Categories
Pop

Xian Tan Gui Qu Meng Luo Hua 闲潭归去梦落花 Leisure Pool To Return To The Dream Of Falling Flowers Lyrics 歌詞 With Pinyin By CRITTY Hui Bai 灰白

Chinese Song Name: Xian Tan Gui Qu Meng Luo Hua 闲潭归去梦落花
English Tranlation Name: Leisure Pool To Return To The Dream Of Falling Flowers
Chinese Singer: CRITTY Hui Bai 灰白
Chinese Composer: Qian Yi 浅逸
Chinese Lyrics: Qing Ming 清茗

Xian Tan Gui Qu Meng Luo Hua 闲潭归去梦落花 Leisure Pool To Return To The Dream Of Falling Flowers Lyrics 歌詞 With Pinyin By CRITTY Hui Bai 灰白

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qīng yī ái ái yuè huá liáng 
倾   衣 皑 皑 月  华  凉    
jiā wěi cáng chéng chè   guān chán yuán jìng tǎng 
葭  苇  藏   澄    澈    观   潺   湲   静   淌   
CC : fù shí jiē ér shàng   líng zhú lù fàn xiǎng 
CC : 复 拾  阶  而 上      聆   竹  露 泛  响    
mǎn xiù qīng fēng líng xī kě fǒu jiě yǔ 
满  袖  清   风   灵   犀 可 否  解  语 
wú nán kē sī liang 
吾 南  柯 思 量    
CC : rú shì luò yīng piāo líng   piān xiān fāng cóng 
CC : 如 是  落  英   飘   零     翩   跹   芳   丛   
qià féng shí lìng yǐn shuāng wò hán 
恰  逢   时  令   饮  霜     卧 寒  
hái rè chén xiāng yōng 
还  热 忱   相    拥   
huī bái : chūn qiū yì shì 
灰  白  : 春   秋  易 逝  
yǔn nuò qiě gòng yí shì kū róng 
允  诺  且  共   一 世  枯 荣   
guī qù xián tán 
归  去 闲   潭  
zhěn shí cháng bàn liú shuǐ cóng cóng 
枕   石  长    伴  流  水   淙   淙   
CC : xiè yǔ guāng yīn shū hū 
CC : 谢  与 光    阴  倏  忽 
míng míng tiān yì zhuō nòng 
冥   冥   天   意 捉   弄   
mò rán mài luò jiāo cuò   zèng yǔ shén tōng 
蓦 然  脉  络  交   错    赠   予 神   通   
huī bái : xíng yù shēn yù wèi 
灰  白  : 行   愈 深   愈 畏  
dào pò wéi xū kōng 
道  破 为  虚 空   
hé : běn yuán shēn zì zai cǐ shān zhōng 
合 : 本  源   身   自 在  此 山   中    
huī bái : jiè gǔ diào chén qíng 
灰  白  : 借  古 调   陈   情   
qǔ yú xián shàng tán xiāng 
曲 余 弦   上    檀  香    
CC : xuán wàn mò hān 
CC : 悬   腕  墨 酣  
yín yǒng cí jù liǎng sān háng 
吟  咏   词 句 两    三  行   
hé : guì zhào xī lán jiǎng   hé yǐ jūn nán wàng 
合 : 桂  棹   兮 兰  桨      何 以 君  难  忘   
yīng yǒu gù rén pī yī chéng yè lái 
应   有  故 人  披 衣 乘    夜 来  
tí shàn yòu xù shī zhāng 
题 扇   又  续 诗  章    
CC : rú shì bái jū chuān xì 
CC : 如 是  白  驹 穿    隙 
guò yán jīng hóng 
过  檐  惊   鸿   
fāng cùn wài wèi jiào què yǐ cí bié 
方   寸  外  未  觉   却  已 辞 别  
qīng fēng qiān zhòng 
青   峰   千   重    
huī bái : shí zhàng ruǎn hóng chén yuán wú cháng 
灰  白  : 十  丈    软   红   尘   缘   无 常    
yán bù yóu zhōng 
言  不 由  衷    
yì bīng xīn chéng kěn   ruò qiū yè zhī wú tóng 
亦 冰   心  诚    恳    若  秋  叶 知  梧 桐   
hé : xiè yǔ guāng yīn shū hū 
合 : 谢  与 光    阴  倏  忽 
míng míng tiān yì zhuō nòng 
冥   冥   天   意 捉   弄   
mò rán mài luò jiāo cuò   zèng yǔ shén tōng 
蓦 然  脉  络  交   错    赠   予 神   通   
huī bái : xíng yù shēn yù wèi 
灰  白  : 行   愈 深   愈 畏  
dào pò wéi xū kōng 
道  破 为  虚 空   
hé : běn yuán shēn zì zai cǐ shān zhōng 
合 : 本  源   身   自 在  此 山   中    
huī bái : xiàng wǎn tíng zhú piān zhōu 
灰  白  : 向    晚  亭   逐  扁   舟   
wù rù yún yān róng róng 
误 入 云  烟  溶   溶   
CC : sù xī zǐ guī mò cuī   lín hè shū zhōng 
CC : 溯 溪 子 规  莫 催    林  壑 疏  钟    
huī bái : huā jiān duì zhuó yāo jìng   zhāo mù líng lóng 
灰  白  : 花  间   对  酌   邀  敬     朝   暮 玲   珑   
hé : hào shǒu zhī yuē   lún huí xié shǒu cōng róng 
合 : 皓  首   之  约    轮  回  携  手   从   容   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.