Xian Ke Lai 仙客来 Cyclamen Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chang Zhi Jiu An 长稚酒安 Fei Xing Gong Zuo Shi 飞行工作室

Xian Ke Lai 仙客来 Cyclamen Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chang Zhi Jiu An 长稚酒安 Fei Xing Gong Zuo Shi 飞行工作室

Chinese Song Name:Xian Ke Lai 仙客来 
English Translation Name:Cyclamen
Chinese Singer: Chang Zhi Jiu An 长稚酒安 Fei Xing Gong Zuo Shi 飞行工作室
Chinese Composer:Ni Qiu 泥鳅 Niko
Chinese Lyrics:Wan Zi Xi Xi 丸子兮兮

Xian Ke Lai 仙客来 Cyclamen Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chang Zhi Jiu An 长稚酒安 Fei Xing Gong Zuo Shi 飞行工作室

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

cháng fēng zǒu bǐ zhǎn shān chuān wéi juǎn 
长    风   走  笔 展   山   川    为  卷   
yín ān bái mǎ fēng liú zhèng shào nián 
银  鞍 白  马 风   流  正    少   年   
lè yǐn dāng xià jiǔ wàng yuè sè bàn mián 
乐 饮  当   下  酒  望   月  色 半  眠   
xián zhěn fú yún zuì kàn rén jiān 
闲   枕   浮 云  醉  看  人  间   
wēi lóu zhāi xīng lǎn yún tiān 
危  楼  摘   星   揽  云  天   
yì shēn kuáng qi niàng rù dà qiān 
一 身   狂    气 酿    入 大 千   
cháng jiàn jì chū jīng léi jí diàn xiá yì héng tiān 
长    剑   既 出  惊   雷  疾 电   侠  意 横   添   
xī yǒu zhì fàng kuàng háo yán 
昔 有  志  放   旷    豪  言  
xiàng hé chù xún dà dào qīng tiān 
向    何 处  寻  大 道  青   天   
xíng lù nán dàn jiàn gē jīn diàn qián 
行   路 难  弹  剑   歌 金  殿   前   
xiān kè lái qiě xiàng rén jiān zàn jiè huá nián jǐ shí zǎi 
仙   客 来  且  向    人  间   暂  借  华  年   几 十  载  
xīng hé dào xuán tiān wài tái móu jiàn tài bái 
星   河 倒  悬   天   外  抬  眸  见   太  白  
zuì lǐ huī háo zòng wén cái 
醉  里 挥  毫  纵   文  才  
bǐ luò jīng fēng yǔ yù lái 
笔 落  惊   风   雨 欲 来  
dàn xiè tiān gōng qīng jiǔ kāng kǎi 
但  谢  天   公   倾   酒  慷   慨  
wū yún fān mò jiè hú zé wéi yàn 
乌 云  翻  墨 借  湖 泽 为  砚  
yān chén shí lǐ bì xī zhuó qīng lián 
烟  沉   十  里 碧 溪 濯   青   莲   
làng zhì qiān qiū míng shí yuè yíng zhōng tiān 
浪   掷  千   秋  名   时  月  盈   中    天   
mèng yóu fāng wài huí móu kàn rén jiān 
梦   游  方   外  回  眸  看  人  间   
qīng yá fàng lù wú suǒ xiàn 
青   崖 放   鹿 无 所  羡   
yì shēng làng jì huà zuò shī piān 
一 生    浪   迹 化  作  诗  篇   
bǐ dǐ kuáng cǎo jìng zǒu lóng shé fēng gǔ piān piān 
笔 底 狂    草  竞   走  龙   蛇  风   骨 翩   翩   
jīn zuò gè xiāo yáo sàn xiān 
今  做  个 逍   遥  散  仙   
jué jù lǐ xún cháng ān jīng nián 
绝  句 里 寻  长    安 经   年   
fú yī qù jiāng hú yuǎn mèng rì biān 
拂 衣 去 江    湖 远   梦   日 边   
xiān kè lái qiě duì rén jiān lín láng fēng wù fú yì bái 
仙   客 来  且  对  人  间   琳  琅   风   物 浮 一 白  
yún fān cháng jì cāng hǎi chéng fēng yě kuài zāi 
云  帆  长    济 沧   海  乘    风   也 快   哉  
mèng guī xiān xiāng dà zì zai 
梦   归  仙   乡    大 自 在  
chèn mǐng dǐng fù yàn yáo tái 
趁   酩   酊   赴 宴  瑶  台  
hái xiè gù rén zèng mèng kāng kǎi 
还  谢  故 人  赠   梦   慷   慨  
xiān kè lái qiě duì rén jiān lín láng fēng wù fú yì bái 
仙   客 来  且  对  人  间   琳  琅   风   物 浮 一 白  
yún fān cháng jì cāng hǎi chéng fēng yě kuài zāi 
云  帆  长    济 沧   海  乘    风   也 快   哉  
mèng guī xiān xiāng dà zì zai 
梦   归  仙   乡    大 自 在  
chèn mǐng dǐng fù yàn yáo tái 
趁   酩   酊   赴 宴  瑶  台  
hái xiè gù rén zèng mèng kāng kǎi 
还  谢  故 人  赠   梦   慷   慨  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.