Xu Yong Ge 絮咏歌 Chanting Songs Lyrics 歌詞 With Pinyin By Si Nan 司南

Xu Yong Ge 絮咏歌 Chanting Songs Lyrics 歌詞 With Pinyin By Si Nan 司南

Chinese Song Name:Xu Yong Ge 絮咏歌 
English Translation Name: Chanting Songs 
Chinese Singer: Si Nan 司南
Chinese Composer:Xiao Ran 萧然
Chinese Lyrics:Ming Huang 冥凰、Nan Qi 南岐

Xu Yong Ge 絮咏歌 Chanting Songs Lyrics 歌詞 With Pinyin By Si Nan 司南

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiān wǎn qǐ zhòu fēng 
天   晚  起 骤   风   
bù fēn xī yǔ dōng 
不 分  西 与 东   
yì shí rén jiān jìn wǔ yín lóng 
一 时  人  间   尽  舞 银  龙   
xì xuě sì suì qióng 
细 雪  似 碎  琼    
huā ruǐ yǐ zhī hóng 
花  蕊  倚 枝  红   
fēng yǎ yǔ shuí tóng 
风   雅 与 谁   同   
xiǎng shì sháo huá rú mèng 
想    是  韶   华  如 梦   
lái qù piān ruò jīng hóng 
来  去 翩   若  惊   鸿   
nán miǎn zhè àn xiāng fú yǒng 
难  免   这  暗 香    浮 涌   
sān bǎi shī niàn sòng 
三  百  诗  念   诵   
bù kěn zì jù shèn zhòng 
不 肯  字 句 慎   重    
luò bǐ chù tài kōng dòng 
落  笔 处  太  空   洞   
zhī shēn bēi jiǔ nóng 
只  身   杯  酒  浓   
rén shì hū kōng zǒng 
人  世  忽 倥   偬   
jiǔ zhōu dēng huǒ hé lái yì jiǒng 
九  州   灯   火  何 来  异 迥    
yóu yì nà nián dōng 
犹  忆 那 年   冬   
jiā yàn yíng zǐ xiōng 
家  宴  迎   姊 兄    
huān xiào gè cōng cōng 
欢   笑   各 匆   匆   
nǎ zhī tā rì cōng róng 
哪 知  他 日 从   容   
fēng zī rú xǔ huī hóng  
风   姿 如 许 恢  弘    
jìng bù jí liǔ xù qīng zhòng  
竟   不 及 柳  絮 轻   重     
jiè xīn si líng lóng 
借  心  思 玲   珑   
tōu dé yì shǎng líng dòng 
偷  得 一 晌    灵   动   
huàn zhè wàn shì juàn yǒng 
换   这  万  世  隽   永   
hé bì wèn 
何 必 问  
wǒ míng wǒ xìng wéi shuí fù yōng 
我 名   我 姓   为  谁   附 庸   
gè zhōng yán sè yě qióng qióng 
个 中    颜  色 也 茕    茕    
yōng guì huò fú róng 
雍   贵  或  芙 蓉   
qīng chéng jìng hóu gōng 
倾   城    竞   侯  公   
lín xià fēng qì zěn kě mì xíng zōng 
林  下  风   气 怎  可 觅 行   踪   
hé bì wèn 
何 必 问  
wǒ shēn wǒ xīn hé qù hé cóng 
我 身   我 心  何 去 何 从   
wú fēi ān wěn suì yuè zhōng 
无 非  安 稳  岁  月  中    
yáo sī jiàn kāng gōng 
遥  思 建   康   宫   
yān yǔ zhē jǐ zhòng 
烟  雨 遮  几 重    
hóng chén fēn fēn 
红   尘   纷  纷  
fēi xù mēng mēng 
飞  絮 蒙   蒙   
wǎn lái yíng qīng fēng 
晚  来  迎   清   风   
xì xiù àn xiāng nóng 
细 嗅  暗 香    浓   
yì shí rén jiān jìn rù huái zhōng 
