Wu Hong Chen 误红尘 Mistaking The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Chinese Song Name:Wu Hong Chen 误红尘
English Translation Name:Mistaking The World 
Chinese Singer:  Luan Yin She 鸾音社
Chinese Composer:Qiao Yang 乔洋
Chinese Lyrics:Zhang Jun Bo 张俊波

Wu Hong Chen 误红尘 Mistaking The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhōu lín fēng : 
周   林  枫   : 
shuí xiě xià ruò shuǐ sān qiān 
谁   写  下  弱  水   三  千   
shī rén mò bǐ rùn qiān nián 
诗  人  墨 笔 润  千   年   
qīng shǐ wú guān fēng yǔ yuè 
青   史  无 关   风   雨 月  
zì zì nán yán de lí bié 
字 字 难  言  的 离 别  
yù zān pán qǐ le cóng qián 
玉 簪  盘  起 了 从   前   
xī yáng tàng hóng jiā rén liǎn 
夕 阳   烫   红   佳  人  脸   
zhǐ shì qíng zì bú yì jiě 
只  是  情   字 不 易 解  
yí hàn guà mǎn le shuāng yǎn 
遗 憾  挂  满  了 双     眼  
wù hóng chén yì hóng chén wù 
误 红   尘   亦 红   尘   误 
wú rén dǒng zhè xiāng sī kǔ 
无 人  懂   这  相    思 苦 
shuí hái rèn píng lán chù   yǔ luò wú dǔ 
谁   还  任  凭   栏  处    雨 落  无 睹 
yǐ dǎ shī sān fēng jiā shū 
已 打 湿  三  封   家  书  
wù hóng chén wú hóng yán dù 
误 红   尘   无 红   颜  渡 
tiān yá zhí chǐ ài hé chù 
天   涯 咫  尺  爱 何 处  
dōng fēng yè lěng níng gù   xiāng sī de cán zhú 
冬   风   夜 冷   凝   固   相    思 的 残  烛  
shuí xiě xià ruò shuǐ sān qiān 
谁   写  下  弱  水   三  千   
shī rén mò bǐ rùn qiān nián 
诗  人  墨 笔 润  千   年   
qīng shǐ wú guān fēng yǔ yuè 
青   史  无 关   风   雨 月  
zì zì nán yán de lí bié 
字 字 难  言  的 离 别  
yù zān pán qǐ le cóng qián 
玉 簪  盘  起 了 从   前   
xī yáng tàng hóng jiā rén liǎn 
夕 阳   烫   红   佳  人  脸   
zhǐ shì qíng zì bú yì jiě 
只  是  情   字 不 易 解  
yí hàn guà mǎn le shuāng yǎn 
遗 憾  挂  满  了 双     眼  
wù hóng chén yì hóng chén wù 
误 红   尘   亦 红   尘   误 
wú rén dǒng zhè xiāng sī kǔ 
无 人  懂   这  相    思 苦 
shuí hái rèn píng lán chù   yǔ luò wú dǔ 
谁   还  任  凭   栏  处    雨 落  无 睹 
yǐ dǎ shī sān fēng jiā shū 
已 打 湿  三  封   家  书  
wù hóng chén wú hóng yán dù 
误 红   尘   无 红   颜  渡 
tiān yá zhí chǐ ài hé chù 
天   涯 咫  尺  爱 何 处  
dōng fēng yè lěng níng gù   xiāng sī de cán zhú 
冬   风   夜 冷   凝   固   相    思 的 残  烛  
wù hóng chén yì hóng chén wù 
误 红   尘   亦 红   尘   误 
wú rén dǒng zhè xiāng sī kǔ 
无 人  懂   这  相    思 苦 
shuí hái rèn píng lán chù   yǔ luò wú dǔ 
谁   还  任  凭   栏  处    雨 落  无 睹 
yǐ dǎ shī sān fēng jiā shū 
已 打 湿  三  封   家  书  
wù hóng chén wú hóng yán dù 
误 红   尘   无 红   颜  渡 
tiān yá zhí chǐ ài hé chù 
天   涯 咫  尺  爱 何 处  
dōng fēng yè lěng níng gù   xiāng sī de cán zhú 
冬   风   夜 冷   凝   固   相    思 的 残  烛  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.