Xiao Yao Fu 逍遥赋 Free And Unfettered Compose Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zou Qiu Shi 邹秋实

Xiao Yao Fu 逍遥赋 Free And Unfettered Compose Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zou Qiu Shi 邹秋实

Chinese Song Name:Xiao Yao Fu 逍遥赋
English Translation Name:Free And Unfettered Compose
Chinese Singer: Zou Qiu Shi 邹秋实
Chinese Composer:Chen Da Chuang 陈大创
Chinese Lyrics:Wang Da Hui 王大辉

Xiao Yao Fu 逍遥赋 Free And Unfettered Compose Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zou Qiu Shi 邹秋实

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yuè yǐng suí jiàn wǔ 
月  影   随  剑   舞 
zhào jìn le bǎi huā shēn chù 
照   进  了 百  花  深   处  
huàn huā xǐ jiàn 
浣   花  洗 剑   
mèng lǐ jiǔ yì hú 
梦   里 酒  一 壶 
chàng yì qǔ   lí bié kǔ 
唱    一 曲   离 别  苦 
tā shì zuì shāng xīn chù 
它 是  最  伤    心  处  
tā rì zhī fǎn mí tú 
它 日 知  返  迷 途 
kàn jìn le fán huá wú shù 
看  尽  了 繁  华  无 数  
huí tóu wàng   jiù rén gù 
回  头  望     旧  人  故 
chéng jiāng hú   bài jiāng hú 
成    江    湖   败  江    湖 
fēng qǐ wǔ   yè qǐ wǔ 
风   起 舞   叶 起 舞 
nǐ qǐ wǔ 
你 起 舞 
xiāo yáo lù 
逍   遥  路 
máng rán sì gù 
茫   然  四 顾 
tí bǐ jí shū 
提 笔 疾 书  
shù wú zǔ   héng wú zǔ 
竖  无 阻   横   无 阻 
xīn wú zǔ 
心  无 阻 
xiě biàn   xiě biàn háo qíng fù 
写  遍     写  遍   豪  情   赋 
wǒ yù chéng fēng bǎi dù 
我 欲 乘    风   摆  渡 
bō kāi yún wù 
拨 开  云  雾 
qiān fān guò wàn lǐ bù 
千   帆  过  万  里 埠 
wǒ yù guān cāng hǎi yě kàn zhāo yáng chū 
我 欲 观   沧   海  也 看  朝   阳   出  
rén jiān jǐng wú shù 
人  间   景   无 数  
xīn cún zì yóu shēn ào gǔ 
心  存  自 由  身   傲 骨 
piāo rán yuǎn lí shì sú 
飘   然  远   离 世  俗 
xiāo yáo   zhī lù 
逍   遥    之  路 
bú wèn   lái chù 
不 问    来  处  
yuè yǐng suí jiàn wǔ 
月  影   随  剑   舞 
zhào jìn le bǎi huā shēn chù 
照   进  了 百  花  深   处  
huàn huā xǐ jiàn 
浣   花  洗 剑   
mèng lǐ jiǔ yì hú 
梦   里 酒  一 壶 
chàng yì qǔ   lí bié kǔ 
唱    一 曲   离 别  苦 
tā shì zuì shāng xīn chù 
它 是  最  伤    心  处  
tā rì zhī fǎn mí tú 
它 日 知  返  迷 途 
kàn jìn le fán huá wú shù 
看  尽  了 繁  华  无 数  
huí tóu wàng   jiù rén gù 
回  头  望     旧  人  故 
chéng jiāng hú   bài jiāng hú 
成    江    湖   败  江    湖 
fēng qǐ wǔ   yè qǐ wǔ 
风   起 舞   叶 起 舞 
nǐ qǐ wǔ 
你 起 舞 
xiāo yáo lù 
逍   遥  路 
máng rán sì gù 
茫   然  四 顾 
tí bǐ jí shū 
提 笔 疾 书  
shù wú zǔ   héng wú zǔ 
竖  无 阻   横   无 阻 
xīn wú zǔ 
心  无 阻 
xiě biàn   xiě biàn háo qíng fù 
写  遍     写  遍   豪  情   赋 
wǒ yù chéng fēng bǎi dù 
我 欲 乘    风   摆  渡 
bō kāi yún wù 
拨 开  云  雾 
qiān fān guò wàn lǐ bù 
千   帆  过  万  里 埠 
wǒ yù guān cāng hǎi yě kàn zhāo yáng chū 
我 欲 观   沧   海  也 看  朝   阳   出  
rén jiān jǐng wú shù 
人  间   景   无 数  
xīn cún zì yóu shēn ào gǔ 
心  存  自 由  身   傲 骨 
piāo rán yuǎn lí shì sú 
飘   然  远   离 世  俗 
xiāo yáo   zhī lù 
逍   遥    之  路 
bú wèn   lái chù 
不 问    来  处  
wǒ yù chéng fēng bǎi dù 
我 欲 乘    风   摆  渡 
bō kāi yún wù 
拨 开  云  雾 
qiān fān guò wàn lǐ bù 
千   帆  过  万  里 埠 
wǒ yù guān cāng hǎi yě kàn zhāo yáng chū 
我 欲 观   沧   海  也 看  朝   阳   出  
rén jiān jǐng wú shù 
人  间   景   无 数  
xīn cún zì yóu shēn ào gǔ 
心  存  自 由  身   傲 骨 
piāo rán yuǎn lí shì sú 
飘   然  远   离 世  俗 
xiāo yáo   zhī lù 
逍   遥    之  路 
bú wèn   lái chù 
不 问    来  处  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.