Xiao Feng Dian 笑疯癫 Laughing Madness Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Xiao Feng Dian 笑疯癫 Laughing Madness Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Chinese Song Name:Xiao Feng Dian 笑疯癫
English Translation Name:Laughing Madness 
Chinese Singer:  Hua Tong 花僮
Chinese Composer: Hua Tong 花僮
Chinese Lyrics:Zhou Ren 周仁

Xiao Feng Dian 笑疯癫 Laughing Madness Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shén me cháng cháng cháng shàng tiān  
什   么 长    长    长    上    天    
nǎ yàng cháng cháng hǎi zhōng jiān  
哪 样   长    长    海  中    间    
shén me cháng cháng wài wài lài yō  
什   么 长    长    外  外  唻  哟  
jiē qián mài ma cháng shàng tiān  
街  前   卖  嘛 长    上    天    
yín hé cháng cháng cháng shàng tiān  
银  河 长    长    长    上    天    
lián ǒu cháng cháng hǎi zhōng jiān 
莲   藕 长    长    海  中    间   
mǐ xiàn cháng cháng ma   yō lài   yō lài  
米 线   长    长    嘛   哟 唻    哟 唻   
sī xiàn cháng cháng cháng shàng tiān  
丝 线   长    长    长    上    天    
chuān yuè shí kōng shǎng yōu shān 
穿    越  时  空   赏    幽  山   
yuǎn lí mǎ chē xiāo 
远   离 马 车  嚣   
gōng míng lì lù   rú yún yān 
功   名   利 禄   如 云  烟  
shān zhōng   duǒ yōu xián 
山   中      躲  悠  闲   
chú hé liè rì pá sān gān 
锄  禾 烈  日 爬 三  竿  
dá dǔn de nán fēi yàn 
打 盹  的 南  飞  雁  
shuí huà yì mǒ   bái yún biān 
谁   画  一 抹   白  云  边   
chái gǒu   shuì tián jiān 
柴   狗    睡   田   间   
yín hé cháng cháng cháng shàng tiān  
银  河 长    长    长    上    天    
lián ǒu hǎi zhōng jiān 
莲   藕 海  中    间   
mǐ xiàn cháng cháng jiē qián mài  
米 线   长    长    街  前   卖   
sī xiàn cháng zhōng jiān 
丝 线   长    中    间   
yuè liang tuán tuán tuán shàng tiān  
月  亮    团   团   团   上    天    
hé yè tuán zhōng jiān 
荷 叶 团   中    间   
cí bā tuán tuán jiē qián mài  
糍 粑 团   团   街  前   卖   
jìng zi tuán gēn qián 
镜   子 团   跟  前   
shuí xiào lǎo zhě lǚ cháng rán  
谁   笑   老  者  捋 长    髯   
shuí xiào xíng zhě tài fēng diān 
谁   笑   行   者  太  疯   癫   
mì dé chán dào   qiú xiān yuán 
觅 得 禅   道    求  仙   缘   
suí yù ér ān   dé zì rán 
随  遇 而 安   得 自 然  
shén me wān wān wān shàng tiān  
什   么 弯  弯  弯  上    天    
nǎ yàng wān wān hǎi zhōng jiān 
哪 样   弯  弯  海  中    间   
biǎn dan wān wān   wǒ gēn qián lái 
扁   担  弯  弯    我 跟  前   来  
cǎi hóng wān wān wān shàng tiān 
彩  虹   弯  弯  弯  上    天   
shuí xiào lǎo zhě lǚ cháng rán 
谁   笑   老  者  捋 长    髯  
shuí xiào zhì zhě zuì huā jiān 
谁   笑   智  者  醉  花  间   
yè bàn chái gǒu   xiān zhū lián 
夜 半  柴   狗    掀   珠  帘   
bú xiàn yuān yāng   zhǐ xiàn xiān 
不 羡   鸳   鸯     只  羡   仙   
shén me wān wān wān shàng tiān  
什   么 弯  弯  弯  上    天    
nǎ yàng wān wān hǎi zhōng jiān 
哪 样   弯  弯  海  中    间   
biǎn dan wān wān   wǒ gēn qián lái 
扁   担  弯  弯    我 跟  前   来  
cǎi hóng wān wān wān shàng tiān 
彩  虹   弯  弯  弯  上    天   
yín hé cháng cháng cháng shàng tiān  
银  河 长    长    长    上    天    
lián ǒu hǎi zhōng jiān 
莲   藕 海  中    间   
mǐ xiàn cháng cháng jiē qián mài  
米 线   长    长    街  前   卖   
sī xiàn cháng zhōng jiān 
丝 线   长    中    间   
yuè liang tuán tuán tuán shàng tiān  
月  亮    团   团   团   上    天    
hé yè tuán zhōng jiān 
荷 叶 团   中    间   
cí bā tuán tuán jiē qián mài  
糍 粑 团   团   街  前   卖   
jìng zi tuán gēn qián 
镜   子 团   跟  前   
shuí xiào lǎo zhě lǚ cháng rán  
谁   笑   老  者  捋 长    髯   
shuí xiào xíng zhě tài fēng diān 
谁   笑   行   者  太  疯   癫   
mì dé chán dào   qiú xiān yuán 
觅 得 禅   道    求  仙   缘   
suí yù ér ān   dé zì rán 
随  遇 而 安   得 自 然  
shén me wān wān wān shàng tiān  
什   么 弯  弯  弯  上    天    
nǎ yàng wān wān hǎi zhōng jiān 
哪 样   弯  弯  海  中    间   
biǎn dan wān wān   wǒ gēn qián lái 
扁   担  弯  弯    我 跟  前   来  
cǎi hóng wān wān wān shàng tiān 
彩  虹   弯  弯  弯  上    天   
shuí xiào lǎo zhě lǚ cháng rán 
谁   笑   老  者  捋 长    髯  
shuí xiào zhì zhě zuì huā jiān 
谁   笑   智  者  醉  花  间   
yè bàn chái gǒu   xiān zhū lián 
夜 半  柴   狗    掀   珠  帘   
bú xiàn yuān yāng   zhǐ xiàn xiān 
不 羡   鸳   鸯     只  羡   仙   
shén me wān wān wān shàng tiān  
什   么 弯  弯  弯  上    天    
nǎ yàng wān wān hǎi zhōng jiān 
哪 样   弯  弯  海  中    间   
biǎn dan wān wān   wǒ gēn qián lái 
扁   担  弯  弯    我 跟  前   来  
cǎi hóng wān wān wān shàng tiān 
彩  虹   弯  弯  弯  上    天   
shén me wān wān wān shàng tiān  
什   么 弯  弯  弯  上    天    
nǎ yàng wān wān hǎi zhōng jiān 
哪 样   弯  弯  海  中    间   
biǎn dan wān wān   wǒ gēn qián lái 
扁   担  弯  弯    我 跟  前   来  
cǎi hóng wān wān wān shàng tiān 
彩  虹   弯  弯  弯  上    天   
shuí xiào lǎo zhě lǚ cháng rán 
谁   笑   老  者  捋 长    髯  
shuí xiào xíng zhě tài fēng diān 
谁   笑   行   者  太  疯   癫   
mì dé chán dào   qiú xiān yuán 
觅 得 禅   道    求  仙   缘   
suí yù ér ān   dé zì rán 
随  遇 而 安   得 自 然  
shuí xiào lǎo zhě lǚ cháng rán 
谁   笑   老  者  捋 长    髯  
shuí xiào zhì zhě zuì huā jiān 
谁   笑   智  者  醉  花  间   
yè bàn chái gǒu   xiān zhū lián 
夜 半  柴   狗    掀   珠  帘   
bú xiàn yuān yāng   zhǐ xiàn xiān 
不 羡   鸳   鸯     只  羡   仙   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.