Wu Suo Qiu Bi Man Zai Er Gui 无所求必满载而归 Nothing Will Return With Full Load Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Li 陈粒

Wu Suo Qiu Bi Man Zai Er Gui 无所求必满载而归 Nothing Will Return With Full Load Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Li 陈粒

Chinese Song Name: Wu Suo Qiu Bi Man Zai Er Gui 无所求必满载而归
English Tranlation Name: Nothing Will Return With Full Load
Chinese Singer: Chen Li 陈粒
Chinese Composer: Chen Li 陈粒
Chinese Lyrics: Chen Li 陈粒

Wu Suo Qiu Bi Man Zai Er Gui 无所求必满载而归 Nothing Will Return With Full Load Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Li 陈粒

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gù rén yín chàng   xī rì jiù gē 
故 人  吟  唱      昔 日 旧  歌 
zài ěr biān huí xiǎng 
在  耳 边   回  响    
suì yuè cháng   hái jiè zhe nǐ de guāng 
岁  月  长      还  借  着  你 的 光    
cán zhú tiào dàng   rè lèi zhǔ tāng 
残  烛  跳   荡     热 泪  煮  汤   
zuó rì mèng yì chǎng 
昨  日 梦   一 场    
zhè huāng táng   shì shēng huó de yuán yàng 
这  荒    唐     是  生    活  的 原   样   
tā ràng nǐ shòu zhé mó 
它 让   你 受   折  磨 
jué dé tòng   jué dé kě 
觉  得 痛     觉  得 渴 
jué dé wú lù zǒu   wú chù duǒ 
觉  得 无 路 走    无 处  躲  
wú suǒ qiú yě qiú bù dé 
无 所  求  也 求  不 得 
dāng wǒ hūn hūn yù shuì   yáo yáo yù zhuì 
当   我 昏  昏  欲 睡     摇  摇  欲 坠   
què xué huì   fàng xià cuò yǔ duì   shì yǔ fēi 
却  学  会    放   下  错  与 对    是  与 非  
wú suǒ qiú bì mǎn zǎi ér guī 
无 所  求  必 满  载  而 归  
liǎng liǎng xiāng wàng   biàn tǐ lín shāng 
两    两    相    忘     遍   体 鳞  伤    
chéng zhǎng de zhàn chǎng 
成    长    的 战   场    
wǒ xīn shàng   hái yǒu gè lǎo gù xiāng 
我 心  上      还  有  个 老  故 乡    
yáo yáo xiāng wàng   chén shā fēi yáng 
遥  遥  相    望     尘   沙  飞  扬   
zuó rì mèng yì chǎng 
昨  日 梦   一 场    
zhè huāng táng   shì shēng huó de yuán yàng 
这  荒    唐     是  生    活  的 原   样   
tā ràng nǐ shòu zhé mó 
它 让   你 受   折  磨 
jué dé tòng   jué dé kě 
觉  得 痛     觉  得 渴 
jué dé wú lù zǒu   wú chù duǒ 
觉  得 无 路 走    无 处  躲  
wú suǒ qiú yě qiú bù dé 
无 所  求  也 求  不 得 
dāng wǒ hūn hūn yù shuì   yáo yáo yù zhuì 
当   我 昏  昏  欲 睡     摇  摇  欲 坠   
què xué huì   fàng xià cuò yǔ duì   shì yǔ fēi 
却  学  会    放   下  错  与 对    是  与 非  
wú suǒ qiú bì mǎn zǎi ér guī 
无 所  求  必 满  载  而 归  
tā ràng nǐ shòu zhé mó 
它 让   你 受   折  磨 
jué dé tòng   jué dé kě 
觉  得 痛     觉  得 渴 
jué dé wú lù zǒu   wú chù duǒ 
觉  得 无 路 走    无 处  躲  
wú suǒ qiú yě qiú bù dé 
无 所  求  也 求  不 得 
dāng wǒ hūn hūn yù shuì   yáo yáo yù zhuì 
当   我 昏  昏  欲 睡     摇  摇  欲 坠   
què xué huì   fàng xià cuò yǔ duì   shì yǔ fēi 
却  学  会    放   下  错  与 对    是  与 非  
wú suǒ qiú bì mǎn zǎi ér guī 
无 所  求  必 满  载  而 归  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.