Xian Chan 仙蝉 Fairy Cicada Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wei Xin Yu 魏新雨 Yuyu Wei

Xian Chan 仙蝉 Fairy Cicada Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wei Xin Yu 魏新雨 Yuyu Wei

Chinese Song Name: Xian Chan 仙蝉
English Tranlation Name: Fairy Cicada
Chinese Singer: Wei Xin Yu 魏新雨 Yuyu Wei
Chinese Composer: Hua Tong 花僮
Chinese Lyrics: Zhou Ren 周仁

Xian Chan 仙蝉 Fairy Cicada Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wei Xin Yu 魏新雨 Yuyu Wei

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yǔ huà chéng xiān   cán xuě guà wū yán 
羽 化  成    仙     残  雪  挂  屋 檐  
qiān mò pán shān   qǐ wǔ xiù piān piān 
阡   陌 蹒  跚     起 舞 袖  翩   翩   
fǔ qín qīng yān qiān liǔ àn 
抚 琴  轻   咽  芊   柳  岸 
màn bù zhú chuāng qián 
漫  步 竹  窗     前   
shū shēng yè dú   shí nián kǔ shū hán 
书  生    夜 读   十  年   苦 书  寒  
xiū liàn qiān nián   shēn gǔ fēi píng yuān 
修  炼   千   年     深   谷 飞  平   渊   
fán huā cóng jiān   màn wǔ zuì hóng yán 
繁  花  丛   间     漫  舞 醉  红   颜  
líng lóng fēi xù cuò zhū lián 
玲   珑   飞  絮 错  珠  帘   
mèng jìng wàng yuǎn shān 
梦   境   望   远   山   
kě fǒu liú bù   yì yǔ jiě xīn ān 
可 否  留  步   一 语 解  心  安 
wǒ shì yì zhī àn yǎ de xiān chán 
我 是  一 只  暗 哑 的 仙   蝉   
huí shǒu jǐ xǔ huān xiào bú yè tiān 
回  首   几 许 欢   笑   不 夜 天   
rú ruò wù shì rén fēi 
如 若  物 是  人  非  
yī rán zhuī liú nián 
依 然  追   流  年   
luò zài shuí jiā máo wū qián 
落  在  谁   家  茅  屋 前   
wǒ shì yì zhī àn yǎ de xiān chán 
我 是  一 只  暗 哑 的 仙   蝉   
shí lǐ táo huā dǐ bú guò qīng qiǎn 
十  里 桃  花  抵 不 过  清   浅   
shēn shān gǔ sì yuè xià 
深   山   古 寺 月  下  
yíng huǒ yì shuǐ hán 
萤   火  易 水   寒  
sháo huá bái shǒu zài rén jiān 
韶   华  白  首   在  人  间   
yǔ huà chéng xiān   cán xuě guà wū yán 
羽 化  成    仙     残  雪  挂  屋 檐  
qiān mò pán shān   qǐ wǔ xiù piān piān 
阡   陌 蹒  跚     起 舞 袖  翩   翩   
fǔ qín qīng yān qiān liǔ àn 
抚 琴  轻   咽  芊   柳  岸 
màn bù zhú chuāng qián 
漫  步 竹  窗     前   
shū shēng yè dú   shí nián kǔ shū hán 
书  生    夜 读   十  年   苦 书  寒  
xiū liàn qiān nián   shēn gǔ fēi píng yuān 
修  炼   千   年     深   谷 飞  平   渊   
fán huā cóng jiān   màn wǔ zuì hóng yán 
繁  花  丛   间     漫  舞 醉  红   颜  
líng lóng fēi xù cuò zhū lián 
玲   珑   飞  絮 错  珠  帘   
mèng jìng wàng yuǎn shān 
梦   境   望   远   山   
kě fǒu liú bù   yì yǔ jiě xīn ān 
可 否  留  步   一 语 解  心  安 
wǒ shì yì zhī àn yǎ de xiān chán 
我 是  一 只  暗 哑 的 仙   蝉   
huí shǒu jǐ xǔ huān xiào bú yè tiān 
回  首   几 许 欢   笑   不 夜 天   
rú ruò wù shì rén fēi 
如 若  物 是  人  非  
yī rán zhuī liú nián 
依 然  追   流  年   
luò zài shuí jiā máo wū qián 
落  在  谁   家  茅  屋 前   
wǒ shì yì zhī àn yǎ de xiān chán 
我 是  一 只  暗 哑 的 仙   蝉   
shí lǐ táo huā dǐ bú guò qīng qiǎn 
十  里 桃  花  抵 不 过  清   浅   
shēn shān gǔ sì yuè xià 
深   山   古 寺 月  下  
yíng huǒ yì shuǐ hán 
萤   火  易 水   寒  
sháo huá bái shǒu zài rén jiān 
韶   华  白  首   在  人  间   
wǒ shì yì zhī àn yǎ de xiān chán 
我 是  一 只  暗 哑 的 仙   蝉   
huí shǒu jǐ xǔ huān xiào bú yè tiān 
回  首   几 许 欢   笑   不 夜 天   
rú ruò wù shì rén fēi 
如 若  物 是  人  非  
yī rán zhuī liú nián 
依 然  追   流  年   
luò zài shuí jiā máo wū qián 
落  在  谁   家  茅  屋 前   
wǒ shì yì zhī àn yǎ de xiān chán 
我 是  一 只  暗 哑 的 仙   蝉   
shí lǐ táo huā dǐ bú guò qīng qiǎn 
十  里 桃  花  抵 不 过  清   浅   
shēn shān gǔ sì yuè xià 
深   山   古 寺 月  下  
yíng huǒ yì shuǐ hán 
萤   火  易 水   寒  
sháo huá bái shǒu zài rén jiān 
韶   华  白  首   在  人  间   
shēn shān gǔ sì yuè xià 
深   山   古 寺 月  下  
yíng huǒ yì shuǐ hán 
萤   火  易 水   寒  
sháo huá bái shǒu zài rén jiān 
韶   华  白  首   在  人  间   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.