Friday, December 8, 2023
HomePopWo Shi Jiu Zhong Xian 我是酒中仙 I Am A Fairy In Wine...

Wo Shi Jiu Zhong Xian 我是酒中仙 I Am A Fairy In Wine Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ruo Yi Zhi Bai 若以止白

Chinese Song Name:Wo Shi Jiu Zhong Xian 我是酒中仙
English Translation Name: I Am A Fairy In Wine 
Chinese Singer: Ruo Yi Zhi Bai 若以止白
Chinese Composer:Xi Feng 溪风
Chinese Lyrics:Huo Huo 火火

Wo Shi Jiu Zhong Xian 我是酒中仙 I Am A Fairy In Wine Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ruo Yi Zhi Bai 若以止白

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

suì yuè rú tóng bái jū guò xì 
岁  月  如 同   白  驹 过  隙 
shì jiān wàn cháo bú guò xū yú 
世  间   万  朝   不 过  须 臾 
bǎi suì qiān zǎi yì qī yí yù 
百  岁  千   载  一 期 一 遇 
zài xiāng féng shí hé chù tiān dì 
再  相    逢   时  何 处  天   地 
qiě bǎ qīng quán zhú yè niàng wéi gān lǐ 
且  把 清   泉   竹  叶 酿    为  甘  醴 
yāo rì yuè wéi kè jiāng bā huāng wéi xí 
邀  日 月  为  客 将    八 荒    为  席 
dé yuán hóu xiàn guǒ kàn bǎi niǎo xiáng jí 
得 猿   猴  献   果  看  百  鸟   翔    集 
yún zhōng xiān wéi wǒ gē yì qǔ 
云  中    仙   为  我 歌 一 曲 
yuàn jiāng shēn suí liǔ xù yīn fēng qǐ 
愿   将    身   随  柳  絮 因  风   起 
fú yáo zhì wú biān wú jì wú qióng jí 
扶 摇  至  无 边   无 际 无 穷    极 
bù wén léi tíng shēng shēng jīng tiān qú 
不 闻  雷  霆   声    声    惊   天   衢 
zhǐ jiàn míng yuè hào hào dōng liú qù 
只  见   明   月  浩  浩  东   流  去 
wǒ shì jiǔ zhōng xiān kāng kǎi zì yì 
我 是  酒  中    仙   慷   慨  恣 意 
zhǐ yuàn xiàng jiǔ zhōng qù xún zhī jǐ 
只  愿   向    酒  中    去 寻  知  己 
xiāo yáo yú shì jiān wú yōu wú lǜ 
逍   遥  于 世  间   无 忧  无 虑 
shēng píng duō shǎo shì zài zuì mèng lǐ 
生    平   多  少   事  在  醉  梦   里 
suì yuè rú tóng bái jū guò xì 
岁  月  如 同   白  驹 过  隙 
shì jiān wàn cháo bú guò xū yú 
世  间   万  朝   不 过  须 臾 
bǎi suì qiān zǎi yì qī yí yù 
百  岁  千   载  一 期 一 遇 
zài xiāng féng shí hé chù tiān dì 
再  相    逢   时  何 处  天   地 
qiě bǎ qīng quán zhú yè niàng wéi gān lǐ 
且  把 清   泉   竹  叶 酿    为  甘  醴 
yāo rì yuè wéi kè jiāng bā huāng wéi xí 
邀  日 月  为  客 将    八 荒    为  席 
dé yuán hóu xiàn guǒ kàn bǎi niǎo xiáng jí 
得 猿   猴  献   果  看  百  鸟   翔    集 
yún zhōng xiān wéi wǒ gē yì qǔ 
云  中    仙   为  我 歌 一 曲 
yuàn jiāng shēn suí liǔ xù yīn fēng qǐ 
愿   将    身   随  柳  絮 因  风   起 
fú yáo zhì wú biān wú jì wú qióng jí 
扶 摇  至  无 边   无 际 无 穷    极 
bù wén léi tíng shēng shēng jīng tiān qú 
不 闻  雷  霆   声    声    惊   天   衢 
zhǐ jiàn míng yuè hào hào dōng liú qù 
只  见   明   月  浩  浩  东   流  去 
wǒ shì jiǔ zhōng xiān kāng kǎi zì yì 
我 是  酒  中    仙   慷   慨  恣 意 
zhǐ yuàn xiàng jiǔ zhōng qù xún zhī jǐ 
只  愿   向    酒  中    去 寻  知  己 
xiāo yáo yú shì jiān wú yōu wú lǜ 
逍   遥  于 世  间   无 忧  无 虑 
shēng píng duō shǎo shì zài zuì mèng lǐ 
生    平   多  少   事  在  醉  梦   里 
yuàn jiāng shēn suí liǔ xù yīn fēng qǐ 
愿   将    身   随  柳  絮 因  风   起 
fú yáo zhì wú biān wú jì wú qióng jí 
扶 摇  至  无 边   无 际 无 穷    极 
bù wén léi tíng shēng shēng jīng tiān qú 
不 闻  雷  霆   声    声    惊   天   衢 
zhǐ jiàn míng yuè hào hào dōng liú qù 
只  见   明   月  浩  浩  东   流  去 
wǒ shì jiǔ zhōng xiān kāng kǎi zì yì 
我 是  酒  中    仙   慷   慨  恣 意 
zhǐ yuàn xiàng jiǔ zhōng qù xún zhī jǐ 
只  愿   向    酒  中    去 寻  知  己 
xiāo yáo yú shì jiān wú yōu wú lǜ 
逍   遥  于 世  间   无 忧  无 虑 
shēng píng duō shǎo shì zài zuì mèng lǐ 
生    平   多  少   事  在  醉  梦   里 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags