Sunday, December 3, 2023
HomePopWei Jian Qing Shan Lao 未见青山老 Never See The Green Hills Grow...

Wei Jian Qing Shan Lao 未见青山老 Never See The Green Hills Grow Old Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Dong 以冬

Chinese Song Name: Wei Jian Qing Shan Lao 未见青山老
English Tranlation Name: Never See The Green
Chinese Singer: Yi Dong 以冬
Chinese Composer: Luo Ying 落影
Chinese Lyrics: Ji Ye 纪夜

Wei Jian Qing Shan Lao 未见青山老 Never See The Green Hills Grow Old Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Dong 以冬

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yòu yī sān yuè nóng chóu gòng qīng fēng yíng xiù 
又  一 三  月  浓   愁   共   轻   风   盈   袖  
wèi jiào jīng shēn chù fǔ cǎo shēng fāng huá shòu 
未  觉   经   身   处  腐 草  生    芳   华  瘦   
fàng yǎn mén tíng jiù 
放   眼  门  庭   旧  
mén wài qīng shān zhǎng xiàng shǒu 
门  外  青   山   长    相    守   
xì shuǐ shàng yì piān zhōu 
细 水   上    一 扁   舟   
yīng shì nán dé fēng yuè 
应   是  难  得 风   月  
rén jiān shì tà làng chéng zhōu 
人  间   事  踏 浪   乘    舟   
yě céng xiào zuò shì wài 
也 曾   笑   做  世  外  
hóng chén kè suí shuǐ zhú liú 
红   尘   客 随  水   逐  流  
xǐng hòu zhǐ yú kǒu qǐ dāng dé yù yán hái xiū 
醒   后  止  于 口  岂 当   得 欲 言  还  休  
bú guò sì shí yí cùn qiū 
不 过  四 时  一 寸  秋  
kùn dùn yú kǔ jiǔ 
困  顿  于 苦 酒  
sòng qiān fān guò wàn shān shí 
送   千   帆  过  万  山   石  
jǐ qù hòu xī rén yǐ bái tóu 
几 去 后  昔 人  已 白  头  
dāng shí wèi jiàn qīng shān lǎo 
当   时  未  见   青   山   老  
mǎn mù táng lí yìng hóng xiù 
满  目 棠   梨 映   红   袖  
hé qiú xíng kè liú zǒng yǒu chū xīn zhì bái shǒu 
何 求  行   客 留  总   有  初  心  至  白  首   
ér jīn lì jìn yuè huáng hūn 
而 今  立 尽  月  黄    昏  
xī fēng guò jìn shàng lán zhōu 
西 风   过  尽  上    兰  洲   
kǔ shì bù kān zài jǔ tóu 
苦 是  不 堪  再  举 头  
wèi jiàn qīng shān lǎo 
未  见   青   山   老  
xī rén yǐ bái tóu 
昔 人  已 白  头  
hé bì sān liǎng jù 
何 必 三  两    句 
yù yán yǐ hái xiū 
欲 言  已 还  休  
yòu yī sān yuè nóng chóu gòng qīng fēng yíng xiù 
又  一 三  月  浓   愁   共   轻   风   盈   袖  
wèi jiào jīng shēn chù fǔ cǎo shēng fāng huá shòu 
未  觉   经   身   处  腐 草  生    芳   华  瘦   
fàng yǎn mén tíng jiù mén wài qīng shān zhǎng xiàng shǒu 
放   眼  门  庭   旧  门  外  青   山   长    相    守   
xì shuǐ shàng yì piān zhōu 
细 水   上    一 扁   舟   
yīng shì nán dé fēng yuè rén jiān shì 
应   是  难  得 风   月  人  间   事  
tà làng chéng zhōu 
踏 浪   乘    舟   
yě céng xiào zuò shì wài hóng chén kè 
也 曾   笑   做  世  外  红   尘   客 
suí shuǐ zhú liú 
随  水   逐  流  
xǐng hòu zhǐ yú kǒu qǐ dāng dé yù yán hái xiū 
醒   后  止  于 口  岂 当   得 欲 言  还  休  
bú guò sì shí yí cùn qiū 
不 过  四 时  一 寸  秋  
kùn dùn yú kǔ jiǔ 
困  顿  于 苦 酒  
sòng qiān fān guò wàn shān shí 
送   千   帆  过  万  山   石  
jǐ qù hòu xī rén yǐ bái tóu 
几 去 后  昔 人  已 白  头  
dāng shí wèi jiàn qīng shān lǎo 
当   时  未  见   青   山   老  
mǎn mù táng lí yìng hóng xiù 
满  目 棠   梨 映   红   袖  
hé qiú xíng kè liú zǒng yǒu chū xīn zhì bái shǒu 
何 求  行   客 留  总   有  初  心  至  白  首   
ér jīn lì jìn yuè huáng hūn 
而 今  立 尽  月  黄    昏  
xī fēng guò jìn shàng lán zhōu 
西 风   过  尽  上    兰  洲   
kǔ shì bù kān zài jǔ tóu 
苦 是  不 堪  再  举 头  
cóng tóu dú guò hé shì shì wài hóng chén juǎn 
从   头  读 过  何 是  世  外  红   尘   卷   
rén jiān fēng yuè wèi xiāng tóu 
人  间   风   月  未  相    投  
lěng qīng xīn shàng pōu tú rán zài zhé chūn shēng liǔ 
冷   清   心  上    剖  徒 然  再  折  春   生    柳  
pà jiāng shuǐ rì fù dōng liú 
怕 江    水   日 复 东   流  
chén nián làn shì shēn hòu diū 
陈   年   烂  事  身   后  丢  
lǎo qù tú liú yí zì fǒu 
老  去 徒 留  一 字 否  
yòu hé bì yán sān liǎng jù 
又  何 必 言  三  两    句 
huí shǒu xī rì kū cǎo qīng shān tóu 
回  首   昔 日 枯 草  青   山   头  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags