Thursday, April 25, 2024
HomePopWu Jian Yi Tao Yuan 无间亦桃源 Boundless Paradise Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Wu Jian Yi Tao Yuan 无间亦桃源 Boundless Paradise Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gu Feng Meng Yin Yue Bu 古风梦音乐部

Chinese Song Name:Wu Jian Yi Tao Yuan 无间亦桃源 
English Translation Name:Boundless Paradise 
Chinese Singer: Gu Feng Meng Yin Yue Bu 古风梦音乐部
Chinese Composer:Yi Shi Wei Jing Qian Shan Lao 一诗未竟千山老
Chinese Lyrics:Yu Sheng 予生、A Fei De Si Yang Yuan 阿肥的饲养员、Bei Ling 北灵、Cen Ji 岑寂

Wu Jian Yi Tao Yuan 无间亦桃源 Boundless Paradise Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gu Feng Meng Yin Yue Bu 古风梦音乐部

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shù zǎi nián qián shì jiān yǒu yì xiān lè tài zǐ 
数  载  年   前   世  间   有  一 仙   乐 太  子 
tài zǐ tiān zī líng huì fēi shēng hòu 
太  子 天   资 灵   慧  飞  升    后  
xīn huái shì rén 
心  怀   世  人  
què yīn liú lí suǒ wěi luò dé qiān fū suǒ zhǐ 
却  因  流  离 琐  尾  落  得 千   夫 所  指  
wàn jiàn chuān shēn 
万  剑   穿    身   
jiù zài tā yǐ wéi zhè shì jiān 
就  在  他 以 为  这  世  间   
zài yě méi yǒu shí dé tā běn xīn zhī rén shí 
再  也 没  有  识  得 他 本  心  之  人  时  
èr sān yǒu rén 
二 三  友  人  
yǔ yí wèi zuì chì chéng de xìn tú 
与 一 位  最  赤  诚    的 信  徒 
zhōng yú zài màn tiān huā yǔ zhōng 
终    于 在  漫  天   花  雨 中    
zǒu dào le tā de shēn cè 
走  到  了 他 的 身   侧 
yǔ shēng : 
予 生    : 
cái yàn sì fāng huái chì zǐ qíng pò 
才  艳  四 方   怀   赤  子 情   魄 
hé wèi shì gu mài luò 
何 谓  世  故 脉  络  
qiān jīn zhì qù yǐn lái yù guī mǐng dǐng kè 
千   金  掷  去 引  来  玉 归  酩   酊   客 
ruò shén míng nán zuò xīn cún zhì shàn 
若  神   明   难  作  心  存  至  善   
shēng sǐ wù duó 
生    死 勿 夺  
zhòu jiā suǒ shēn wàng niàn pò 
咒   枷  锁  身   妄   念   破 
zhōng huà wú xiá dù shén fó 
终    化  无 暇  渡 神   佛 
fēng jiān : 
枫   笺   : 
yù zhèn tài míng jiàn zhǎn cāng máng sè 
御 镇   太  冥   剑   斩   苍   茫   色 
xiào tán ài hèn liǎng cuò mò yán chī qíng 
笑   谈  爱 恨  两    错  莫 言  痴  情   
qíng nán wàng tuō 
情   难  妄   托  
xià fán chén qīng lì dù zhòng shēng zhuì luò shén tán 
下  凡  尘   倾   力 度 众    生    坠   落  神   坛  
fú shì cāng sāng xīn què bèi chén suǒ rǎn 
浮 世  沧   桑   心  却  被  尘   所  染  
yǔ shēng : 
予 生    : 
xuán jī duō biàn yǒu 
玄   机 多  变   有  
shuí néng cān pò mèng zhōng zhà qǐ fēng bō 
谁   能   参  破 梦   中    乍  起 风   波 
qīng jiǔ zuì wò dàn zhǐ qīng fēng luò xīng hé 
倾   酒  醉  卧 但  止  清   风   落  星   河 
shì wèn jǐn yī kè 
试  问  锦  衣 客 
shì fǒu réng bàn gù rén rú zuó 
是  否  仍   伴  故 人  如 昨  
huí shǒu wǎng shì duō bān bó 
回  首   往   事  多  斑  驳 
ruò dé yí zì yì nán shě 
若  得 一 字 亦 难  舍  
zòng rán yī : 
纵   然  一 : 
lún luò fēng chén shì jiān wàn bān kǔ 
沦  落  风   尘   世  间   万  般  苦 
nián zhuǎn líng luò xī xū 
辗   转    零   落  唏 嘘 
shuō shì qíng chī què chéng mò lù 
说   是  情   痴  却  成    陌 路 
zhǐ shàn qīng yáo shuǐ bō liú tǎng 
纸  扇   轻   摇  水   波 流  淌   
ào màn qīng kuáng gǎi tiān huàn mìng yòu hé fáng 
傲 慢  轻   狂    改  天   换   命   又  何 妨   
fēng jiān : 
枫   笺   : 
shān hé qīng xiàn 
山   河 倾   陷   
gǎn fàn jìn wéi jiù cāng shēng qiú zì biǎn 
敢  犯  禁  为  救  苍   生    求  自 贬   
shì rén hé zhǐ wàn qiān fāng xīn 
世  人  何 止  万  千   芳   心  
nài hé zhǐ yí jiàn 
奈  何 只  一 剑   
shēn zài wú jiàn qiān bǎi nián 
身   在  无 间   千   百  年   
yǐ shēn yǐn hún fù shì jiān 
以 身   引  魂  覆 世  间   
dé yì rén yǔ zhōng zèng lì 
得 一 人  雨 中    赠   笠 
suǒ xìng wú xīn réng xiàng táo yuán 
所  幸   吾 心  仍   向    桃  源   
zòng rán yī : 
纵   然  一 : 
shàng yuán jiā jié 
上    元   佳  节  
shén wǔ jiē shàng hū ér nà yì piē 
神   武 街  上    忽 而 那 一 瞥  
mìng lǐ zhù dìng xiāng jiàn bǎi shì lún xiàn 
命   里 注  定   相    见   百  世  沦  陷   
kàn màn tiān huā yǔ rú xuè 
看  漫  天   花  雨 如 血  
yín dié wǔ hóng yī yàn 
银  蝶  舞 红   衣 艳  
shēn shòu hún yǔ yuàn wàn shì hù nǐ zhōu quán 
身   授   魂  予 愿   万  世  护 你 周   全   
xiè lián : 
谢  怜   : 
sān láng qí shí wǒ yǒu yí shì hào qí 
三  郎   其 实  我 有  一 事  好  奇 
yì zhí méi lái dé jí wèn chū kǒu 
一 直  没  来  得 及 问  出  口  
huā chéng : 
花  城    : 
gē ge wèn biàn shì le 
哥 哥 问  便   是  了 
wǒ zhī wú bù yán yán wú bú jìn 
我 知  无 不 言  言  无 不 尽  
xiè lián : 
谢  怜   : 
qiān dēng guān wèi hé měi huí dōu rán míng dēng sān qiān 
千   灯   观   为  何 每  回  都  燃  明   灯   三  千   
qí shí bú bì pò fèi de 
其 实  不 必 破 费  的 
huā chéng : 
花  城    : 
gē ge nǐ kàn rén men dōu shuō fú shì sān qiān 
哥 哥 你 看  人  们  都  说   浮 世  三  千   
kě sān qiān fú shì yún yún zhòng shēng 
可 三  千   浮 世  芸  芸  众    生    
zǒng gè yǒu suǒ qiú 
总   各 有  所  求  
gè yǒu suǒ xìn fèng gòng dēng zhě 
各 有  所  信  奉   供   灯   者  
xī wàng píng ān xǐ lè de qí yuàn 
希 望   平   安 喜 乐 的 祈 愿   
chuán dá tiān tīng 
传    达 天   听   
wǒ yě xī wàng 
我 也 希 望   
bǎ tā chuán dá gěi wǒ wéi yī de shén míng 
把 它 传    达 给  我 唯  一 的 神   明   
fēng jiān : 
枫   笺   : 
shào nián liáng shàn 
少   年   良    善   
yì zhāo què yǎn jiàn liú jīn xuè rǎn chéng hé 
一 朝   却  眼  见   鎏  金  血  染  成    河 
wéi yuàn ān lè jīng mó zhé chū xīn lěi luò 
惟  愿   安 乐 经   磨 折  初  心  磊  落  
zòng rù xié zuò è  piān zhí lí jiàn 
纵   入 邪  作  恶 偏   执  离 间   
běn xìng nán zhuó 
本  性   难  琢   
kě zhī qīng dēng mù shén fó 
可 知  青   灯   慕 神   佛 
