéng xiān   hé rú zài rén jiān 
谁   欲 成    仙     何 如 在  人  间   
shuí zài rén jiān   chén xīn qǐ wàng niàn 
谁   在  人  间     尘   心  起 妄   念   
shuí qǐ wàng niàn   hū ěr huàn xīn tiān 
谁   起 妄   念     呼 尔 换   新  天   
shuí huàn xīn tiān   diān dǎo xīng chén rì yuè 
谁   换   新  天     颠   倒  星   辰   日 月  
wǒ yù chéng xiān   nài hé wéi yāo niè 
我 欲 成    仙     奈  何 为  妖  孽  
wǒ wéi yāo niè   gǎn míng zuò qí tiān 
我 为  妖  孽    敢  名   作  齐 天   
wǒ zuò qí tiān   xìn shǒu huī shén tiě 
我 作  齐 天     信  手   挥  神   铁  
wǒ huī shén tiě   jiǎo fān liù dào sān jiè 
我 挥  神   铁    搅   翻  六  道  三  界  
mò shuō wǒ shǒu duàn yǒu jìn   shén tōng yǒu xiàn 
莫 说   我 手   段   有  尽    神   通   有  限   
nǐ kàn wǒ hū fēng huàn yǔ   qī shí èr biàn 
你 看  我 呼 风   唤   雨   七 十  二 变   
mò tàn wǒ xíng róng kě xiào   zāo féng kě lián 
莫 叹  我 形   容   可 笑     遭  逢   可 怜   
nǐ kàn wǒ lì jīng bǎi jié   dòu bà qiān xiǎn 
你 看  我 历 经   百  劫    斗  罢 千   险   
mò bēi wǒ xīn bǐ tiān gāo   shēn shǔ yāo niè 
莫 悲  我 心  比 天   高    身   属  妖  孽  
nǐ kàn wǒ yì rú zhēn jīn   bú pà huǒ liàn 
你 看  我 一 如 真   金    不 怕 火  炼   
mò xiào wǒ xíng zhě wú míng   kú hǎi wú biān 
莫 笑   我 行   者  无 名     苦 海  无 边   
dìng jiào nà shì rén hū wǒ dà shèng qí tiān 
定   叫   那 世  人  呼 我 大 圣    齐 天   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.