Xun Chang Meng 寻常梦 Ordinary Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lai Mei Yun 赖美云 Lai Meiyun

Xun Chang Meng 寻常梦 Ordinary Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lai Mei Yun 赖美云 Lai Meiyun

Chinese Song Name:Xun Chang Meng 寻常梦 
English Translation Name:Ordinary Dream 
Chinese Singer: Lai Mei Yun 赖美云 Lai Meiyun
Chinese Composer:Bai Man 白蔓
Chinese Lyrics:Yi Zhe Lian Xiao Zui Qing Jiu 易者连消醉清酒

Xun Chang Meng 寻常梦 Ordinary Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lai Mei Yun 赖美云 Lai Meiyun

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gōng què yǎn yǎn 
宫   阙  掩  掩  
yòu shì shàng yuán wén zhōng 
又  是  上    元   闻  钟    
fán huā jǐn cù 
繁  花  锦  簇 
liáo rào tài zǐ dēng 
缭   绕  太  子 灯   
shào nián qīng dǒu cháng jiàn 
少   年   轻   抖  长    剑   
xiào dàn shēng míng zhēng zhēng 
笑   弹  声    鸣   铮    铮    
zòng shēn ér xià pò kōng zhǎn fēng 
纵   身   而 下  破 空   斩   风   
niān huā zhàng jiàn 
拈   花  仗    剑   
tiān zī jīng rán ér shēng 
天   姿 惊   然  而 生    
zhū jìn shì jiān 
诛  尽  世  间   
yǐng yǐng yǔ cóng cóng 
影   影   与 丛   丛   
xiào tiāo luò huā yú qián 
笑   挑   落  花  于 前   
piān rán fēi jiē zhì tóng 
翩   然  飞  接  稚  童   
miàn jù piāo luò 
面   具 飘   落  
rú huàn rú qióng 
如 幻   如 琼    
diǎn jiàn qiě fēi fēng 
点   剑   且  飞  锋   
jīng hóng yì piē 
惊   鸿   一 瞥  
wàn rén lǐ xiào yōng 
万  人  里 笑   拥   
rú dié luò huā cóng 
如 蝶  落  花  丛   
hǎo yì chǎng měi mèng 
好  一 场    美  梦   
zòng rán zhī rén shì lěng 
纵   然  知  人  世  冷   
zòng rán wǒ rú zhuǎn péng 
纵   然  我 如 转    蓬   
ér wǒ cǐ kè zhèng 
而 我 此 刻 正    
yìng zài nǐ tóng zhōng 
映   在  你 瞳   中    
miào jiān yǎn yǎn 
庙   间   掩  掩  
yì mǒ zhú huǒ zhòu lěng 
一 抹 烛  火  骤   冷   
mén qián yǔ lián 
门  前   雨 帘   
liáo luò tài zǐ dēng 
寥   落  太  子 灯   
ní shēn chuí méi shàn mù 
泥 身   垂   眉  善   目 
shǒu zhuì huā zhī bù qióng 
手   缀   花  枝  不 穷    
tān zhè qīng xiāng bàn shuí rù mèng 
贪  这  清   香    伴  谁   入 梦   
shì chūn lái xuě róng 
是  春   来  雪  融   
shuǐ yuè xìng féng 
水   月  幸   逢   
jìng huā lǐ zài yōng 
镜   花  里 再  拥   
shì dié luò huā cóng 
是  蝶  落  花  丛   
hǎo yì chǎng měi mèng 
好  一 场    美  梦   
zòng rán zhī rén shì lěng 
纵   然  知  人  世  冷   
zòng rán wǒ rú zhuǎn péng 
纵   然  我 如 转    蓬   
ér huā cǐ kè zhèng 
而 花  此 刻 正    
zhàn fàng nǐ zhǎng zhōng 
绽   放   你 掌    中    
shān shuǐ nán gòng   yǔ zhōng zài féng 
山   水   难  共     雨 中    再  逢   
cái zhī hǎo huā   yì kū nán róng 
才  知  好  花    易 枯 难  荣   
hóng sǎn xié dǎ 
红   伞  斜  打 
zěn zuò yì chǎng xún cháng mèng 
怎  作  一 场    寻  常    梦   
shuí cán cún lèi yǐng zhōng 
谁   残  存  泪  影   中    
yǒng zhì bú wàng xiāng fèng 
永   志  不 忘   相    奉   
qiě tīng   shén míng tàn yǔ nóng 
且  听     神   明   叹  雨 浓   
xiàng yín dié mì jì 
像    银  蝶  觅 迹 
tiān dì xún zōng   luò rù yì chǎng mèng 
天   地 寻  踪     落  入 一 场    梦   
xiàng huā shàng lù zhū   sàn yú chén shì zhōng 
像    花  上    露 珠    散  于 尘   世  中    
zhǐ jié yí xiàn qīng hóng 
指  节  一 线   轻   红   
zěn kěn yǒu shǐ wú zhōng 
怎  肯  有  始  无 终    
ér nǐ cǐ kè zhèng 
而 你 此 刻 正    
xiào rù wǒ yǎn zhōng 
笑   入 我 眼  中    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.