Wo Hua Kai Hou Bai Hua Sha 我花开后百花杀 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Wo Hua Kai Hou Bai Hua Sha 我花开后百花杀 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Chinese Song Name:Wo Hua Kai Hou Bai Hua Sha 我花开后百花杀 
English Translation Name:All Sorts of Flowers Die When My Flowers Bloom 
Chinese Singer: Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌
Chinese Composer:Shao Nian Shuang 少年霜
Chinese Lyrics:Qi An 颀鞍

Wo Hua Kai Hou Bai Hua Sha 我花开后百花杀 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

háo yán dānɡ ɡē kuánɡ ɡē dānɡ xiào 
豪  言  当   歌 狂    歌 当   啸   
zuì xiào dānɡ rù zhèn 
醉  啸   当   入 阵   
cháo tóu chénɡ què huī biān lüè zhǐ 
潮   头  城    阙  挥  鞭   掠  指  
qiān jūn tínɡ zhōu jiè wèn 
千   军  停   舟   借  问  
zhè nán ɡuó xiù sè mínɡ shān jiē shuǐ 
这  南  国  秀  色 明   山   接  水   
rào jiǎo àn lóu zūn 
绕  角   岸 楼  嶟  
biàn wánɡ hóu ɡāo tái jiā lì shē mínɡ mén 
遍   王   侯  高  台  佳  丽 奢  名   门  
lián jiē qú fǔ kù shī zhēn tónɡ lǎnɡ yuè qīnɡ chuī 
连   街  衢 府 库 诗  珍   同   朗   月  清   吹   
dānɡ fènɡ wǒ jūn chén 
当   奉   我 君  臣   
wǒ huā kāi qīnɡ kōnɡ shāo chì yì jì jué hónɡ fěn 
我 花  开  青   空   烧   赤  一 骑 绝  红   粉  
jiānɡ xīnɡ fēnɡ xuè yǔ yān zhi tú shà dì wánɡ chún 
将    腥   风   血  雨 胭  脂  涂 歃  帝 王   唇   
wǒ dāo hénɡ léi tínɡ shēnɡ wēi sǎo qiánɡ dí fēnɡ rèn 
我 刀  横   雷  霆   声    威  扫  强    敌 锋   刃  
wǒ yù shēnɡ shā shuí yù dāo xià kànɡ mìnɡ zuò wánɡ hún 
我 欲 生    杀  谁   欲 刀  下  抗   命   做  亡   魂  
wǒ qí shū jiānɡ jūn xìnɡ zì zhèn sēnɡ fó shén ɡuǐ 
我 旗 书  将    军  姓   字 震   僧   佛 神   鬼  
mìnɡ sì bǎi bā shí lóu tái xiànɡ běi miàn qián kūn 
命   四 百  八 十  楼  台  向    北  面   乾   坤  
wǒ zhàn shí tiě mǎ shēnɡ fèi lànɡ zònɡ jīnɡ tūn 
我 战   时  铁  马 声    沸  浪   纵   鲸   吞  
wǒ jì fēnɡ jiānɡ shén zhōu liè tǔ bù dé shī yí cùn 
我 既 封   疆    神   州   列  土 不 得 失  一 寸  
bái xuě ào mù jiàn chí ɡōnɡ chuí 
白  雪  傲 目 箭   驰  弓   垂   
jiē zhōnɡ dào lí fēn 
皆  中    道  离 分  
jūn yì dú zūn wǒ yì hónɡ chén 
君  意 独 尊  我 意 红   尘   
bié shí dá jūn suǒ wèn 
别  时  答 君  所  问  
wǒ zènɡ jūn jiānɡ shān zhǎnɡ zhōnɡ tínɡ wěn 
我 赠   君  江    山   掌    中    停   稳  
hú hǎi ɡònɡ yì zhēn 
湖 海  共   一 斟   
xī pínɡ chuān fēnɡ suì shènɡ shì ɡē liánɡ chén 
熄 平   川    烽   燧  盛    世  歌 良    辰   
bù tān jūn ɡōnɡ chénɡ qiān ɡǔ bú zuò fù ɡuì kùn 
不 贪  君  功   成    千   古 不 做  富 贵  困  
yuàn qīnɡ jūn ài hèn 
愿   倾   君  爱 恨  
wǒ huā kāi qīnɡ kōnɡ shāo chì yì jì jué hónɡ fěn 
我 花  开  青   空   烧   赤  一 骑 绝  红   粉  
jiānɡ xīnɡ fēnɡ xuè yǔ yān zhi tú shà dì wánɡ chún 
将    腥   风   血  雨 胭  脂  涂 歃  帝 王   唇   
wǒ dāo hénɡ léi tínɡ shēnɡ wēi sǎo qiánɡ dí fēnɡ rèn 
我 刀  横   雷  霆   声    威  扫  强    敌 锋   刃  
wǒ yù shēnɡ shā shuí yù dāo xià kànɡ mìnɡ zuò wánɡ hún 
我 欲 生    杀  谁   欲 刀  下  抗   命   做  亡   魂  
wǒ qí shū jiānɡ jūn xìnɡ zì zhèn sēnɡ fó shén ɡuǐ 
我 旗 书  将    军  姓   字 震   僧   佛 神   鬼  
mìnɡ sì bǎi bā shí lóu tái xiànɡ běi miàn qián kūn 
命   四 百  八 十  楼  台  向    北  面   乾   坤  
wǒ zhàn shí tiě mǎ shēnɡ fèi lànɡ zònɡ jīnɡ tūn 
我 战   时  铁  马 声    沸  浪   纵   鲸   吞  
wǒ jì fēnɡ jiānɡ shén zhōu liè tǔ bù dé shī yí cùn 
我 既 封   疆    神   州   列  土 不 得 失  一 寸  
wǒ zhàn bà jīn jiǎ diū xiè suí rì yuè fú chén 
我 战   罢 金  甲  丢  卸  随  日 月  浮 沉   
rèn tiān yá cǎo mù wēn róu piāo dànɡ wǒ yì shēn 
任  天   涯 草  木 温  柔  飘   荡   我 一 身   
wǒ qí chè yān cūn jiǔ zì mài shì jǐnɡ xiānɡ wén 
我 旗 掣  烟  村  酒  渍 卖  市  井   乡    闻  
zhěn shànɡ mènɡ huí xī nián pí ɡǔ yóu jīnɡ yè shēn chén 
枕   上    梦   回  昔 年   鼙 鼓 犹  惊   夜 深   沉   
wǒ dāo shōu luàn shì fēnɡ jìn huàn tài pínɡ fēnɡ chún 
我 刀  收   乱   世  风   劲  换   太  平   风   淳   
lìnɡ èr shí sì xìn chūn qiū xiāo shòu měi rén ēn 
令   二 十  四 信  春   秋  消   受   美  人  恩 
wǒ huā kāi hónɡ yún dú mù chōnɡ tòu xiānɡ zhèn 
我 花  开  红   云  独 暮 冲    透  香    阵   
wǒ ruò ɡuī qù zhī jūn tiān dì sì hǎi zài wú rén 
我 若  归  去 知  君  天   地 四 海  再  无 人  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.