Thursday, December 7, 2023
HomePopXin Jiang Jin Jiu 新将进酒 New Urge Alcohol On A Guest Poem...

Xin Jiang Jin Jiu 新将进酒 New Urge Alcohol On A Guest Poem Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gan Lu 甘璐

Chinese Song Name:Xin Jiang Jin Jiu 新将进酒 
English Translation Name: New Urge Alcohol On A Guest Poem 
Chinese Singer: Gan Lu 甘璐
Chinese Composer:Gan Lu 甘璐
Chinese Lyrics:Li Bai 李白

Xin Jiang Jin Jiu 新将进酒 New Urge Alcohol On A Guest Poem Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gan Lu 甘璐

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jūn bú jiàn   huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái 
君  不 见     黄    河 之  水   天   上    来  
bēn liú dào hǎi bú fù huí 
奔  流  到  海  不 复 回  
jūn bú jiàn   gāo táng míng jìng bēi bái fà 
君  不 见     高  堂   明   镜   悲  白  发 
cháo rú qīng sī mù chéng xuě 
朝   如 青   丝 暮 成    雪  
rén shēng dé yì xū jìn huān 
人  生    得 意 须 尽  欢   
mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 
莫 使  金  樽  空   对  月  
tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng 
天   生    我 材  必 有  用   
qiān jīn sàn jìn hái fù lái 
千   金  散  尽  还  复 来  
pēng yáng zǎi niú qiě wéi lè 
烹   羊   宰  牛  且  为  乐 
huì xū yì yǐn sān bǎi bēi 
会  须 一 饮  三  百  杯  
cén fū zǐ   dān qiū shēng 
岑  夫 子   丹  丘  生    
jiāng jìn jiǔ   bēi mò tíng 
将    进  酒    杯  莫 停   
yǔ jūn gē yì qǔ 
与 君  歌 一 曲 
qǐng jūn wéi wǒ qīng ěr tīng 
请   君  为  我 倾   耳 听   
jūn bú jiàn   huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái 
君  不 见     黄    河 之  水   天   上    来  
bēn liú dào hǎi bú fù huí 
奔  流  到  海  不 复 回  
jūn bú jiàn   gāo táng míng jìng bēi bái fà 
君  不 见     高  堂   明   镜   悲  白  发 
cháo rú qīng sī mù chéng xuě 
朝   如 青   丝 暮 成    雪  
zhōng gǔ zhuàn yù bù zú guì 
钟    鼓 馔    玉 不 足 贵  
dàn yuàn cháng zuì bú fù xǐng 
但  愿   长    醉  不 复 醒   
gǔ lái shèng xián jiē jì mò 
古 来  圣    贤   皆  寂 寞 
wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng 
惟  有  饮  者  留  其 名   
chén wáng xī shí yàn píng lè 
陈   王   昔 时  宴  平   乐 
dòu jiǔ shí qiān zì huān xuè 
斗  酒  十  千   恣 欢   谑  
zhǔ rén hé wéi yán shǎo qián 
主  人  何 为  言  少   钱   
jìng xū gū qǔ duì jūn zhuó 
径   须 沽 取 对  君  酌   
wǔ huā mǎ   qiān jīn qiú 
五 花  马   千   金  裘  
hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ 
呼 儿 将    出  换   美  酒  
yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu 
与 尔 同   销   万  古 愁   
pēng yáng zǎi niú qiě wéi lè 
烹   羊   宰  牛  且  为  乐 
huì xū yì yǐn sān bǎi bēi 
会  须 一 饮  三  百  杯  
cén fū zǐ   dān qiū shēng 
岑  夫 子   丹  丘  生    
jiāng jìn jiǔ   bēi mò tíng 
将    进  酒    杯  莫 停   
yǔ jūn gē yì qǔ 
与 君  歌 一 曲 
qǐng jūn wéi wǒ qīng ěr tīng 
请   君  为  我 倾   耳 听   
jūn bú jiàn   huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái 
君  不 见     黄    河 之  水   天   上    来  
bēn liú dào hǎi bú fù huí 
奔  流  到  海  不 复 回  
jūn bú jiàn   gāo táng míng jìng bēi bái fà 
君  不 见     高  堂   明   镜   悲  白  发 
cháo rú qīng sī mù chéng xuě 
朝   如 青   丝 暮 成    雪  
rén shēng dé yì xū jìn huān 
人  生    得 意 须 尽  欢   
mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 
莫 使  金  樽  空   对  月  
tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng 
天   生    我 材  必 有  用   
qiān jīn sàn jìn hái fù lái 
千   金  散  尽  还  复 来  
jūn bú jiàn   huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái 
君  不 见     黄    河 之  水   天   上    来  
bēn liú dào hǎi bú fù huí 
奔  流  到  海  不 复 回  
jūn bú jiàn   gāo táng míng jìng bēi bái fà 
君  不 见     高  堂   明   镜   悲  白  发 
cháo rú qīng sī mù chéng xuě 
朝   如 青   丝 暮 成    雪  
rén shēng dé yì xū jìn huān 
人  生    得 意 须 尽  欢   
mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 
莫 使  金  樽  空   对  月  
tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng 
天   生    我 材  必 有  用   
qiān jīn sàn jìn hái fù lái 
千   金  散  尽  还  复 来  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags