Xi Hua Ba Yu 嘻话巴渝 Say Bayu With Hip Hop Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xi Ge Na Ze 嬉格娜泽 Yang Yi Rou 杨亿柔

Xi Hua Ba Yu 嘻话巴渝 Say Bayu With Hip Hop Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xi Ge Na Ze 嬉格娜泽 Yang Yi Rou 杨亿柔

Chinese Song Name:Xi Hua Ba Yu 嘻话巴渝 
English Translation Name:Say Bayu With Hip Hop 
Chinese Singer: Xi Ge Na Ze 嬉格娜泽 Yang Yi Rou 杨亿柔
Chinese Composer: Xi Ge Na Ze 嬉格娜泽
Chinese Lyrics: Xi Ge Na Ze 嬉格娜泽

Xi Hua Ba Yu 嘻话巴渝 Say Bayu With Hip Hop Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xi Ge Na Ze 嬉格娜泽 Yang Yi Rou 杨亿柔

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nà zé : 
娜 泽 : 
shān chéng de yè sè wàn jiā dēng huǒ huī huáng 
山   城    的 夜 色 万  家  灯   火  辉  煌    
ní hóng shǎn shuò zhuāng diǎn le liǎng jiāng 
霓 虹   闪   烁   装     点   了 两    江    
yì róu : 
亿 柔  : 
mǎ tou de fēng cóng cháo tiān mén qián chuī guò 
码 头  的 风   从   朝   天   门  前   吹   过  
chuī bù lěng wǒ men rè qíng fèi téng rú huǒ guō 
吹   不 冷   我 们  热 情   沸  腾   如 火  锅  
cí qì kǒu guàng yi guàng lóng mén zhèn pèi chá xiāng 
磁 器 口  逛    一 逛    龙   门  阵   配  茶  香    
dàn zǐ shí lǎo jiē shàng táng huà zhuǎn chū fèng huáng 
弹  子 石  老  街  上    糖   画  转    出  凤   凰    
chuān jiāng hào zǐ xiǎng liàng bù qū bù náo yǒng chuǎng 
川    江    号  子 响    亮    不 屈 不 挠  勇   闯     
shí bā tī tái jiē shàng 
十  八 梯 台  阶  上    
shàn guǒ diǎn dēng zhào liàng yuǎn fāng 
善   果  点   灯   照   亮    远   方   
nà zé : 
娜 泽 : 
jiě fàng bēi shì lì shǐ huà zuò de xūn zhāng 
解  放   碑  是  历 史  化  作  的 勋  章    
suì yuè chén diàn shēng huá chéng lì liàng 
岁  月  沉   淀   升    华  成    力 量    
yì róu : 
亿 柔  : 
diào jiǎo lóu shùn shuǐ ér shēng shùn yá ér cháng 
吊   脚   楼  顺   水   而 生    顺   崖 而 长    
áng qǐ yì shēn fēng gǔ zài hóng yá qiào bì shàng 
昂  起 一 身   风   骨 在  洪   崖 峭   壁 上    
cí qì kǒu guàng yi guàng lóng mén zhèn pèi chá xiāng 
磁 器 口  逛    一 逛    龙   门  阵   配  茶  香    
dàn zǐ shí lǎo jiē shàng táng huà zhuǎn chū fèng huáng 
弹  子 石  老  街  上    糖   画  转    出  凤   凰    
chuān jiāng hào zǐ xiǎng liàng bù qū bù náo yǒng chuǎng 
川    江    号  子 响    亮    不 屈 不 挠  勇   闯     
shí bā tī tái jiē shàng 
十  八 梯 台  阶  上    
shàn guǒ diǎn dēng zhào liàng yuǎn fāng 
善   果  点   灯   照   亮    远   方   
nà zé : 
娜 泽 : 
lì shǐ cháng hé fān téng gú lǎo jiù mèng zhōng 
历 史  长    河 翻  腾   古 老  旧  梦   中    
fán huā shèng fàng chē rú liú shuǐ mǎ rú lóng 
繁  花  盛    放   车  如 流  水   马 如 龙   
tiān gāo dì hòu zòng rán dào lù duō qū zhé 
天   高  地 厚  纵   然  道  路 多  曲 折  
bú fù guó bú fù jiā 
不 负 国  不 负 家  
yì qiāng rè xuè chuǎng tiān xià 
一 腔    热 血  闯     天   下  
qīng zhuān liú lí wǎ dà hóng dēng long gāo gāo guà 
青   砖    琉  璃 瓦 大 红   灯   笼   高  高  挂  
zhòng zǒu gǔ shī lù bā yú fēng huá míng tiān xià 
重    走  古 诗  路 巴 渝 风   华  名   天   下  
fēi yí de lì liàng qiān nián zhī hòu réng fā guāng 
非  遗 的 力 量    千   年   之  后  仍   发 光    
rén yì lǐ zhì xìn chuán chéng guó fēng měi míng yáng 
仁  义 礼 智  信  传    承    国  风   美  名   扬   
yì róu : 
亿 柔  : 
xiān nǚ shān xiān nǚ xiān wū shān shén nǚ yàn 
仙   女 山   仙   女 仙   巫 山   神   女 艳  
bā shān yè yǔ màn màn xún dé liáng rén bàn 
巴 山   夜 雨 漫  漫  寻  得 良    人  伴  
cí qì kǒu guàng yi guàng lóng mén zhèn pèi chá xiāng 
磁 器 口  逛    一 逛    龙   门  阵   配  茶  香    
dàn zǐ shí lǎo jiē shàng táng huà zhuǎn chū fèng huáng 
弹  子 石  老  街  上    糖   画  转    出  凤   凰    
chuān jiāng hào zǐ xiǎng liàng bù qū bù náo yǒng chuǎng 
川    江    号  子 响    亮    不 屈 不 挠  勇   闯     
shí bā tī tái jiē shàng 
十  八 梯 台  阶  上    
shàn guǒ diǎn dēng zhào liàng yuǎn fāng 
善   果  点   灯   照   亮    远   方   
nà zé : 
娜 泽 : 
xiān nǚ shān xiān nǚ xiān wū shān shén nǚ yàn 
仙   女 山   仙   女 仙   巫 山   神   女 艳  
( yì róu : cí qì kǒu guàng yi guàng ) 
( 亿 柔  : 磁 器 口  逛    一 逛    ) 
nà zé : 
娜 泽 : 
bā shān yè yǔ màn màn yuàn nǐ xún dé liáng rén bàn 
巴 山   夜 雨 漫  漫  愿   你 寻  得 良    人  伴  
( yì róu : lóng mén zhèn pèi chá xiāng )
( 亿 柔  : 龙   门  阵   配  茶  香    )
nà zé : 
娜 泽 : 
jiě fàng bēi huà zuò xūn zhāng diào jiǎo lóu 
解  放   碑  化  作  勋  章    吊   脚   楼  
cháng zài hóng yá bì shàng 
长    在  洪   崖 壁 上    
( yì róu : dàn zǐ shí lǎo jiē shàng )
( 亿 柔  : 弹  子 石  老  街  上    )
nà zé : 
娜 泽 : 
cí qì kǒu guàng yi guàng lóng mén zhèn pèi chá xiāng 
磁 器 口  逛    一 逛    龙   门  阵   配  茶  香    
( yì róu : táng huà zhuǎn chū fèng huáng )
( 亿 柔  : 糖   画  转    出  凤   凰    )
nà zé : 
娜 泽 : 
dàn zǐ shí lǎo jiē shàng táng huà zhuǎn chū fèng huáng 
弹  子 石  老  街  上    糖   画  转    出  凤   凰    
( yì róu : chuān jiāng hào zǐ xiǎng liàng )
( 亿 柔  : 川    江    号  子 响    亮    )
nà zé : 
娜 泽 : 
chuān jiāng hào zǐ xiǎng liàng bù qū bù náo yǒng chuǎng 
川    江    号  子 响    亮    不 屈 不 挠  勇   闯     
( yì róu : bù qū bù náo yǒng chuǎng )
( 亿 柔  : 不 屈 不 挠  勇   闯     )
nà zé : 
娜 泽 : 
shí bā tī tái jiē shàng shàn guǒ diǎn dēng zhào liàng yuǎn fāng 
十  八 梯 台  阶  上    善   果  点   灯   照   亮    远   方   
( yì róu : shí bā tī tái jiē shàng shàn guǒ diǎn liàng yuǎn fāng )
( 亿 柔  : 十  八 梯 台  阶  上    善   果  点   亮    远   方   )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.