Xun Chang Chun Qi Shui Shang Shi 寻常传奇水上诗 Common Legendary Poem On Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图

Xun Chang Chun Qi Shui Shang Shi 寻常传奇水上诗 Common Legendary Poem On Water Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Xun Chang Chun Qi Shui Shang Shi 寻常传奇水上诗
English Tranlation Name: Common Legendary Poem On Water
Chinese Singer: He Tu 河图
Chinese Composer: He Tu 河图
Chinese Lyrics: Finale

Xun Chang Chun Qi Shui Shang Shi 寻常传奇水上诗 Common Legendary Poem On Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mò rán yì yǎn nán wàng 
蓦 然  一 眼  难  忘   
xiāng féng chù rén hǎi yǒng làng 
相    逢   处  人  海  涌   浪   
bù zhī míng gǎn fù yuē 
不 知  名   敢  赴 约  
wèi bì qīng kuáng 
未  必 轻   狂    
chuān cháng jiē   guò shī qiáng 
穿    长    街    过  诗  墙    
qí bái mǎ   zhuī liú guāng 
骑 白  马   追   流  光    
gāo tái yì qǔ kēng qiāng 
高  台  一 曲 铿   锵    
qī zhé xì dàng qì huí cháng 
七 折  戏 荡   气 回  肠    
tiān xià kè wéi yí gè 
天   下  客 惟  一 个 
néng jiě cǐ chàng 
能   解  此 唱    
shuí bài bié   shuí chóu chàng 
谁   拜  别    谁   惆   怅    
shuí huí shǒu   bù yǔ xiāng wàng 
谁   回  首     不 语 相    望   
zhǐ shì xún cháng gù shi 
只  是  寻  常    故 事  
bìng bù xún chuán qí fāng xiàng 
并   不 循  传    奇 方   向    
wǒ jiāng zǎi huā mǎn chuán 
我 将    载  花  满  船    
suí fēng yóu dàng 
随  风   游  荡   
shuǐ miàn xiě shī háng 
水   面   写  诗  行   
rén jiān tài duō huān xǐ 
人  间   太  多  欢   喜 
nán shōu nán cáng 
难  收   难  藏   
zèng nǐ yì wěn yòu hé fáng 
赠   你 一 吻  又  何 妨   
wǒ jiāng tiě yī cháng qiāng 
我 将    铁  衣 长    枪    
xīng liú nán wàng 
星   流  南  望   
xuě shēn dēng qiān zhàng 
雪  深   灯   千   帐    
lǐn liè fēng zhōng fēn fāng 
凛  冽  风   中    芬  芳   
yī xī chún shàng yú xiāng 
依 稀 唇   上    余 香    
kàn biàn rén shēng bǎi yàng 
看  遍   人  生    百  样   
méi gū fù sháo huá chén guāng 
没  辜 负 韶   华  辰   光    
lí huā bái le xiǎo chuāng 
梨 花  白  了 小   窗     
yín xìng juàn huáng 
银  杏   绢   黄    
yún xià yǔ   zhōu shàng shuāng 
云  下  雨   舟   上    霜     
jīng chūn shuǐ   dù qiū jiāng 
经   春   水     渡 秋  江    
liè huǒ gòng xuě fēi yáng 
烈  火  共   雪  飞  扬   
shí bā lǐ fēng shēng huí láng 
十  八 里 风   声    回  廊   
jiàn yǔ jīng qǐ wú shù 
箭   雨 惊   起 无 数  
àn tāo hēi làng 
暗 涛  黑  浪   
shuí jiē lìng   shuí cháng wàng 
谁   接  令     谁   长    望   
shuí liú shū   huàn shàng róng zhuāng 
谁   留  书    换   上    戎   装     
ruò shì chuán qí gù shi 
若  是  传    奇 故 事  
huò zǎo yǒu jié jú zhǐ shàng 
或  早  有  结  局 纸  上    
nǐ bǎ cháng yè qiāo xiǎng 
你 把 长    夜 敲   响    
huāng yuán diǎn liàng 
荒    原   点   亮    
yòu zǒu jìn yuè guāng 
又  走  进  月  光    
yǐn qù wēn róu yǎn móu 
隐  去 温  柔  眼  眸  
shào nián mú yàng 
少   年   模 样   
liú wǒ yì xíng zì gǔn tàng 
留  我 一 行   字 滚  烫   
běi fēng lái zì yuǎn fāng 
北  风   来  自 远   方   
rén zài yuǎn fāng 
人  在  远   方   
nǐ cǐ qù tā xiāng 
你 此 去 他 乡    
tà guò yí lù bīng shuāng 
踏 过  一 路 冰   霜     
wò shuí xū wú shóu zhǎng 
握 谁   虚 无 手   掌    
nǐ bǎ cháng yè qiāo xiǎng 
你 把 长    夜 敲   响    
huāng yuán diǎn liàng 
荒    原   点   亮    
yòu zǒu jìn yuè guāng 
又  走  进  月  光    
yǐn qù wēn róu yǎn móu 
隐  去 温  柔  眼  眸  
shào nián mú yàng 
少   年   模 样   
liú wǒ yì xíng zì gǔn tàng 
留  我 一 行   字 滚  烫   
běi fēng lái zì yuǎn fāng 
北  风   来  自 远   方   
rén zài yuǎn fāng 
人  在  远   方   
nǐ cǐ qù tā xiāng 
你 此 去 他 乡    
tà guò yí lù bīng shuāng 
踏 过  一 路 冰   霜     
wò shuí xū wú shóu zhǎng 
握 谁   虚 无 手   掌    
wò shuí xū wú shóu zhǎng 
握 谁   虚 无 手   掌    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.