一 时  人  间   尽  入 怀   中    
xì xuě sì suì qióng 
细 雪  似 碎  琼    
huā ruǐ yǐ zhī hóng 
花  蕊  倚 枝  红   
qíng zhì yǔ shuí tóng 
情   致  与 谁   同   
yuàn cǐ liú guāng dà mèng 
愿   此 流  光    大 梦   
néng zài gù yuán xiāng féng 
能   在  故 园   相    逢   
wú yì shì xīn xù fān yǒng 
无 意 是  心  绪 翻  涌   
sān bǎi shī yín sòng 
三  百  诗  吟  诵   
bēi huān hé yǐ xiāng yōng 
悲  欢   何 以 相    拥   
luò bǐ chù dōu kōng kōng 
落  笔 处  都  空   空   
gū shēn yǐn yì zhōng 
孤 身   饮  一 盅    
rén shì lùn qīng zhòng 
人  世  论  轻   重    
fú huá míng lì zì zai kū róng 
浮 华  名   利 自 在  枯 荣   
wèi hé ér bēi tòng 
为  何 而 悲  恸   
yīn hé ér xīn dòng 
因  何 而 心  动   
rén shēng tài cōng cōng 
人  生    太  匆   匆   
nǎ zhī tā rì cōng róng 
哪 知  他 日 从   容   
fēng zī rú xǔ huī hóng  
风   姿 如 许 恢  弘    
jìng shèng guò liǔ xù piāo péng 
竟   胜    过  柳  絮 飘   蓬   
jiè xīn si líng lóng 
借  心  思 玲   珑   
tōu dé yì shǎng líng dòng 
偷  得 一 晌    灵   动   
huàn zhè wàn shì juàn yǒng 
换   这  万  世  隽   永   
hé bì wèn 
何 必 问  
wǒ bēi wǒ huān wéi shuí shēn zhǒng 
我 悲  我 欢   为  谁   深   种    
nòng fēng cháo yuè yì xiāng tōng 
弄   风   嘲   月  意 相    通   
yǔ jìn dé yín yǒng 
语 尽  得 吟  咏   
suí xìng yě qíng zhōng  
随  兴   也 情   衷     
pà yǒu sān fēn yīng qì mì dàn kōng 
怕 有  三  分  英   气 觅 澹  空   
hé bì wèn 
何 必 问  
wǒ xíng wǒ hún hé chù xiāo róng 
我 形   我 魂  何 处  消   融   
yí yè piān zhōu guī jiù mèng 
一 叶 扁   舟   归  旧  梦   
xú xú jiāng nán fēng 
徐 徐 江    南  风   
tíng tíng shān shàng sōng  
亭   亭   山   上    松    
shī jiǔ fēng liú 
诗  酒  风   流  
nián huá xiāng féng 
年   华  相    逢   
hé bì wèn 
何 必 问  
wǒ bēi wǒ huān wéi shuí shēn zhǒng 
我 悲  我 欢   为  谁   深   种    
nòng fēng cháo yuè yì xiāng tōng 
弄   风   嘲   月  意 相    通   
yǔ jìn dé yín yǒng 
语 尽  得 吟  咏   
suí xìng yě qíng zhōng  
随  兴   也 情   衷     
pà yǒu sān fēn yīng qì mì dàn kōng 
怕 有  三  分  英   气 觅 澹  空   
hé bì wèn 
何 必 问  
wǒ xíng wǒ hún hé chù xiāo róng 
我 形   我 魂  何 处  消   融   
yí yè piān zhōu guī jiù mèng 
一 叶 扁   舟   归  旧  梦   
xú xú jiāng nán fēng 
徐 徐 江    南  风   
tíng tíng shān shàng sōng  
亭   亭   山   上    松    
shī jiǔ fēng liú 
诗  酒  风   流  
nián huá xiāng féng 
年   华  相    逢  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.