Wednesday, February 28, 2024
HomePopXi Chu Ba Wang 西楚霸王 Place Of Bullies Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Xi Chu Ba Wang 西楚霸王 Place Of Bullies Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Ji Shao Nian 木及少年

Chinese Song Name: Xi Chu Ba Wang 西楚霸王
English Tranlation Name: Place Of Bullies
Chinese Singer: Mu Ji Shao Nian 木及少年
Chinese Composer: JKAI
Chinese Lyrics: JKAI

Xi Chu Ba Wang 西楚霸王 Place Of Bullies Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mu Ji Shao Nian 木及少年

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhāng dá yuán : 
张    达 源   : 
dí jūn chǔ rén shèn duō 
敌 军  楚  人  甚   多  
dìng shì liú bāng yǐ dé chǔ dì 
定   是  刘  邦   已 得 楚  地 
gū dà shì qù yǐ 
孤 大 势  去 矣 
hé : 
合 : 
luàn shì yīng xióng fēng huǒ lián tiān zhēng tiān xià 
乱   世  英   雄    烽   火  连   天   征    天   下  
mǎ tí sì yǔ tà biàn shā chǎng 
马 蹄 似 雨 踏 遍   沙  场    
luò jìn fán huā nǎo chūn zhǐ yì shēng róng mǎ 
落  尽  繁  花  恼  春   止  一 生    戎   马 
chéng wáng bài kòu xiào fù xì yì chǎng 
成    王   败  寇  笑   付 戏 一 场    
zhāng wéi wéi : 
张    为  为  : 
zì gǔ yīng xióng 
自 古 英   雄    
xuè qì fāng gāng shú wǔ lì zhì shàng 
血  气 方   刚   孰  武 力 至  上    
lǐ dōng shān : 
李 东   山   : 
láng yān sì qǐ nán zhēng běi zhàn wú fǎ shōu liǎn 
狼   烟  四 起 南  征    北  战   无 法 收   敛   
lǐ dōng shān + zhāng wéi wéi + lǐ míng xuān : 
李 东   山   + 张    为  为  + 李 明   轩   : 
fēng máng 
锋   芒   
fēng máng 
锋   芒   
lǐ míng xuān : 
李 明   轩   : 
zhú lù zhōng yuán chéng jiù bà yè 
逐  鹿 中    原   成    就  霸 业 
zì dāng rén bú ràng 
自 当   仁  不 让   
lǐ míng xuān + lǐ dōng shān : 
李 明   轩   + 李 东   山   : 
xīn xì yì lǚ hóng yán 
心  系 一 缕 红   颜  
hún qiān mèng rào zhī zhōng qī huáng 
魂  牵   梦   绕  之  中    凄 惶    
yáng bó yī : 
杨   博 祎 : 
qí shēn cháng bā chǐ   lì néng káng dǐng 
其 身   长    八 尺    力 能   扛   鼎   
zhāng dá yuán : 
张    达 源   : 
shuài lǐng bā qiān zǐ dì dù guò 
率    领   八 千   子 弟 渡 过  
zhāng dá yuán + yáng bó yī + lín yà dōng : 
张    达 源   + 杨   博 祎 + 林  亚 冬   : 
cháng jiāng qǐ yì 
长    江    起 义 
yáng bó yī + zhāng dá yuán : 
杨   博 祎 + 张    达 源   : 
jiǔ zhàn jiǔ shèng   jù lù pò qín 
九  战   九  胜      巨 鹿 破 秦  
wǔ lì guò rén   zhōng gān yì dǎn 
武 力 过  人    忠    肝  义 胆  
wéi rén yán ér yǒu xìn 
为  人  言  而 有  信  
yáng bó yī : 
杨   博 祎 : 
guān zhōng yì shān bù róng èr hǔ tiān xià jiū jìng 
关   中    一 山   不 容   二 虎 天   下  究  竟   
zhāng dá yuán + yáng bó yī + lín yà dōng : 
张    达 源   + 杨   博 祎 + 林  亚 冬   : 
guī shuí 
归  谁   
lín yà dōng + yáng bó yī : 
林  亚 冬   + 杨   博 祎 : 
hóng mén yàn shàng duì yì de shì yǒng qì 
