Xiang Yu 项虞 A Danger Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fang Zhang 方丈 Wang Jin Jin 王金金 Dollar Wong

Xiang Yu 项虞 A Danger Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Xiang Yu 项虞
English Tranlation Name: A Danger
Chinese Singer: Fang Zhang 方丈 Wang Jin Jin 王金金 Dollar Wong
Chinese Composer: Fang Zhang 方丈
Chinese Lyrics: Fang Zhang 方丈

Xiang Yu 项虞 A Danger Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fang Zhang 方丈 Wang Jin Jin 王金金 Dollar Wong

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wáng jīn jīn : 
王   金  金  : 
wǎng shēng róng yú fēng 
往   生    溶   于 风   
qíng yù mò sòng yǒng 
情   欲 默 颂   咏   
yú zī yǒng bù xiǔ 
虞 姿 永   不 朽  
qián shì bú jiù 
前   世  不 咎  
wǎng shēng róng yú fēng 
往   生    溶   于 风   
qíng yù mò sòng yǒng 
情   欲 默 颂   咏   
bīng bài rú shān bēng 
兵   败  如 山   崩   
róng mǎ kōng zǒng 
戎   马 倥   偬   
FZ. fāng zhàng : 
FZ. 方   丈    : 
jūn yǐ jué wú xū wàn rén quàn zǔ 
君  已 决  无 需 万  人  劝   阻 
wéi yǒu yú néng gòu míng wǒ tòng kǔ 
唯  有  虞 能   够  明   我 痛   苦 
zòng shǐ nà qiān jūn wàn mǎ 
纵   使  那 千   军  万  马 
bīng lái jiāng dǎng wǒ xīn zhǐ wéi chǔ 
兵   来  将    挡   我 心  只  为  楚  
wèi le wǒ de zhè piàn tiān xià 
为  了 我 的 这  片   天   下  
yě wèi le jiāng dōng zǐ mín 
也 为  了 江    东   子 民  
fù hóng mén chǔ hàn zhēng bà 
赴 鸿   门  楚  汉  争    霸 
yú wéi wǒ zòu xiǎng gǔ qín 
虞 为  我 奏  响    古 琴  
lì bá shān xī kàn wǒ bà wáng qì gài shì 
力 拔 山   兮 看  我 霸 王   气 盖  世  
shí bú lì xī wǒ yě bú huì yuàn bàn zì 
时  不 利 兮 我 也 不 会  怨   半  字 
tǎng ruò tiān yào wáng wǒ 
倘   若  天   要  亡   我 
yě miè bù liǎo wǒ yì zhì 
也 灭  不 了   我 意 志  
bīng wēi jiāng guǎ yě yào 
兵   微  将    寡  也 要  
shā chū xī chǔ bà wáng de qì shì 
杀  出  西 楚  霸 王   的 气 势  
bái xuě sōng yān   suí jūn dōng qiān 
白  雪  松   烟    随  军  东   迁   
zuì hòu de zhàn yì 
最  后  的 战   役 
nǐ hái yuàn yì péi zài wǒ de shēn biān 
你 还  愿   意 陪  在  我 的 身   边   
dāng yīng xióng mò lù huí tóu wàng qù 
当   英   雄    末 路 回  头  望   去 
yíng zhōng cǐ shí yǐ wú bīng 
营   中    此 时  已 无 兵   
shī qù le yì qiè 
失  去 了 一 切  
dàn shì zuì hòu guī dé měi rén xīn 
但  是  最  后  归  得 美  人  心  
wáng jīn jīn : 
王   金  金  : 
wǎng shēng róng yú fēng 
往   生    溶   于 风   
qíng yù mò sòng yǒng 
情   欲 默 颂   咏   
yú zī yǒng bù xiǔ 
虞 姿 永   不 朽  
qián shì bú jiù 
前   世  不 咎  
wǎng shēng róng yú fēng 
往   生    溶   于 风   
qíng yù mò sòng yǒng 
情   欲 默 颂   咏   
bīng bài rú shān bēng 
兵   败  如 山   崩   
róng mǎ kōng zǒng 
戎   马 倥   偬   
FZ. fāng zhàng : 
FZ. 方   丈    : 
yú měi rén jīn shì yǔ wǒ duàn hún zhè wū jiāng 
虞 美  人  今  世  与 我 断   魂  这  乌 江    
lái shì bà wáng bì dìng hái nǐ piàn jiāng shān 
来  世  霸 王   必 定   还  你 片   江    山   
wǒ tīng jiàn jiāng biān chuán lái gū niǎo zài hū huàn 
我 听   见   江    边   传    来  孤 鸟   在  呼 唤   
qiān gǔ jué chàng bì dìng liú chuán zhè jiāng pàn 
千   古 绝  唱    必 定   流  传    这  江    畔  
qiān bǎi lún huí yì dāng nián 
千   百  轮  回  忆 当   年   
lái shì mèng lǐ qín shāng xián 
来  世  梦   里 琴  殇    弦   
sì qǐ láng yān   yǔ rǔ hán xuān 
四 起 狼   烟    与 汝 寒  喧   
jiù zài gū chéng bān bó lù lí jiàn 
就  在  孤 城    斑  驳 陆 离 间   
tài duō de   ài guò de   hèn guò de 
太  多  的   爱 过  的   恨  过  的 
liàn guò de   yuàn guò de   jiàn ruò de 
恋   过  的   怨   过  的   渐   弱  的 
xiàng piāo sàn de yì lǚ qīng yān 
像    飘   散  的 一 缕 青   烟  
cán měi de   láng bèi zhe   wéi qíng fēng diān 
残  美  的   狼   狈  着    为  情   疯   癫   
yì fū dāng guān   wàn fū mò kāi 
一 夫 当   关     万  夫 莫 开  
zhàn bǎi wàn xióng shī   yí rán zì dé yōu zāi 
战   百  万  雄    师    怡 然  自 得 悠  哉  
jūn bù wéi dé tiān xià rén zhǐ wéi yú jī 
君  不 为  得 天   下  人  只  为  虞 姬 
tóng shēng gòng sǐ wū jiāng wěn bié yí xī 
同   生    共   死 乌 江    刎  别  遗 惜 
yǔ gòng suí jūn   róng mǎ yì shēng 
与 共   随  军    戎   马 一 生    
bēi qì huí yīn   dì wáng lì zhēng 
悲  泣 回  音    帝 王   力 争    
bǎ mìng xiāng suí   jìn tuì xiāng wēi 
把 命   相    随    进  退  相    偎  
hé jù shēng sǐ mèng yǎn tóng yú jī xiāng huì 
何 惧 生    死 梦   魇  同   虞 姬 相    会  
wáng jīn jīn : 
王   金  金  : 
wǒ yuàn yǔ jūn jué 
我 愿   与 君  绝  
yǔ jūn zì wěn wū jiāng biān 
与 君  自 刎  乌 江    边   
mèng lǐ lái xiāng yù 
梦   里 来  相    遇 
wǒ zài wéi nǐ zòu qín xián 
我 再  为  你 奏  琴  弦   
wáng jīn jīn : 
王   金  金  : 
wǎng shēng róng yú fēng 
往   生    溶   于 风   
FZ. fāng zhàng : 
FZ. 方   丈    : 
yú měi rén jīn shì yǔ wǒ duàn hún zhè wū jiāng 
虞 美  人  今  世  与 我 断   魂  这  乌 江    
wáng jīn jīn : 
王   金  金  : 
qíng yù mò sòng yǒng 
情   欲 默 颂   咏   
FZ. fāng zhàng : 
FZ. 方   丈    : 
lái shì bà wáng bì dìng hái nǐ piàn jiāng shān 
来  世  霸 王   必 定   还  你 片   江    山   
wáng jīn jīn : 
王   金  金  : 
yú zī yǒng bù xiǔ 
虞 姿 永   不 朽  
FZ. fāng zhàng : 
FZ. 方   丈    : 
wǒ tīng jiàn jiāng biān chuán lái gū niǎo zài hū huàn 
我 听   见   江    边   传    来  孤 鸟   在  呼 唤   
wáng jīn jīn : 
王   金  金  : 
qián shì bú jiù 
前   世  不 咎  
FZ. fāng zhàng : 
FZ. 方   丈    : 
qiān gǔ jué chàng bì dìng liú chuán zhè jiāng pàn 
千   古 绝  唱    必 定   流  传    这  江    畔  
wáng jīn jīn : 
王   金  金  : 
wǎng shēng róng yú fēng 
往   生    溶   于 风   
FZ. fāng zhàng : 
FZ. 方   丈    : 
yú měi rén jīn shì yǔ wǒ duàn hún zhè wū jiāng 
虞 美  人  今  世  与 我 断   魂  这  乌 江    
wáng jīn jīn : 
王   金  金  : 
qíng yù mò sòng yǒng 
情   欲 默 颂   咏   
FZ. fāng zhàng : 
FZ. 方   丈    : 
lái shì bà wáng bì dìng hái nǐ piàn jiāng shān 
来  世  霸 王   必 定   还  你 片   江    山   
wáng jīn jīn : 
王   金  金  : 
bīng bài rú shān bēng 
兵   败  如 山   崩   
FZ. fāng zhàng : 
FZ. 方   丈    : 
wǒ tīng jiàn jiāng biān chuán lái gū niǎo zài hū huàn 
我 听   见   江    边   传    来  孤 鸟   在  呼 唤   
wáng jīn jīn : 
王   金  金  : 
róng mǎ kōng zǒng 
戎   马 倥   偬   
FZ. fāng zhàng : 
FZ. 方   丈    : 
qiān gǔ jué chàng bì dìng liú chuán zhè jiāng pàn 
千   古 绝  唱    必 定   流  传    这  江    畔  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.