Categories
Pop

Xian Ye Jiu Xing 闲夜酒醒 Idle Night Sober Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Cun Ke Bei 绯村柯北 Ming Ri Tian Ya De 明日天涯的 KOKI

Chinese Song Name: Xian Ye Jiu Xing 闲夜酒醒
English Tranlation Name: Idle Night Sober
Chinese Singer: Fei Cun Ke Bei 绯村柯北 Ming Ri Tian Ya De 明日天涯的 KOKI
Chinese Composer: Ming Ri Tian Ya De 明日天涯的 KOKI
Chinese Lyrics: Duan Chang 段常

Xian Ye Jiu Xing 闲夜酒醒 Idle Night Sober Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Cun Ke Bei 绯村柯北 Ming Ri Tian Ya De 明日天涯的 KOKI

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

běi : 
北  : 
jiān nán dǒu běi qù zhǎn píng chóu 
肩   南  斗  北  去 展   平   畴   
zān bà kūn shān guān kǒu 
簪  罢 昆  山   关   口  
àn pèi ǎi qiáo tóu 
按 辔  矮 桥   头  
yuè : 
月  : 
yǐ chuí liǔ wǎn guò bàn jiāng qiū 
倚 垂   柳  绾  过  半  江    秋  
yuǎn jìn duàn xù tīng zhōu yí bìn shōu 
远   近  断   续 汀   洲   一 鬓  收   
yòu shì yì nián yuè dāng tóu 
又  是  一 年   月  当   头  
běi : 
北  : 
xī kuàng liú jǐng céng jì fǒu 
稀 旷    流  景   曾   记 否  
jū yǐng zǒu dòu niú chū tóu 
驹 影   走  斗  牛  初  投  
xī fēng yóu hú bō zhèng yīng hòu 
西 风   游  縠 波 正    应   候  
lǜ yǐ rú jiù dān guì yǐ xīn shú 
绿 蚁 如 旧  丹  桂  已 新  熟  
yuè : 
月  : 
hán chán tòu tiān dì jù shòu 
寒  蝉   透  天   地 俱 瘦   
píng shān yōu dōng chuān kě chóu 
屏   山   幽  东   川    可 酬   
qiě yàn lǎo yǒu qiě zuì cāng liú 
且  宴  老  友  且  醉  沧   流  
hé : 
合 : 
biàn yǔ ěr jǔ zūn rú lòu 
便   与 尔 举 樽  如 漏  
zhěn fēng kǒu zhé yīng gòng jiǔ zhōu 
枕   风   口  折  英   共   九  州   
xī rì xián chóu yǔ bēi jiǔ tóng shòu 
昔 日 闲   愁   与 杯  酒  同   寿   
yǒu dào shì jīn zhāo yǒu jiǔ 
有  道  是  今  朝   有  酒  
pō chūn jiǔ míng wú dí chóu 
泼 春   韭  明   无 敌 雠   
qiān jīn yì chóu gù qíng nán xiū 
千   金  易 筹   故 情   难  休  
yuè : 
月  : 
kòu yān zhōu shū ěr guò tóng tuó 
叩  烟  舟   倏  尔 过  铜   驼  
qīng mén gēn qián xiù shǒu xìn mǎ jiǔ chóng lóu 
青   门  跟  前   袖  手   信  马 九  重    楼  
běi : 
北  : 
fǔ dōng zhōu yǎng què fèng lín zhōu 
俯 东   周   仰   却  凤   麟  洲   
wǎng lái zì shì bù qiú yì chóu móu 
往   来  自 是  不 求  意 绸   缪  
běi : 
北  : 
dāng nián bái yǎn xiào zǐ shòu 
当   年   白  眼  笑   紫 绶   
yuè : 
月  : 
yì xí sù yī wèn guì zhòu 
一 袭 素 衣 问  贵  胄   
zhǐ dào shì sōng wén zài shǒu 
只  道  是  松   文  在  手   
qīng chén liú róu xiù pāi lóng qiú 
清   尘   流  柔  袖  拍  龙   虬  
cháng sì héng qiū qū méi xiè yán zhòu 
长    似 横   秋  驱 眉  泻  严  昼   
běi : 
北  : 
xiāng féng shí yún chē jǐ ōu 
相    逢   时  云  车  几 鸥 
zhōng bú guò hàn yì qín lóu 
终    不 过  汉  驿 秦  楼  
rén jiān yáng jiǔ shí zhī bā jiǔ 
人  间   阳   九  十  之  八 九  
hé : 
合 : 
xiān zhǒng zhòu wēi píng shuí còu 
仙   冢    皱   危  枰   谁   凑  
hé luò chóu yù yǐn wú tóng chóu 
河 洛  稠   欲 饮  无 同   俦   
shì yè rú xiù wàn huà zhèng tǔ róu 
是  夜 如 绣  万  化  正    吐 柔  
cǐ jiān chóu bēi dǐ shuí tōu 
此 间   愁   杯  底 谁   偷  
qià níng móu yàn zú suǒ shòu 
恰  凝   眸  雁  足 所  授   
yàn yàn xīng xiù rǎn rǎn yù gōu 
酽  酽  星   宿  冉  冉  玉 钩  
jīng yuán ér : 
京   元   儿 : 
wèi wǎn táo huā sān qiān zhòu 
未  挽  桃  花  三  千   绉   
hé liáng qīn yù shǒu 
河 梁    侵  玉 手   
shì yán dǐ zhuāng shēng yì ōu 
是  眼  底 庄     生    一 瓯 
huò nán kē yí dǒu 
或  南  柯 一 斗  
hé : 
合 : 
xiān zhǒng zhòu wēi píng shuí còu 
仙   冢    皱   危  枰   谁   凑  
hé luò chóu yù yǐn wú tóng chóu 
河 洛  稠   欲 饮  无 同   俦   
shì yè rú xiù wàn huà zhèng tǔ róu 
是  夜 如 绣  万  化  正    吐 柔  
cǐ jiān chóu bēi dǐ shuí tōu 
此 间   愁   杯  底 谁   偷  
qià níng móu yàn zú suǒ shòu 
恰  凝   眸  雁  足 所  授   
yàn yàn xīng xiù rǎn rǎn yù gōu 
酽  酽  星   宿  冉  冉  玉 钩  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.