Sunday, April 21, 2024
HomePopYao Wang Zhi Wang 妖王之王 King of The Demon King Lyrics 歌詞...

Yao Wang Zhi Wang 妖王之王 King of The Demon King Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing

Chinese Song Name:Yao Wang Zhi Wang 妖王之王
English Tranlation Name:King of The Demon King 
Chinese Singer:  Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing
Chinese Composer:Yan Xiao Nan 闫骁男
Chinese Lyrics:Zhang Hui Quan 张汇泉

Yao Wang Zhi Wang 妖王之王 King of The Demon King Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Chuan Xiong 周传雄 Chou Chuan-huing

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shuí yù chéng xiān   hé rú zài rén jiān 
谁   欲 成    仙     何 如 在  人  间   
shuí zài rén jiān   chén xīn qǐ wàng niàn 
谁   在  人  间     尘   心  起 妄   念   
shuí qǐ wàng niàn   hū ěr huàn xīn tiān 
谁   起 妄   念     呼 尔 换   新  天   
shuí huàn xīn tiān   diān dǎo xīng chén rì yuè 
谁   换   新  天     颠   倒  星   辰   日 月  
wǒ yù chéng xiān   nài hé wéi yāo niè 
我 欲 成    仙     奈  何 为  妖  孽  
wǒ wéi yāo niè   gǎn míng zuò qí tiān 
我 为  妖  孽    敢  名   作  齐 天   
wǒ zuò qí tiān   xìn shǒu huī shén tiě 
我 作  齐 天     信  手   挥  神   铁  
wǒ huī shén tiě   jiǎo fān liù dào sān jiè 
我 挥  神   铁    搅   翻  六  道  三  界  
mò shuō wǒ shǒu duàn yǒu jìn   shén tōng yǒu xiàn 
莫 说   我 手   段   有  尽    神   通   有  限   
nǐ kàn wǒ hū fēng huàn yǔ   qī shí èr biàn 
你 看  我 呼 风   唤   雨   七 十  二 变   
mò tàn wǒ xíng róng kě xiào   zāo féng kě lián 
莫 叹  我 形   容   可 笑     遭  逢   可 怜   
nǐ kàn wǒ lì jīng bǎi jié   dòu bà qiān xiǎn 
你 看  我 历 经   百  劫    斗  罢 千   险   
shuí yù chéng xiān   hé rú zài rén jiān 
谁   欲 成    仙     何 如 在  人  间   
shuí zài rén jiān   chén xīn qǐ wàng niàn 
谁   在  人  间     尘   心  起 妄   念   
shuí qǐ wàng niàn   hū ěr huàn xīn tiān 
谁   起 妄   念     呼 尔 换   新  天   
shuí huàn xīn tiān   diān dǎo xīng chén rì yuè 
谁   换   新  天     颠   倒  星   辰   日 月  
wǒ yù chéng xiān   nài hé wéi yāo niè 
我 欲 成    仙     奈  何 为  妖  孽  
wǒ wéi yāo niè   gǎn míng zuò qí tiān 
我 为  妖  孽    敢  名   作  齐 天   
wǒ zuò qí tiān   xìn shǒu huī shén tiě 
我 作  齐 天     信  手   挥  神   铁  
wǒ huī shén tiě   jiǎo fān liù dào sān jiè 
我 挥  神   铁    搅   翻  六  道  三  界  
mò shuō wǒ shǒu duàn yǒu jìn   shén tōng yǒu xiàn 
莫 说   我 手   段   有  尽    神   通   有  限   
nǐ kàn wǒ hū fēng huàn yǔ   qī shí èr biàn 
你 看  我 呼 风   唤   雨   七 十  二 变   
mò tàn wǒ xíng róng kě xiào   zāo féng kě lián 
莫 叹  我 形   容   可 笑     遭  逢   可 怜   
nǐ kàn wǒ lì jīng bǎi jié   dòu bà qiān xiǎn 
你 看  我 历 经   百  劫    斗  罢 千   险   
mò bēi wǒ xīn bǐ tiān gāo   shēn shǔ yāo niè 
莫 悲  我 心  比 天   高    身   属  妖  孽  
nǐ kàn wǒ yì rú zhēn jīn   bú pà huǒ liàn 
你 看  我 一 如 真   金    不 怕 火  炼   
mò xiào wǒ xíng zhě wú míng   kú hǎi wú biān 
莫 笑   我 行   者  无 名     苦 海  无 边   
dìng jiào nà shì rén hū wǒ dà shèng qí tiān 
定   叫   那 世  人  呼 我 大 圣    齐 天   

 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags