Saturday, September 23, 2023
HomePopWu Xian Ren Jian Chun Feng Ke 无羡人间春风客 No Envy Of The...

Wu Xian Ren Jian Chun Feng Ke 无羡人间春风客 No Envy Of The Spring Breeze In The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qing Ming 萧清明

Chinese Song Name:Wu Xian Ren Jian Chun Feng Ke 无羡人间春风客 
English Translation Name:No Envy Of The Spring Breeze In The World
Chinese Singer: Xiao Qing Ming 萧清明
Chinese Composer:Mu Ruo 沐若
Chinese Lyrics:Xie Qiao 谢桥

Wu Xian Ren Jian Chun Feng Ke 无羡人间春风客 No Envy Of The Spring Breeze In The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Qing Ming 萧清明

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xíng zhōu yún mèng jiù shí chūn 
行   舟   云  梦   旧  时  春   
lián zhōu shēn chù shào nián rén 
莲   洲   深   处  少   年   人  
xián cǎo zhé huā fēng liú bú wù xiāo yáo shēn 
衔   草  折  花  风   流  不 误 逍   遥  身   
yù jiàn lǎn yuè zhāi xīng chén 
御 剑   揽  月  摘   星   辰   
bēi zhōng xún dé xiǎo qián kūn 
杯  中    寻  得 小   乾   坤  
jiǔ guò sān xún zuì chēng rén jiān dì yì děng 
酒  过  三  巡  醉  称    人  间   第 一 等   
yí rù sú shì jǐ fān fú chén 
一 入 俗 世  几 番  浮 沉   
fāng zhī cǐ jiān hēi bái jiē nán dìng lùn 
方   知  此 间   黑  白  皆  难  定   论  
huāng tú dú wǎng bù gǎi chì chén 
荒    途 独 往   不 改  赤  忱   
zòng shì cháng yè wú guāng xīn yǒu míng dēng 
纵   是  长    夜 无 光    心  有  明   灯   
píng ěr xuè fēng zhuó yǔ luàn qīng bō 
凭   尔 血  风   浊   雨 乱   清   波 
qiān yán mò biàn diān dǎo duì cuò 
千   言  莫 辩   颠   倒  对  错  
lěi luò gān dǎn qǐ jù tā rén kǒu shé 
磊  落  肝  胆  岂 惧 他 人  口  舌  
xū zhī shì fēi jiē zài wǒ 
须 知  是  非  皆  在  我 
shì jiān fēn míng è  guǐ qún mó 
世  间   分  明   恶 鬼  群  魔 
bù bù qióng tú wú kě zhèng tuō 
步 步 穷    途 无 可 挣    脱  
héng dí yì qǔ chuī pò yǒu shuí zhī wǒ 
横   笛 一 曲 吹   破 有  谁   知  我 
chén qíng zài kǒu shuō bù dé 
陈   情   在  口  说   不 得 
gé shì yí mèng dào yún shēn 
隔 世  一 梦   到  云  深   
tí dēng yìng xuě dài gù rén 
提 灯   映   雪  待  故 人  
chén jiǔ chóng wēn yù wǒ xīn tóu qiān lǚ hén 
陈   酒  重    温  愈 我 心  头  千   缕 痕  
chén xiāo cí qù gòng huáng hūn 
尘   嚣   辞 去 共   黄    昏  
jì qǔ gū sū dōng yǔ chūn 
记 取 姑 苏 冬   与 春   
zhāo mù tóng dù shǐ xìn bái shǒu zhǐ yí shùn 
朝   暮 同   度 始  信  白  首   只  一 瞬   
tiáo tiáo qián chén jiē zuò jiù wén 
迢   迢   前   尘   皆  作  旧  闻  
huǐ yù xī shù xiào nà hé xū duō wèn 
毁  誉 悉 数  笑   纳 何 须 多  问  
guī lù tóng háng rú jiù tiān zhēn 
归  路 同   行   如 旧  天   真   
cǐ qù qín dí chéng shuāng zuì wéi xiāng chèn 
此 去 琴  笛 成    双     最  为  相    衬   
rèn tā shì fēi qū zhí lǐ zhōng kè 
任  他 是  非  曲 直  理 中    客 
nán jì dāng nián ēn yuàn jiū gě 
难  计 当   年   恩 怨   纠  葛 
liǎng shì huó guò yě yǒu hàn shì jǐ zé 
两    世  活  过  也 有  憾  事  几 则 
lián wù huā xiè shēng yè huǒ 
莲   坞 花  谢  生    业 火  
hún pò guī shí zì jié yīn guǒ 
魂  魄 归  时  自 结  因  果  
jīng nián tòng bà yǒu rén dù wǒ 
经   年   痛   罢 有  人  渡 我 
cǐ chù chén qíng dāng yǐ wàng jī lái hé 
此 处  陈   情   当   以 忘   机 来  和 
wú xiàn rén jiān chūn fēng kè 
无 羡   人  间   春   风   客 
rèn tā shì fēi qū zhí lǐ zhōng kè 
任  他 是  非  曲 直  理 中    客 
nán jì dāng nián ēn yuàn jiū gě 
难  计 当   年   恩 怨   纠  葛 
liǎng shì huó guò yě yǒu hàn shì jǐ zé 
两    世  活  过  也 有  憾  事  几 则 
lián wù huā xiè shēng yè huǒ 
莲   坞 花  谢  生    业 火  
hún pò guī shí zì jié yīn guǒ 
魂  魄 归  时  自 结  因  果  
jīng nián tòng bà yǒu rén dù wǒ 
经   年   痛   罢 有  人  渡 我 
cǐ chù chén qíng dāng yǐ wàng jī lái hé 
此 处  陈   情   当   以 忘   机 来  和 
wú xiàn rén jiān chūn fēng kè 
无 羡   人  间   春   风   客 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags