Tuesday, June 25, 2024
HomePopXi Huang 曦黄 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fu Xi 伏曦

Xi Huang 曦黄 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fu Xi 伏曦

Chinese Song Name:Xi Huang 曦黄 
English Translation Name:Sunlight
Chinese Singer: Fu Xi 伏曦
Chinese Composer:Wang Peng 王鹏
Chinese Lyrics:Zhang Ya Xin  张亚鑫 Kthin

Xi Huang 曦黄 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fu Xi 伏曦

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chén xī lù zhū liánɡ   jiá bàn huā ér xiānɡ 
晨   曦 露 珠  凉      夹  伴  花  儿 香    
yǎn rán wū shě chuī yān yín shuānɡ shànɡ 
俨  然  屋 舍  炊   烟  银  霜     上    
wū nèi tòu xié yánɡ   yìnɡ pò zhǐ shā chuānɡ 
屋 内  透  斜  阳     映   破 纸  纱  窗     
tí bǐ fú xiù qǐ shēn chuānɡ wài wànɡ 
提 笔 扶 袖  起 身   窗     外  望   
hónɡ wǎ fú jīn ɡuānɡ   xuān dú shēnɡ lánɡ lǎnɡ 
红   瓦 浮 金  光      喧   读 声    朗   朗   
jù sàn wú chánɡ wú jiā zài hé fānɡ 
聚 散  无 常    吾 家  在  何 方   
xì yǔ rùn hónɡ zhuānɡ   bǐ mò zhǐ yì zhānɡ 
细 雨 润  红   妆       笔 墨 纸  一 张    
jiā shū yì fēnɡ jiē wéi sù sī xiānɡ 
家  书  一 封   皆  为  诉 思 乡    
qiū fēnɡ lüè kě lián luò yè huánɡ 
秋  风   掠  可 怜   落  叶 黄    
juǎn qǐ qiān cénɡ lànɡ 
卷   起 千   层   浪   
dòu zhuǎn xīnɡ yí ɡǔ huái bàn yuè ɡuānɡ 
斗  转    星   移 古 槐   伴  月  光    
zǐ yuē xué ér bù sī zé wǎnɡ 
子 曰  学  而 不 思 则 罔   
sī duō xīn nán wànɡ 
思 多  心  难  忘   
ɡū zhěn nán mián chè yè qínɡ chóu chànɡ 
孤 枕   难  眠   彻  夜 情   惆   怅    
chén xī lù zhū liánɡ   jiá bàn huā ér xiānɡ 
晨   曦 露 珠  凉      夹  伴  花  儿 香    
yǎn rán wū shě chuī yān yín shuānɡ shànɡ 
俨  然  屋 舍  炊   烟  银  霜     上    
wū nèi tòu xié yánɡ   yìnɡ pò zhǐ shā chuānɡ 
屋 内  透  斜  阳     映   破 纸  纱  窗     
tí bǐ fú xiù qǐ shēn chuānɡ wài wànɡ 
提 笔 扶 袖  起 身   窗     外  望   
hónɡ wǎ fú jīn ɡuānɡ   xuān dú shēnɡ lánɡ lǎnɡ 
红   瓦 浮 金  光      喧   读 声    朗   朗   
jù sàn wú chánɡ wú jiā zài hé fānɡ 
聚 散  无 常    吾 家  在  何 方   
xì yǔ rùn hónɡ zhuānɡ   bǐ mò zhǐ yì zhānɡ 
细 雨 润  红   妆       笔 墨 纸  一 张    
jiā shū yì fēnɡ jiē wéi sù sī xiānɡ 
家  书  一 封   皆  为  诉 思 乡    
qiū fēnɡ lüè kě lián luò yè huánɡ 
秋  风   掠  可 怜   落  叶 黄    
juǎn qǐ qiān cénɡ lànɡ 
卷   起 千   层   浪   
dòu zhuǎn xīnɡ yí ɡǔ huái bàn yuè ɡuānɡ 
斗  转    星   移 古 槐   伴  月  光    
zǐ yuē xué ér bù sī zé wǎnɡ 
子 曰  学  而 不 思 则 罔   
sī duō xīn nán wànɡ 
思 多  心  难  忘   
ɡū zhěn nán mián chè yè qínɡ chóu chànɡ 
孤 枕   难  眠   彻  夜 情   惆   怅    
rén lái rén wǎnɡ lái qù wú chánɡ 
人  来  人  往   来  去 无 常    
lí sàn wú xū shānɡ 
离 散  无 须 殇    
bēn bō bù zhǐ shēn pí xīn ɡènɡ mánɡ 
奔  波 不 止  身   疲 心  更   忙   
jiě chāi xīn nánɡ xiè xià jīnɡ huānɡ 
解  拆   心  囊   卸  下  惊   慌    
bō kāi le pínɡ zhànɡ 
拨 开  了 屏   障    
bēi ɡuān chánɡ jìn wèi cǐ shēnɡ bù wǎnɡ 
悲  观   尝    尽  谓  此 生    不 枉   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags