Wednesday, February 28, 2024
HomePopXiao Feng Che 小风车 Small Windmill Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin...

Xiao Feng Che 小风车 Small Windmill Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Shang Gong She 音尚公社

Chinese Song Name:Xiao Feng Che 小风车
English Translation Name:Small Windmill
Chinese Singer: Yin Shang Gong She 音尚公社
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Xiao Feng Che 小风车 Small Windmill Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Shang Gong She 音尚公社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
dī dī 
滴 滴 
qián fāng shì gù duō fā dì duàn 
前   方   事  故 多  发 地 段   
ān quán dài xì hǎo ò  
安 全   带  系 好  哦 
zhǔn bèi hǎo le ma 
准   备  好  了 吗 
gēn wǒ yì qǐ chū fā ba 
跟  我 一 起 出  发 吧 
è  lóng páo xiāo 
恶 龙   咆  哮   
áo wū 
嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū   áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜   嗷 嗷 呜 
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
èn hēng 
嗯 哼   
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
dī dī 
滴 滴 
qián fāng shì gù duō fā dì duàn 
前   方   事  故 多  发 地 段   
ān quán dài xì hǎo ò  
安 全   带  系 好  哦 
zhǔn bèi hǎo le ma 
准   备  好  了 嘛 
gēn wǒ yì qǐ chū fā ba 
跟  我 一 起 出  发 吧 
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
èn hēng 
嗯 哼   
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
dī dī 
滴 滴 
qián fāng shì gù duō fā dì duàn 
前   方   事  故 多  发 地 段   
ān quán dài xì hǎo ò  
安 全   带  系 好  哦 
zhǔn bèi hǎo le ma 
准   备  好  了 嘛 
gēn wǒ yì qǐ chū fā ba 
跟  我 一 起 出  发 吧 
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
èn hēng 
嗯 哼   
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
dī dī 
滴 滴 
qián fāng shì gù duō fā dì duàn 
前   方   事  故 多  发 地 段   
ān quán dài xì hǎo ò  
安 全   带  系 好  哦 
zhǔn bèi hǎo le ma 
准   备  好  了 嘛 
gēn wǒ yì qǐ chū fā ba 
跟  我 一 起 出  发 吧 
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
èn hēng 
嗯 哼   
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
dī dī 
滴 滴 
qián fāng shì gù duō fā dì duàn 
前   方   事  故 多  发 地 段   
ān quán dài xì hǎo ò  
安 全   带  系 好  哦 
zhǔn bèi hǎo le ma 
准   备  好  了 嘛 
gēn wǒ yì qǐ chū fā ba 
跟  我 一 起 出  发 吧 
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
èn hēng 
嗯 哼   
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
dī dī 
滴 滴 
qián fāng shì gù duō fā dì duàn 
前   方   事  故 多  发 地 段   
ān quán dài xì hǎo ò  
安 全   带  系 好  哦 
zhǔn bèi hǎo le ma 
准   备  好  了 嘛 
gēn wǒ yì qǐ chū fā ba 
跟  我 一 起 出  发 吧 
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
èn hēng 
嗯 哼   
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
dī dī 
滴 滴 
qián fāng shì gù duō fā dì duàn 
前   方   事  故 多  发 地 段   
ān quán dài xì hǎo ò  
安 全   带  系 好  哦 
zhǔn bèi hǎo le ma 
准   备  好  了 嘛 
gēn wǒ yì qǐ chū fā ba 
跟  我 一 起 出  发 吧 
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
èn hēng 
嗯 哼   
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
dī dī 
滴 滴 
qián fāng shì gù duō fā dì duàn 
前   方   事  故 多  发 地 段   
ān quán dài xì hǎo ò  
安 全   带  系 好  哦 
zhǔn bèi hǎo le ma 
准   备  好  了 嘛 
gēn wǒ yì qǐ chū fā ba 
跟  我 一 起 出  发 吧 
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 
èn hēng 
嗯 哼   
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
xiǎo fēng chē   dà shī zi 
小   风   车    大 狮  子 
ā  bā ā  bā ā  bā bā 
阿 巴 阿 巴 阿 巴 巴 
èn hēng 
嗯 哼   
dài huáng gǒu   xiǎo lǎo fǔ 
大  黄    狗    小   老  斧 
áo wū áo wū áo áo wū 
嗷 呜 嗷 呜 嗷 嗷 呜 
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
áo wū   èn hēng 
嗷 呜   嗯 哼   
è  lóng páo xiāo   áo wū 
恶 龙   咆  哮     嗷 呜 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags