Wu Jiang Du 乌江渡 Wujiangdu Reservoir Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Li Pei Qi 李佩琪

Wu Jiang Du 乌江渡 Wujiangdu Reservoir Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Li Pei Qi 李佩琪

Chinese Song Name:Wu Jiang Du 乌江渡 
English Translation Name: Wujiangdu Reservoir 
Chinese Singer: Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Li Pei Qi 李佩琪
Chinese Composer: Li Pei Qi 李佩琪 Liu Zhe Yu 刘哲宇
Chinese Lyrics: Li Pei Qi 李佩琪 Shao Nv Jiu Xiao 少女九霄

Wu Jiang Du 乌江渡 Wujiangdu Reservoir Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Li Pei Qi 李佩琪

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiāng biān tiān wǎn cán yáng luò   wū jiāng 
江    边   天   晚  残  阳   落    乌 江    
jīn gē tiě mǎ zhàn gǔ shēng   huí dàng 
金  戈 铁  马 战   鼓 声      回  荡   
mǎn shēn shāng hén yòu hé fáng 
满  身   伤    痕  又  何 妨   
wò cháng qiāng   zhàn sì fāng 
握 长    枪      战   四 方   
bú fù hān gē róng mǎ   shào nián kuáng 
不 负 酣  歌 戎   马   少   年   狂    
tiān yá cǐ shí gòng níng wàng   míng yuè guāng 
天   涯 此 时  共   凝   望     明   月  光    
sì miàn chǔ gē shēng yōu yōu   huí xiǎng 
四 面   楚  歌 声    悠  悠    回  响    
huǎng ruò gé shì mèng yì chǎng 
恍    若  隔 世  梦   一 场    
xī bié jūn   lèi qiān háng 
惜 别  君    泪  千   行   
yè wèi yāng   nán yǔ jūn   chéng shuāng 
夜 未  央     难  与 君    成    双     
bá jiàn sì gù   huí tóu wàng 
拔 剑   四 顾   回  头  望   
wǎn fēng qǐ   yè wēi liáng 
晚  风   起   夜 微  凉    
yǎng tiān tàn xī dú duì jiāng 
仰   天   叹  兮 独 对  江    
yè yǔ jìng wǒ   yì bēi chóu chàng 
夜 雨 敬   我   一 杯  惆   怅    
rèn píng cǐ qǔ zài ěr pàn 
任  凭   此 曲 在  耳 畔  
xiǎng chǔ gē shēng duàn rén cháng 
响    楚  歌 声    断   人  肠    
méi yǒu nǐ   zěn yuàn zhī shēn dù wū jiāng 
没  有  你   怎  愿   只  身   渡 乌 江    
sì miàn chǔ gē   zhàn gǔ xiǎng dà fēng qǐ yún fēi yáng 
四 面   楚  歌   战   鼓 响    大 风   起 云  飞  扬   
shēng sǐ wú huǐ ài yì chǎng 
生    死 无 悔  爱 一 场    
jiā rén bié jūn lèi qiān háng 
佳  人  别  君  泪  千   行   
hán lèi bá jiàn xuè rǎn yī shang 
含  泪  拔 剑   血  染  衣 裳    
yuàn lái shēng bú fù wǎng 
愿   来  生    不 复 往   
wū jiāng pàn biān shuō páng huáng 
乌 江    畔  边   说   彷   徨    
zěn yuàn jūn yì rén liú làng 
怎  愿   君  一 人  流  浪   
yuàn wǒ hún guī gù lǐ 
愿   我 魂  归  故 里 
zàng zài měi rén xīn lǐ 
葬   在  美  人  心  里 
yōu yōu dí shēng xiǎng qǐ 
悠  悠  笛 声    响    起 
shuō cǐ shēng bú zài tí jí 
说   此 生    不 再  提 及 
zhè yì shēng róng mǎ sī shā 
这  一 生    戎   马 厮 杀  
wǒ nài hé fàng bú xià tā 
我 奈  何 放   不 下  她 
yì shēng zhēng zhàn měi rén péi wǒ 
一 生    征    战   美  人  陪  我 
làng jì tiān yá yǒng xiāng suí 
浪   迹 天   涯 永   相    随  
jiāng dōng ér láng zhì zài sì fāng 
江    东   儿 郎   志  在  四 方   
ér jīn shēn sǐ tā xiāng 
而 今  身   死 他 乡    
xián yīn niǎo niǎo sù lí shāng 
弦   音  袅   袅   诉 离 殇    
zhè shān chuān yǔ nǐ zuò hóng zhuāng 
这  山   川    与 你 作  红   妆     
yōu yōu gē shēng xiǎng qǐ 
幽  幽  歌 声    响    起 
wǒ bàn zhe méng lóng xì yǔ 
我 伴  着  朦   胧   细 雨 
ruò wǒ cǐ zhàn hún guī gù lǐ 
若  我 此 战   魂  归  故 里 
zhǐ yuàn lái shēng yǒu nǐ 
只  愿   来  生    有  你 
jiāng biān tiān wǎn cán yáng luò   wū jiāng 
江    边   天   晚  残  阳   落    乌 江    
jīn gē tiě mǎ zhàn gǔ shēng   huí dàng 
金  戈 铁  马 战   鼓 声      回  荡   
mǎn shēn shāng hén yòu hé fáng 
满  身   伤    痕  又  何 妨   
wò cháng qiāng   zhàn sì fāng 
握 长    枪      战   四 方   
bú fù hān gē róng mǎ   shào nián kuáng 
不 负 酣  歌 戎   马   少   年   狂    
xíng zhì mò lù zhī guī tú   wú fāng 
行   至  末 路 知  归  途   无 方   
chén āi luò dìng xiāo mó jìn   qīng kuáng 
尘   埃 落  定   消   磨 尽    轻   狂    
yǎng tóu cháng tàn lèi gǔn tàng 
仰   头  长    叹  泪  滚  烫   
sān chǐ jiàn   yǐ níng shuāng 
三  尺  剑     已 凝   霜     
ruò méi nǐ yòu zěn yuàn   dù wū jiāng 
若  没  你 又  怎  愿     渡 乌 江    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.