Yan Men Tai Shou Xing 雁门太守行 Wild Goose Door Guard Line Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ting Ting 婷婷

Yan Men Tai Shou Xing 雁门太守行 Wild Goose Door Guard Line Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ting Ting 婷婷

Chinese Song Name: Yan Men Tai Shou Xing 雁门太守行
English Tranlation Name: Wild Goose Door Guard Line
Chinese Singer: Ting Ting 婷婷
Chinese Composer: Unknow
Chinese Lyrics: Unknow

Yan Men Tai Shou Xing 雁门太守行 Wild Goose Door Guard Line Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ting Ting 婷婷

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

hēi yún yā chéng chéng yù cuī 
黑  云  压 城    城    欲 摧  
jiǎ guāng xiàng rì jīn lín kāi 
甲  光    向    日 金  鳞  开  
jiǎo shēng màn tiān qiū sè lǐ 
角   声    漫  天   秋  色 里 
sāi shàng yàn zhī níng yè zǐ 
塞  上    燕  脂  凝   夜 紫 
bàn juǎn hóng qí lín yì shuǐ 
半  卷   红   旗 临  易 水   
shuāng zhòng gǔ hán shēng bù qǐ 
霜     重    鼓 寒  声    不 起 
bào jūn huáng jīn tái shàng yì 
报  君  黄    金  台  上    意 
tí xié yù lóng wéi jūn sǐ 
提 携  玉 龙   为  君  死 
yàn mén tài shǒu xíng 
雁  门  太  守   行   
táng   lǐ hè 
唐     李 贺 
hēi yún yā chéng chéng yù cuī 
黑  云  压 城    城    欲 摧  
jiǎ guāng xiàng rì jīn lín kāi 
甲  光    向    日 金  鳞  开  
jiǎo shēng mǎn tiān qiū sè lǐ 
角   声    满  天   秋  色 里 
sāi shàng yàn zhī níng yè zǐ 
塞  上    燕  脂  凝   夜 紫 
bàn juǎn hóng qí lín yì shuǐ 
半  卷   红   旗 临  易 水   
shuāng zhòng gǔ hán shēng bù qǐ 
霜     重    鼓 寒  声    不 起 
bào jūn huáng jīn tái shàng yì 
报  君  黄    金  台  上    意 
tí xié yù lóng wéi jūn sǐ 
提 携  玉 龙   为  君  死 
hēi yún yā chéng chéng yù cuī 
黑  云  压 城    城    欲 摧  
jiǎ guāng xiàng rì jīn lín kāi 
甲  光    向    日 金  鳞  开  
jiǎo shēng mǎn tiān qiū sè lǐ 
角   声    满  天   秋  色 里 
sāi shàng yàn zhī níng yè zǐ 
塞  上    燕  脂  凝   夜 紫 
bàn juǎn hóng qí lín yì shuǐ 
半  卷   红   旗 临  易 水   
shuāng zhòng gǔ hán shēng bù qǐ 
霜     重    鼓 寒  声    不 起 
bào jūn huáng jīn tái shàng yì 
报  君  黄    金  台  上    意 
tí xié yù lóng wéi jūn sǐ 
提 携  玉 龙   为  君  死 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.