Yan Zhong De Ni 眼中的你 You In My Eyes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Ming Sheng 李明生

Yan Zhong De Ni 眼中的你 You In My Eyes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Ming Sheng 李明生

Chinese Song Name:Yan Zhong De Ni 眼中的你 
English Translation Name:You In My Eyes 
Chinese Singer: Li Ming Sheng 李明生
Chinese Composer:Li Ming Sheng 李明生
Chinese Lyrics:Li Ming Sheng 李明生

Yan Zhong De Ni 眼中的你 You In My Eyes Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Ming Sheng 李明生

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

Aqsurghaq-e zaqmiq tiqghaq
Aqsurghaq-e zaqmiq tiqghaq
shì shuí jiā de gū niang 
是  谁   家  的 姑 娘    
Ngaq naeq-aer geeqlanq jav-ar nya
Ngaq naeq-aer geeqlanq jav-ar nya
yǔ wǒ rú cǐ yǒu yuán 
与 我 如 此 有  缘   
Tiqmyav mawrdzoer neema lavqkhoer
Tiqmyav mawrdzoer neema lavqkhoer
huì xīn yì piě   xīn lǐ mǎn mǎn 
会  心  一 撇    心  里 满  满  
Nawr ghaq taevq-aer par jawr nya
Nawr ghaq taevq-aer par jawr nya
mǎn mǎn dōu shì nǐ 
满  满  都  是  你 
Neenoeq tavq lovq-aer
Neenoeq tavq lovq-aer
liǎng xīn xiāng qīng 
两    心  相    倾   
Mrxar lov lovq-aer
Mrxar lov lovq-aer
gòng zhù liáng yuán 
共   筑  良    缘   
Tiqgar par ya jawr nya ei
Tiqgar par ya jawr nya ei
yǒu qíng rén zhōng chéng juàn shǔ 
有  情   人  终    成    眷   属  
Nyiqghaq mawvqmir ghovtsov naer
Nyiqghaq mawvqmir ghovtsov naer
nǐ wǒ xǔ xià ài de shì yán 
你 我 许 下  爱 的 誓  言  
Ghanrxar nae mrdavleivq mar
Ghanrxar nae mrdavleivq mar
cóng cǐ xiāng yī xiāng bàn 
从   此 相    依 相    伴  
Ngaq-e miqkhaq ngar nmr-aq gaq mar
Ngaq-e miqkhaq ngar nmr-aq gaq mar
wǒ shēn ài zhe wǒ de ài ren 
我 深   爱 着  我 的 爱 人  
Lavtsav nar-aq yawkhavr-aer davq ya
Lavtsav nar-aq yawkhavr-aer davq ya
lvè shī fěn dài qiào lì mí rén 
略  施  粉  黛  俏   丽 迷 人  
Aqcawq nae hawq-e aqjovrlor maqsiq
Aqcawq nae hawq-e aqjovrlor maqsiq
bù zhī tā rén yǎn zhōng dì nǐ ?
不 知  他 人  眼  中    的 你 ?
Ngar hawq naq-ar yaevjaq dur myar 
Ngar hawq naq-ar yaevjaq dur myar 
zài wǒ yǎn lǐ què shì bì yuè xiū huā 
在  我 眼  里 却  是  闭 月  羞  花  
Sanqkhav aqjir dawqcar car-e gaq
Sanqkhav aqjir dawqcar car-e gaq
lín jiān wán zhuǎn yuè ěr de niǎo míng 
林  间   婉  转    悦  耳 的 鸟   鸣   
Nawq-e teirsar dur nya
Nawq-e teirsar dur nya
wǎn rú nǐ yōu měi dòng tīng de shēng yīn 
宛  如 你 优  美  动   听   的 声    音  
Tiqmyav maqmawr tseirnan neegaq xaq
Tiqmyav maqmawr tseirnan neegaq xaq
yí rì bú jiàn rú gé sān qiū ?
一 日 不 见   如 隔 三  秋  ?
Aqkar nar-aq nawq-awr taevq-aer mawvq mar
Aqkar nar-aq nawq-awr taevq-aer mawvq mar
yú shēng zhǐ ài nǐ yì rén 
余 生    只  爱 你 一 人  
Uvqxawq tur ngae nawr maeqxi jawr-e
Uvqxawq tur ngae nawr maeqxi jawr-e
qīng chén xǐng lái shí yǒu nǐ zài yǎn qián 
清   晨   醒   来  时  有  你 在  眼  前   
Eevrcoer dawr gar dur nya
Eevrcoer dawr gar dur nya
qíng rú qīng quán gān tián wú bǐ 
情   如 清   泉   甘  甜   无 比 
Jadzaq caeqdzaq armyav jav-awq hawq
Jadzaq caeqdzaq armyav jav-awq hawq
chāo chao nào nào de ài liàn 
吵   吵   闹  闹  的 爱 恋   
Neema nar-aq maqghawq mar
Neema nar-aq maqghawq mar
cǐ qíng bù yí chū xīn bù gǎi 
此 情   不 移 初  心  不 改  
Lavqtsavq maqpeer dawqtsaev ja-eq lovq-aer
Lavqtsavq maqpeer dawqtsaev ja-eq lovq-aer
yǔ zǐ xié shǒu   tóng shǒu nà fèn chéng nuò ?
与 子 携  手     同   守   那 份  承    诺  ?
Xaq mir maqpar guv mar ei
Xaq mir maqpar guv mar ei
wú lùn jiān nán kùn kǔ 
无 论  艰   难  困  苦 
Nyiqghaq mawvq lovq-aer dawqdaq naer
Nyiqghaq mawvq lovq-aer dawqdaq naer
nǐ wǒ xǔ xià ài de nuò yán 
你 我 许 下  爱 的 诺  言  
Tiqgm lovq-aer daevqdavleivq mar
Tiqgm lovq-aer daevqdavleivq mar
cóng cǐ xiāng yī xiāng wēi 
从   此 相    依 相    偎  
Ngaq-e miqkhaq ngar nmr-aq gaq mar
Ngaq-e miqkhaq ngar nmr-aq gaq mar
wǒ shēn ài zhe wǒ de ài ren 
我 深   爱 着  我 的 爱 人  
Lavtsav nar-aq yawkhavr-aer davq ya
Lavtsav nar-aq yawkhavr-aer davq ya
lvè shī fěn dài qiào lì mí rén 
略  施  粉  黛  俏   丽 迷 人  
Aqcawq nae hawq-e aqjovr lor maqsiq
Aqcawq nae hawq-e aqjovr lor maqsiq
bù zhī tā rén yǎn zhōng dì nǐ 
不 知  他 人  眼  中    的 你 
Ngar hawq naq-ar yaevjaq dur myar
Ngar hawq naq-ar yaevjaq dur myar
zài wǒ yǎn lǐ què shì bì yuè xiū huā 
在  我 眼  里 却  是  闭 月  羞  花  
Sanqkhav aqjir dawqcar car-e gaq
Sanqkhav aqjir dawqcar car-e gaq
lín jiān wán zhuǎn yuè ěr de niǎo míng 
林  间   婉  转    悦  耳 的 鸟   鸣   
Nawq-e teirsar dur nya
Nawq-e teirsar dur nya
wǎn rú nǐ yōu měi dòng tīng de shēng yīn 
宛  如 你 优  美  动   听   的 声    音  
Tiqmyav maqmawr tseirnan neegaq xaq
Tiqmyav maqmawr tseirnan neegaq xaq
yí rì bú jiàn rú gé sān qiū ?
一 日 不 见   如 隔 三  秋  ?
Aqkar nar-aq nawq-awr taevq-aer mawvq mar
Aqkar nar-aq nawq-awr taevq-aer mawvq mar
yú shēng zhǐ ài nǐ yì rén 
余 生    只  爱 你 一 人  
Ngar mawvq-e aqmee xaqzanq puq ngae
Ngar mawvq-e aqmee xaqzanq puq ngae
kùn kǔ jiān nán miàn qián 
困  苦 艰   难  面   前   
Tsawrhaq taq byaer dei-eiq
Tsawrhaq taq byaer dei-eiq
nǐ wǒ bù yán fēn lí 
你 我 不 言  分  离 
Arnav xaq-e puqlei hawq
Arnav xaq-e puqlei hawq
zài kǔ zài nán 
再  苦 再  难  
Taq byaer dei-eiq
Taq byaer dei-eiq
yě bù lí bú qì 
也 不 离 不 弃 
Ngaq-e miqkhaq ngar nmr-aq gaq mar
Ngaq-e miqkhaq ngar nmr-aq gaq mar
wǒ shēn ài zhe wǒ de ài ren 
我 深   爱 着  我 的 爱 人  
Lavtsav nar-aq yawkhavr-aer davq ya
Lavtsav nar-aq yawkhavr-aer davq ya
lvè shī fěn dài qiào lì mí rén 
略  施  粉  黛  俏   丽 迷 人  
Aqcawq nae hawq-e aqjovr lor maqsiq
Aqcawq nae hawq-e aqjovr lor maqsiq
bù zhī tā rén yǎn zhōng nǐ de mú yàng 
不 知  他 人  眼  中    你 的 模 样   
Ngar hawq naq-ar yaevjaq dur myar
Ngar hawq naq-ar yaevjaq dur myar
zài wǒ yǎn lǐ què shì bì yuè xiū huā 
在  我 眼  里 却  是  闭 月  羞  花  
Sanqkhav aqjir dawqcar car-e gaq
Sanqkhav aqjir dawqcar car-e gaq
lín jiān wán zhuǎn yuè ěr de niǎo míng 
林  间   婉  转    悦  耳 的 鸟   鸣   
Nawq-e teirsar dur nya
Nawq-e teirsar dur nya
wǎn rú nǐ yōu měi dòng tīng de shēng yīn 
宛  如 你 优  美  动   听   的 声    音  
Tiqmyav maqmawr tseirnan neegaq xaq
Tiqmyav maqmawr tseirnan neegaq xaq
yí rì bú jiàn rú gé sān qiū ?
一 日 不 见   如 隔 三  秋  ?
Aqkar nar-aq nawq-awr taevq-aer mawvq mar
Aqkar nar-aq nawq-awr taevq-aer mawvq mar
yú shēng zhǐ ài nǐ yì rén 
余 生    只  爱 你 一 人  
Tiqmyav maqmawr tseirnan neegaq xaq
Tiqmyav maqmawr tseirnan neegaq xaq
yí rì bú jiàn rú gé sān qiū ?
一 日 不 见   如 隔 三  秋  ?
Aqkar nar-aq nawq-awr taevq-aer mawvq mar
Aqkar nar-aq nawq-awr taevq-aer mawvq mar
yú shēng zhǐ ài nǐ yì rén 
余 生    只  爱 你 一 人  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.