Wo Xun Bai Lu Ru Qing Qiu 我寻白鹿入青丘 I Sought The White Deer Into The Green Hills Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Cun Ke Bei 绯村柯北 Tan Shao 檀烧

Wo Xun Bai Lu Ru Qing Qiu 我寻白鹿入青丘 I Sought The White Deer Into The Green Hills Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Cun Ke Bei 绯村柯北 Tan Shao 檀烧

Chinese Song Name: Wo Xun Bai Lu Ru Qing Qiu 我寻白鹿入青丘
English Tranlation Name: I Sought The White Deer Into The Green Hills
Chinese Singer: Fei Cun Ke Bei 绯村柯北 Tan Shao 檀烧
Chinese Composer: Yi Xin Yin Yue 异新音乐
Chinese Lyrics: Tan Shao 檀烧

Wo Xun Bai Lu Ru Qing Qiu 我寻白鹿入青丘 I Sought The White Deer Into The Green Hills Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fei Cun Ke Bei 绯村柯北 Tan Shao 檀烧

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tán : 
檀  : 
cháo xún bái lù rù qiǎn qiū 
朝   寻  白  鹿 入 浅   丘  
cuì sè liú rén jiǔ 
翠  色 留  人  久  
běi : 
北  : 
yá qián qīng xī tàn lù shǒu 
崖 前   清   溪 探  鹿 首   
shēng zhuī rén zuǒ yòu 
声    追   人  左  右  
tán : 
檀  : 
piāo sì shā ōu   bó wú dù tóu 
漂   似 沙  鸥   泊 无 渡 头  
tǎo guò jǐ jiā jiǔ   zuì yǔ shuí tóng yóu 
讨  过  几 家  酒    醉  与 谁   同   游  
běi : 
北  : 
yú hàn xián chóu   suí wù sàn yún shōu 
余 憾  闲   愁     随  雾 散  云  收   
dài luò xuě yíng mǎn xiù 
待  落  雪  盈   满  袖  
tóng qīng shān shǎng bái tóu 
同   青   山   赏    白  头  
hé : 
合 : 
liú xiá wàn qiān zhōng guī tiān dì yōu yōu 
流  霞  万  千   终    归  天   地 悠  悠  
wǒ diǎn zhú dēng wéi shuò yè tiān xīng dǒu 
我 点   烛  灯   为  朔   夜 添   星   斗  
ǒu yǒu yóu sī xié shān huā fēi xù 
偶 有  游  思 携  山   花  飞  絮 
zhuàng rù wǒ xiōng kǒu 
撞     入 我 胸    口  
wǒ kàn hé shān gèng tiān yì fēn jǐn xiù 
我 看  河 山   更   添   一 分  锦  绣  
běi : 
北  : 
wǒ qí bái lù chū qīng qiū 
我 骑 白  鹿 出  青   丘  
lù xián zhī shàng liǔ 
鹿 衔   枝  上    柳  
tán : 
檀  : 
liǔ jiǎn dōng fēng sòng chūn qiū 
柳  剪   东   风   送   春   秋  
chūn qiū yě huí móu 
春   秋  也 回  眸  
tán : 
檀  : 
piāo sì shā ōu 
漂   似 沙  鸥 
běi : 
北  : 
bó wú dù tóu 
泊 无 渡 头  
tán : 
檀  : 
tǎo guò jǐ jiā jiǔ 
讨  过  几 家  酒  
běi : 
北  : 
zuì yǔ shuí tóng yóu 
醉  与 谁   同   游  
tán : 
檀  : 
yú hàn xián chóu 
余 憾  闲   愁   
běi : 
北  : 
suí wù sàn yún shōu 
随  雾 散  云  收   
hé : 
合 : 
dài luò xuě yíng mǎn xiù 
待  落  雪  盈   满  袖  
tóng qīng shān shǎng bái tóu 
同   青   山   赏    白  头  
tán : 
檀  : 
liú xiá wàn qiān zhōng guī tiān dì yōu yōu 
流  霞  万  千   终    归  天   地 悠  悠  
wǒ diǎn zhú dēng wéi shuò yè tiān xīng dǒu 
我 点   烛  灯   为  朔   夜 添   星   斗  
běi : 
北  : 
ǒu yǒu yóu sī xié shān huā fēi xù 
偶 有  游  思 携  山   花  飞  絮 
zhuàng rù wǒ xiōng kǒu 
撞     入 我 胸    口  
wǒ kàn hé shān gèng tiān yì fēn jǐn xiù 
我 看  河 山   更   添   一 分  锦  绣  
hé : 
合 : 
liú xiá wàn qiān zhōng guī tiān dì yōu yōu 
流  霞  万  千   终    归  天   地 悠  悠  
wǒ diǎn zhú dēng wéi shuò yè tiān xīng dǒu 
我 点   烛  灯   为  朔   夜 添   星   斗  
ǒu yǒu yóu sī xié shān huā fēi xù 
偶 有  游  思 携  山   花  飞  絮 
zhuàng rù wǒ xiōng kǒu 
撞     入 我 胸    口  
wǒ kàn hé shān gèng tiān yì fēn jǐn xiù 
我 看  河 山   更   添   一 分  锦  绣  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.