hèn tā zěn rěn jiàn guó pò 
恨  他 怎  忍  见   国  破 
yǔ shēng : 
予 生    : 
miào diàn yì dēng wèi bù rú gēng zuò 
庙   殿   一 灯   谓  不 如 耕   作  
huò luàn xiāng jiè lì ruò wěn jǐng zhī gù 
祸  乱   相    借  笠 箬  刎  颈   之  故 
bú bì tí shuō 
不 必 提 说   
huà jué shì yīn mìng qiè shēn mò 
化  绝  是  因  命   窃  身   殁 
yuàn chóu xiāo dé shēn wú páng rén zài zhī 
怨   仇   消   得 身   无 旁   人  再  知  
wǒ luò mò 
我 落  寞 
zòng rán yī : 
纵   然  一 : 
cǐ shēng pín kǔ xìng dé tā xiāng zhù 
此 生    贫  苦 幸   得 他 相    助  
cán yuè suī shì wēi ruò 
残  月  虽  是  微  弱  
què yě néng yú yì rén zài hu 
却  也 能   于 一 人  在  乎 
xiá yì zhōng xīn bàn jūn yí lù 
侠  义 忠    心  伴  君  一 路 
zì yòu xiāng hù wú kuì yú xīn 
自 幼  相    护 无 愧  于 心  
yě zhōng dé mǎn zú 
也 终    得 满  足 
jí zài wú jiàn lì jié nán 
即 在  无 间   历 劫  难  
réng bú wàng xīn xiàng táo yuán 
仍   不 忘   心  向    桃  源   
shàn è  cáng yú yí niàn 
善   恶 藏   于 一 念   
huí shǒu yǐ guò qiān bǎi nián 
回  首   已 过  千   百  年   
fú fú chén chén yòu jǐ biàn 
浮 浮 沉   沉   又  几 遍   
suǒ xìng nǐ hái zài shēn biān 
所  幸   你 还  在  身   边   
wéi hù yòu zhè chén shì jiān xìn yǎng 
为  护 佑  这  尘   世  间   信  仰   
cóng bú xiàng mìng tuǒ xié 
从   不 向    命   妥  协  
dēng míng sān qiān 
灯   明   三  千   
yuàn zhào chè cháng yè huà shēn táo yuán 
愿   照   彻  长    夜 化  身   桃  源   
zòng shǐ diē luò chén āi yě wú suǒ yuàn 
纵   使  跌  落  尘   埃 也 无 所  怨   
wéi yǔ nǐ fēng guāng wú xiàn 
唯  予 你 风   光    无 限   
yí niàn zhí yí niàn huān 
一 念   执  一 念   欢   
wàn shì gòng zhāo mù yǔ nǐ bái shǒu xiàng bàn 
万  世  共   朝   暮 与 你 白  首   相    伴  
hóng hú xiǎo zi : 
鸿   鹄 小   子 : 
shì rén qiú shén wǒ qiú nǐ sān qiān dēng huǒ 
世  人  求  神   我 求  你 三  千   灯   火  
yún yún zhòng shēng qián chéng bù jí wǒ 
芸  芸  众    生    虔   诚    不 及 我 
shào nián mò huí shǒu méi mù qīng chè 
少   年   蓦 回  首   眉  目 清   澈  
sì yǔ zhōng féng huā rú shì zhōng féng ěr 
似 雨 中    逢   花  如 世  中    逢   尔 
wàn qiān bǎi zài rén shì jiān 
万  千   百  载  人  世  间   
jǐ duō guó cháo jìn gēng dié 
几 多  国  朝   尽  更   迭  
ài yuàn zēng hèn bié lí 
爱 怨   憎   恨  别  离 
shēng lǎo bìng sǐ jiē rú yān 
生    老  病   死 皆  如 烟  
zhòng shēng bǎi tài shì kōng zǒng 
众    生    百  态  是  倥   偬   
duō shǎo kǔ hèn zhǐ yí mèng 
多  少   苦 恨  只  一 梦   
yì zhāo mèng xǐng gù shēn zhōu 
一 朝   梦   醒   顾 身   周   
zhǐ jiàn chūn lái bīng xuě xiāo róng 
只  见   春   来  冰   雪  消   融   
niàn bái : 
念   白  : 
sān qiān míng dēng zhào chè cháng yè 
三  千   明   灯   照   彻  长    夜 
tiān guān cì fú bǎi wú jìn jì 
天   官   赐 福 百  无 禁  忌 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags