Xi Yu Tang Shi 西域唐施 Tangshi Of Western Regions Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Er Dan 华尔丹 Li Zhu Qiu 李竺秋

Xi Yu Tang Shi 西域唐施 Tangshi Of Western Regions Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Er Dan 华尔丹 Li Zhu Qiu 李竺秋

Chinese Song Name:Xi Yu Tang Shi 西域唐施
English Translation Name:Tangshi Of Western Regions
Chinese Singer: Hua Er Dan 华尔丹 Li Zhu Qiu 李竺秋
Chinese Composer:Luo Sang Ji Can 洛桑吉参 Zhang Xi Ta 张西他
Chinese Lyrics:Luo Sang Ji Can 洛桑吉参 Zhang Xi Ta 张西他

Xi Yu Tang Shi 西域唐施 Tangshi Of Western Regions Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Er Dan 华尔丹 Li Zhu Qiu 李竺秋

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jīn lì sù shǒu míng shēn gōng 
金  栗 素 手   鸣   深   宫   
jiāo bō lù lián rào cháng ān 
娇   波 露 莲   绕  长    安 
gōng zhǔ wén chéng bǎi mèi shēng 
公   主  文  成    百  媚  生    
zhǐ wéi yì rén mù yún cháo 
只  为  一 人  暮 云  朝   
tǔ bō cái zǐ yù jiā yīn 
吐 蕃 才  子 遇 佳  音  
zǐ mò hóng jiān luò méi tiān 
紫 陌 红   笺   落  梅  天   
nà cǎi chū jiàng wéi xī fēi 
纳 彩  出  降    为  西 飞  
jīn guī cóng cǐ jì xiāng sī 
金  闺  从   此 寄 相    思 
( shān gē ) 
( 山   歌 ) 
rì fù yí rì yàn zi shuāng shuāng fēi 
日 复 一 日 燕  子 双     双     飞  
hóng yán màn wǔ fēng yǔ tiān dì jiān 
红   颜  曼  舞 风   雨 天   地 间   
gōng zhǔ qiáo huí móu 
公   主  桥   回  眸  
mǎ bù rì yáo wàng 
玛 布 日 遥  望   
qiān lǐ yí bì dōng fāng wù mí màn 
千   里 一 碧 东   方   雾 弥 漫  
nián fù yì nián yàn zi xiàng nán fēi 
年   复 一 年   燕  子 向    南  飞  
dà xuě fēn fēi yín zhuāng tiān dì jiān 
大 雪  纷  飞  银  装     天   地 间   
bā jiǎo jiē pú fú 
八 角   街  匍 匐 
lā sà hé mù yù 
拉 萨 河 沐 浴 
hóng yán zhōng jiū chén guī shì sú lǐ 
红   颜  终    究  尘   归  世  俗 里 
( shān gē ) 
( 山   歌 ) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.