鸿   门  宴  上    对  弈 的 是  勇   气 
hái yǒu tā men de zhì huì 
还  有  他 们  的 智  慧  
shén me chǔ hé hàn jiè bú guò yì zhǐ zhī yuē 
什   么 楚  河 汉  界  不 过  一 纸  之  约  
yáng bó yī + lín yà dōng + zhāng dá yuán : 
杨   博 祎 + 林  亚 冬   + 张    达 源   : 
pèi gōng tā bīng bú yàn zhà bà wáng 
沛  公   他 兵   不 厌  诈  霸 王   
zài chén gāi chǔ gē sì miàn 
在  陈   垓  楚  歌 四 面   
hé : 
合 : 
luàn shì yīng xióng fēng huǒ lián tiān zhēng tiān xià 
乱   世  英   雄    烽   火  连   天   征    天   下  
mǎ tí sì yǔ tà biàn shā chǎng 
马 蹄 似 雨 踏 遍   沙  场    
luò jìn fán huā nǎo chūn zhǐ yì shēng róng mǎ 
落  尽  繁  花  恼  春   止  一 生    戎   马 
chéng wáng bài kòu xiào fù xì yì chǎng 
成    王   败  寇  笑   付 戏 一 场    
lín yà dōng : 
林  亚 冬   : 
lóng hǔ xiāng zhēng lù sǐ shuí shǒu 
龙   虎 相    争    鹿 死 谁   手   
zhāng dá yuán : 
张    达 源   : 
yīng xióng xiǎo rén shuí gōng shuí guò 
英   雄    小   人  谁   功   谁   过  
lǐ dōng shān : 
李 东   山   : 
àn dù chén cāng yīn móu yáng móu 
暗 度 陈   仓   阴  谋  阳   谋  
zhāng wéi wéi : 
张    为  为  : 
pò fǔ chén zhōu lì bō shān hé 
破 釜 沉   舟   力 拨 山   河 
Braska yú jī chàng duàn : 
Braska 虞 姬 唱    段   : 
yì hú chūn huā luò shuǐ kōng chóu chàng 
一 壶 春   花  落  水   空   惆   怅    
yì qǔ qín sè shēng gē zhōng duàn cháng 
一 曲 琴  瑟 笙    歌 终    断   肠    
lǐ míng xuān : 
李 明   轩   : 
shēng wéi rén jié sǐ yì guǐ xióng 
生    为  人  杰  死 亦 鬼  雄    
yáng bó yī : 
杨   博 祎 : 
yǐ jiàn kōng gē jué chàng yú qīng shǐ cán liú 
倚 剑   空   歌 绝  唱    于 青   史  残  留  
hé : 
合 : 
shēng yú luàn shì hào lìng qún xióng píng tiān xià 
生    于 乱   世  号  令   群  雄    平   天   下  
yào wǒ zěn kě yì rén dù jiāng 
要  我 怎  可 一 人  渡 江    
zěn kě yì rén dù jiāng 
怎  可 一 人  渡 江    
luò jìn fán huā nǎo chūn zhǐ yì shēng róng mǎ 
落  尽  繁  花  恼  春   止  一 生    戎   马 
chéng wáng bài kòu xiào fù xì yì chǎng 
成    王   败  寇  笑   付 戏 一 场    
bù fú tiān mìng gū yǐ wǔ jūn lín tiān xià 
不 服 天   命   孤 以 武 君  临  天   下  
qiān jūn wàn mǎ yì rén dú dǎng 
千   军  万  马 一 人  独 挡   
guān zhōng yì shān bù róng èr hǔ tiān xià 
关   中    一 山   不 容   二 虎 天   下  
qiǎn tān lóng kùn zòng sǐ yì háo qì wàn zhàng 
浅   滩  龙   困  纵   死 亦 豪  气 万  丈    
jiū jìng guī shuí 
究  竟   归  谁   
hóng mén yàn shàng duì yì de shì yǒng qì 
鸿   门  宴  上    对  弈 的 是  勇   气 
hái yǒu tā men de zhì huì 
还  有  他 们  的 智  慧  
jiǔ quán xià réng shì xī chǔ bà wáng 
九  泉   下  仍   是  西 楚  霸 王   
shén me chǔ hé hàn jiè bú guò yì zhǐ zhī yuē 
什   么 楚  河 汉  界  不 过  一 纸  之  约  
pèi gōng tā bīng bú yàn zhà bà wáng 
沛  公   他 兵   不 厌  诈  霸 王   
zài chén gāi chǔ gē sì miàn 
在  陈   垓  楚  歌 四 面   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags