Xiang Si Pan 相思畔 Lovesick Riverside Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Ke 小可

Xiang Si Pan 相思畔 Lovesick Riverside Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Ke 小可

Chinese Song Name:Xiang Si Pan 相思畔
English Translation Name: Lovesick Riverside
Chinese Singer: Xiao Ke 小可
Chinese Composer:Wang Jia Jun 王家军
Chinese Lyrics:Liu Feng Ge 刘凤阁

Xiang Si Pan 相思畔 Lovesick Riverside Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Ke 小可

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

liǔ àn xīn yá liǎng sān bàn 
柳  岸 新  芽 两    三  瓣  
qīng quán rù hú qī yì zhǎn 
清   泉   入 壶 沏 一 盏   
shuí jiā miào líng hǎo shēn duàn 
谁   家  妙   龄   好  身   段   
chàng niàn zuò dǎ hóng xiù zhǎn 
唱    念   坐  打 红   袖  展   
chū shuǐ fú róng qīng tíng luàn 
出  水   芙 蓉   蜻   蜓   乱   
dié wěn hóng líng xīn tóu chàn 
蝶  吻  红   菱   心  头  颤   
qīng diǎn zhū shā méi ér wān 
轻   点   朱  砂  眉  儿 弯  
jīn yè dēng huǒ yòu lán shān 
今  夜 灯   火  又  阑  珊   
yì xiāo jīng rǎo xiāng sī pàn 
一 萧   惊   扰  相    思 畔  
sān gēng qín sè rú mèng huàn 
三  更   琴  瑟 如 梦   幻   
quàn jūn gèng jìn yì bēi jiǔ 
劝   君  更   尽  一 杯  酒  
mò tàn liáng xiāo chūn yè duǎn 
莫 叹  良    宵   春   夜 短   
nán lái běi wǎng kè yǔ guān 
南  来  北  往   客 与 官   
bù fáng duō shǎng jǐ liǎng qián 
不 妨   多  赏    几 两    钱   
yōu yōu zhī qǔ chàng yì wǎn 
悠  悠  之  曲 唱    一 晚  
quàn jūn wàng diào chóu yǔ fán 
劝   君  忘   掉   愁   与 烦  
chū shuǐ fú róng qīng tíng luàn 
出  水   芙 蓉   蜻   蜓   乱   
dié wěn hóng líng xīn tóu chàn 
蝶  吻  红   菱   心  头  颤   
qīng diǎn zhū shā méi ér wān 
轻   点   朱  砂  眉  儿 弯  
jīn yè dēng huǒ yòu lán shān 
今  夜 灯   火  又  阑  珊   
yì xiāo jīng rǎo xiāng sī pàn 
一 萧   惊   扰  相    思 畔  
sān gēng qín sè rú mèng huàn 
三  更   琴  瑟 如 梦   幻   
quàn jūn gèng jìn yì bēi jiǔ 
劝   君  更   尽  一 杯  酒  
mò tàn liáng xiāo chūn yè duǎn 
莫 叹  良    宵   春   夜 短   
nán lái běi wǎng kè yǔ guān 
南  来  北  往   客 与 官   
bù fáng duō shǎng jǐ liǎng qián 
不 妨   多  赏    几 两    钱   
yōu yōu zhī qǔ chàng yì wǎn 
悠  悠  之  曲 唱    一 晚  
quàn jūn wàng diào chóu yǔ fán 
劝   君  忘   掉   愁   与 烦  
yì xiāo jīng rǎo xiāng sī pàn 
一 萧   惊   扰  相    思 畔  
sān gēng qín sè rú mèng huàn 
三  更   琴  瑟 如 梦   幻   
quàn jūn gèng jìn yì bēi jiǔ 
劝   君  更   尽  一 杯  酒  
mò tàn liáng xiāo chūn yè duǎn 
莫 叹  良    宵   春   夜 短   
nán lái běi wǎng kè yǔ guān 
南  来  北  往   客 与 官   
bù fáng duō shǎng jǐ liǎng qián 
不 妨   多  赏    几 两    钱   
yōu yōu zhī qǔ chàng yì wǎn 
悠  悠  之  曲 唱    一 晚  
quàn jūn wàng diào chóu yǔ fán 
劝   君  忘   掉   愁   与 烦  
yōu yōu zhī qǔ chàng yì wǎn 
悠  悠  之  曲 唱    一 晚  
quàn jūn wàng diào chóu yǔ fán 
劝   君  忘   掉   愁   与 烦  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.