Wei Feng Yin 威凤吟 Chant Of Auspicious Birds Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Shen 周深 Zhou Shen

Wei Feng Yin 威凤吟 Chant Of Auspicious Birds Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Shen 周深 Zhou Shen.webp

Chinese Song Name:Wei Feng Yin 威凤吟 
English Translation Name:Chant Of Auspicious Birds 
Chinese Singer: Zhou Shen 周深 Zhou Shen
Chinese Composer:Chen Peng Jie 陈鹏杰/Chen Zheng 陈争
Chinese Lyrics:Nan Qi 南岐/Shan Si Ping 单嗣平

Wei Feng Yin 威凤吟 Chant Of Auspicious Birds Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhou Shen 周深 Zhou Shen

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì xiāo gōng què   yì chǎng fán huá 
一 宵   宫   阙    一 场    繁  华  
duō shǎo xuān xiāo   qīng chūn bái fà 
多  少   喧   嚣     青   春   白  发 
zhǐ jiān guāng yīn màn guò   qīng shí zhī xià 
指  尖   光    阴  漫  过    青   石  之  下  
qiān nián qián dìng gé de chà nà 
千   年   前   定   格 的 刹  那 
yí mèng cháng ān   yí mèng róng mǎ 
一 梦   长    安   一 梦   戎   马 
yóu sì wēi fèng   chuān yún ér xià 
犹  似 威  凤     穿    云  而 下  
yuǎn tiào shào nián yīng cái   shēn qí jùn mǎ 
远   眺   少   年   英   才    身   骑 骏  马 
kāi jiāng tuò tǔ tiān zòng fēng huá 
开  疆    拓  土 天   纵   风   华  
fēng huǒ zhào chè shān hé wàn zhòng 
烽   火  照   彻  山   河 万  重    
zòng mǎ tīng luàn shì xiōng yǒng 
纵   马 听   乱   世  汹    涌   
sì tí tà pò lǐn liè bēi fēng 
四 蹄 踏 破 凛  冽  悲  风   
liù jùn yòu cháng ān qiān qiū mèng 
六  骏  佑  长    安 千   秋  梦   
hán jiǎ cháng fēng huá pò cāng qióng 
寒  甲  长    锋   划  破 苍   穹    
liè mǎ cuī gān dǎn xiāng yōng 
烈  马 催  肝  胆  相    拥   
hè qiú gōng zǐ zhěn gē rù mèng 
褐 裘  公   子 枕   戈 入 梦   
zài lǎn tiān xià rù cǐ mèng zhōng 
再  揽  天   下  入 此 梦   中    
xì qiāng : 
戏 腔    : 
xiāng gé qiān nián zhēng róng   yī rán xīn cháo bēn yǒng 
相    隔 千   年   峥    嵘     依 然  心  潮   奔  涌   
tiān xià jiē zài jūn zhuàng kuò xīn xiōng 
天   下  皆  在  君  壮     阔  心  胸    
xì bái : 
戏 白  : 
yuàn yǐ róng mǎ bǎi nián shēn   hù qiān gǔ cháng ān 
愿   以 戎   马 百  年   身     护 千   古 长    安 
yí mèng cháng ān   yí mèng róng mǎ 
一 梦   长    安   一 梦   戎   马 
yóu sì wēi fèng   chuān yún ér xià 
犹  似 威  凤     穿    云  而 下  
yuǎn tiào shào nián yīng cái   shēn qí jùn mǎ 
远   眺   少   年   英   才    身   骑 骏  马 
kāi jiāng tuò tǔ   tiān zòng fēng huá 
开  疆    拓  土   天   纵   风   华  
chéng shēng bàn hàn shén zhōu míng yáng 
承    声    半  汉  神   州   名   扬   
wǔ bǎi zǎi luàn shì shōu chǎng 
五 百  载  乱   世  收   场    
wēi líng bá zhèn tuò tǔ kāi jiāng 
威  凌   八 阵   拓  土 开  疆    
tiān sì héng háng zhǎng ān sì fāng 
天   驷 横   行   长    安 四 方   
yǐ tiān cháng jiàn wēi fèng gāo xiáng 
倚 天   长    剑   威  凤   高  翔    
kāi qǐ zhè wēi wēi dà táng 
开  启 这  巍  巍  大 唐   
bīng liáng qīng shí huī yìng shí guāng 
冰   凉    青   石  辉  映   时  光    
sù shuō zhe qiān nián qián gǔn tàng 
诉 说   着  千   年   前   滚  烫   
yǐ tiān cháng jiàn wēi fèng gāo xiáng 
倚 天   长    剑   威  凤   高  翔    
kāi qǐ zhè wēi wēi dà táng 
开  启 这  巍  巍  大 唐   
bīng liáng qīng shí huī yìng shí guāng 
冰   凉    青   石  辉  映   时  光    
sù shuō zhe qiān nián qián gǔn tàng 
诉 说   着  千   年   前   滚  烫   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.