Wo Qiu 握秋 Hold Autumn Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jing Su 井宿

Wo Qiu 握秋 Hold Autumn Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jing Su 井宿

Chinese Song Name:Wo Qiu 握秋 
English Translation Name:Hold Autumn
Chinese Singer: Jing Su 井宿
Chinese Composer:Jing Su 井宿
Chinese Lyrics:Issaki Luo issaki洛

Wo Qiu 握秋 Hold Autumn Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jing Su 井宿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wàng jìn shēng qián yǔ shēn hòu 
望   尽  生    前   与 身   后  
kàn jìng zhōng rén shén mào shàng sì jiù 
看  镜   中    人  神   貌  尚    似 旧  
zhǐ wú tiān zhēn yì qì liú 
只  无 天   真   意 气 留  
sháo guāng qīng bó qióng zhuī bù huí tóu 
韶   光    轻   薄 穷    追   不 回  头  
hán lái míng huā rú guǐ yì yǎn shōu 
寒  来  名   花  如 鬼  一 眼  收   
liáo shuāi zhī guāng xià shì chéng yàn kū lóu 
撩   衰    枝  光    下  饰  成    艳  骷 髅  
xiān lián kāi chū qīng jǐng 
掀   帘   开  出  清   景   
zhǎng xīn shēn hóng yīng shì 
掌    心  深   红   应   是  
jiāng huī mǔ dān cùn xīn pōu 
将    灰  牡 丹  寸  心  剖  
fā shū nán zān zè yún bìn 
发 疏  难  簪  仄 云  鬓  
bìng gǔ zhī lí kuān qīng qiú 
病   骨 支  离 宽   轻   裘  
wǒ rú cǐ kuàng zhū yǒu 
我 如 此 况    诸  友  
hé dāng wǎng lái xī hé dāng bié jiǔ 
合 当   往   来  稀 合 当   别  久  
rú jīn cè jiān huí bì mǒu 
如 今  侧 肩   回  避 某  
céng tōng líng xī céng fēng yǔ tóng zhōu 
曾   通   灵   犀 曾   风   雨 同   舟   
bú gào ér cí kāi yán dú wǒ liú 
不 告  而 辞 开  筵  独 我 留  
bù qī ér zhì rén jiān hū rán qiū 
不 期 而 至  人  间   忽 然  秋  
hán lái míng huā rú guǐ yì yǎn shōu 
寒  来  名   花  如 鬼  一 眼  收   
liáo shuāi zhī guāng xià shì chéng yàn kū lóu 
撩   衰    枝  光    下  饰  成    艳  骷 髅  
xiān lián kāi chū tiān dì 
掀   帘   开  出  天   地 
zhǎng xīn luò méi yīng shì 
掌    心  落  梅  应   是  
wēi fēng yǔ wǒ zài wò shǒu 
微  风   与 我 在  握 手   
zhēng mù xié huī hóng xiù 
怔    目 斜  晖  红   锈  
kùn yì lǎn lǎn xián bǎ shuì māo dòu 
困  意 懒  懒  闲   把 睡   猫  逗  
shēn zhǎo dī hū lū zhèng mī móu 
伸   爪   低 呼 噜 正    眯 眸  
gǒng shēn shuǎi wěi còu mó xū yǎng móu 
拱   身   甩    尾  凑  摩 须 仰   眸  
qīng huān tōu 
清   欢   偷  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.