Xi Shu Yun Zong 西蜀云踪 Cloud Trace Of Xishu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jing Su 井宿

Xi Shu Yun Zong 西蜀云踪 Cloud Trace Of Xishu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jing Su 井宿

Chinese Song Name:Xi Shu Yun Zong 西蜀云踪 
English Translation Name: Cloud Trace Of Xishu 
Chinese Singer: Jing Su 井宿
Chinese Composer:Jing Su 井宿
Chinese Lyrics:issaki Luo issaki洛

Xi Shu Yun Zong 西蜀云踪 Cloud Trace Of Xishu Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jing Su 井宿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qiān nián fēng yǎ xī shǔ yún zōng 
千   年   风   雅 西 蜀  云  踪   
liú guāng wèi gǎn xiāo mó píng 
流  光    未  敢  销   磨 平   
shàng gǔ jīng pò xiù zì cuò jīn 
上    古 精   魄 锈  渍 错  金  
gù duī xiān kāi huàn sān xīng 
故 堆  掀   开  唤   三  星   
qīng tóng rén sǒng lì dàn qù jǐn yī yú fú lóng wén 
青   铜   人  耸   立 淡  去 锦  衣 鱼 凫 龙   纹  
tiān fǔ shuǐ yún biàn huàn dōu xiàng shuāng mù héng chén 
天   府 水   云  变   幻   都  向    双     目 横   陈   
réng hòu shén niǎo lái móu dǐ jiān shān gē zuò huāng chéng 
仍   候  神   鸟   来  眸  底 湔   山   割 作  荒    城    
jián diǎn zhì juǎn wú yí zì shuí lùn yǐn rù cáng fēng 
检   点   帙  卷   无 一 字 谁   论  隐  入 藏   锋   
fāng cùn líng tái huán wò zhōng kōng 
方   寸  灵   台  环   握 中    空   
hùn dùn zhū tiān yí lì chēng 
混  沌  诸  天   一 立 撑    
cǎo mù shuāng xiǔ rén jiān zhuǎn lún 
草  木 霜     朽  人  间   转    轮  
biàn shēn tóng lǜ bù kěn róng 
遍   身   铜   绿 不 肯  熔   
qīng shǐ hé chù xún wáng qí pín huàn bǎi dài fèi xìng 
青   史  何 处  寻  王   旗 频  换   百  代  废  兴   
méng chén qí zhēn kě shǔ rén wén huán yǔ wú yín 
蒙   尘   奇 珍   可 数  人  文  寰   宇 无 垠  
lì jìn jié huǒ cuì zuó rì shén jì zhōng guī shì jǐng 
历 尽  劫  火  淬  昨  日 神   迹 终    归  市  井   
zhuó rán ào jù hàn zhōu cè sì hǎi mǎn zuò jiē jīng 
卓   然  傲 踞 汉  州   侧 四 海  满  座  皆  惊   
qīng máng zhà chū shì jīn shí zhēng zhēng hōng rán sū xǐng 
青   芒   乍  出  世  金  石  铮    铮    轰   然  苏 醒   
zhuàn wén yí jì chóng xiàn dào chū chūn qiū lán yīn 
篆    文  遗 迹 重    现   道  出  春   秋  兰  因  
wàn qì mái chéng zhǒng hū wén jué yù shān hé sī míng 
万  器 埋  成    冢    忽 闻  绝  域 山   河 嘶 鸣   
lěng miàn ér jīn shū juàn yǎn qiě kàn huá xià wén míng 
冷   面   而 今  舒  倦   眼  且  看  华  夏  文  明   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.