Wu Fen 无份 No Status Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cheng Jiang Bu Chi Jiang 池绛不吃姜 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Wu Fen 无份 No Status Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cheng Jiang Bu Chi Jiang 池绛不吃姜 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Chinese Song Name:Wu Fen 无份
English Translation Name:No Status 
Chinese Singer: Cheng Jiang Bu Chi Jiang 池绛不吃姜 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社
Chinese Composer:Jiang Chen 江琛
Chinese Lyrics:Jiang Chen 江琛

Wu Fen 无份 No Status Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cheng Jiang Bu Chi Jiang 池绛不吃姜 Xiao Tian Yin Yue She 小田音乐社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chàng jìn suǒ wèi xiāng sī lí bié xì 
唱    尽  所  谓  相    思 离 别  戏 
cháng jìn rén shì hóng chén xiē bēi xǐ 
尝    尽  人  世  红   尘   些  悲  喜 
dào bù rú wàng què cóng qián qī xǔ 
倒  不 如 忘   却  从   前   期 许 
ruò shì nán fēng néng zhī wǒ yì 
若  是  南  风   能   知  我 意 
nà wǒ yòu zěn huì jù jiè zǐ xū mí 
那 我 又  怎  会  惧 芥  子 须 弥 
què nán nài hé nà wú gù dēng xī 
却  难  奈  何 那 无 故 灯   熄 
yáo yáo wú qī 
遥  遥  无 期 
shì nǐ wǒ céng shuō guò bù xiāng lí 
是  你 我 曾   说   过  不 相    离 
fàn qǐ lián yī qín shēng shì lí chóu bié xù 
泛  起 涟   漪 琴  声    是  离 愁   别  绪 
qià féng huáng hūn yǐ chéng gū hún 
恰  逢   黄    昏  已 成    孤 魂  
zěn nài hé chéng chūn cǎo mù shēn 
怎  奈  何 城    春   草  木 深   
wàng què le fēn cùn què nán wéi wǒ liú míng fèn 
忘   却  了 分  寸  却  难  为  我 留  名   份  
zhuǎn guò nián lún shì qù lèi hén 
转    过  年   轮  拭  去 泪  痕  
jìng nán yán jù yǒu yuán wú fèn 
竟   难  言  句 有  缘   无 份  
kuài mó miè yú wēn chén nì mèng zhōng nán chōu shēn 
快   磨 灭  余 温  沉   溺 梦   中    难  抽   身   
hé bì lùn ài hèn zhí mí bú wù chén lún 
何 必 论  爱 恨  执  迷 不 悟 沉   沦  
nà wǒ yòu zěn huì jù jiè zǐ xū mí 
那 我 又  怎  会  惧 芥  子 须 弥 
què nán nài hé nà wú gù dēng xī 
却  难  奈  何 那 无 故 灯   熄 
yáo yáo wú qī 
遥  遥  无 期 
shì nǐ wǒ céng shuō guò bù xiāng lí 
是  你 我 曾   说   过  不 相    离 
fàn qǐ lián yī qín shēng shì lí chóu bié xù 
泛  起 涟   漪 琴  声    是  离 愁   别  绪 
qià féng huáng hūn yǐ chéng gū hún 
恰  逢   黄    昏  已 成    孤 魂  
zěn nài hé chéng chūn cǎo mù shēn 
怎  奈  何 城    春   草  木 深   
wàng què le fēn cùn què nán wéi wǒ liú míng fèn 
忘   却  了 分  寸  却  难  为  我 留  名   份  
zhuǎn guò nián lún shì qù lèi hén 
转    过  年   轮  拭  去 泪  痕  
jìng nán yán jù yǒu yuán wú fèn 
竟   难  言  句 有  缘   无 份  
kuài mó miè yú wēn chén nì mèng zhōng nán chōu shēn 
快   磨 灭  余 温  沉   溺 梦   中    难  抽   身   
hé bì lùn ài hèn zhí mí bú wù chén lún 
何 必 论  爱 恨  执  迷 不 悟 沉   沦  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.