Wang Xing Chen 望星辰 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Huang Chuan Qi 凤凰传奇 Phoenix Legend

Wang Xing Chen 望星辰 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Huang Chuan Qi 凤凰传奇 Phoenix Legend

Chinese Song Name:Wang Xing Chen 望星辰
English Translation Name:Look At The Stars
Chinese Singer: Feng Huang Chuan Qi 凤凰传奇 Phoenix Legend
Chinese Composer:ZEEV、Franky、Kam Vin
Chinese Lyrics:Xuan Tian 玄天、Franky

Wang Xing Chen 望星辰 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Huang Chuan Qi 凤凰传奇 Phoenix Legend

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

rì yuè xīnɡ chén suí dà dào 
日 月  星   辰   随  大 道  
wàn zhànɡ kūn lún yǐn tiān záo 
万  丈    昆  仑  引  天   凿  
huī háo tóu bǐ shū chánɡ xiào 
挥  毫  投  笔 舒  长    啸   
ɡǎn wèn tiān hé shuí ɡènɡ ɡāo 
敢  问  天   河 谁   更   高  
hénɡ dāo zì pì nì   chěnɡ huái tiān dì 
横   刀  自 睥 睨   骋    怀   天   地 
kàn wú jì ruò yínɡ yínɡ  
看  无 迹 若  荧   荧    
jiānɡ hú kuài mǎ qiān lǐ 
江    湖 快   马 千   里 
bō xián yù bié lí  
拨 弦   欲 别  离  
bú fù cǐ shēnɡ kuài yì 
不 负 此 生    快   意 
wànɡ wú yín sì mínɡ mínɡ  
望   无 垠  似 暝   暝    
yún xià yì fān ɡū yǐnɡ 
云  下  一 帆  孤 影   
tà mǎ pínɡ chuān yì shēnɡ xiào  
踏 马 平   川    一 声    笑    
jiānɡ zhōu dú yǐn nán jì liáo 
江    洲   独 饮  难  寂 寥   
bú pò zhǒnɡ ɡǔ bù hái cháo  
不 破 冢    骨 不 还  朝    
wǒ zì ɡuī shān yě xiāo yáo 
我 自 归  山   也 逍   遥  
tiān zhī dà xī yún zhī xià  
天   之  大 兮 云  之  下   
yōu yōu qiān ɡǔ dōu bú ɡuà 
悠  悠  千   古 都  不 挂  
liè sù xīnɡ chén zǒnɡ rú shì  
列  宿 星   辰   总   如 是   
bú biàn chén āi yǔ yě mǎ 
不 辨   尘   埃 与 野 马 
zuì dǎo qiáo biān yuè rú huà  
醉  倒  桥   边   月  如 画   
luàn zhū zhuì rù jiǔ nán ɡā 
乱   珠  坠   入 酒  难  呷 
tài hé xiāo yáo zǒnɡ pínɡ yī  
太  和 逍   遥  总   凭   一  
tiān ɡōnɡ yǎn jiǎ jiē wàn huà 
天   工   偃  甲  皆  万  化  
cānɡ hǎi yí sù bú ɡuò fú yóu piāo línɡ 
沧   海  一 粟 不 过  蜉 蝣  飘   零   
yún mǒ qù yǎn qián línɡ luò de yì fēn āi mǐn 
云  抹 去 眼  前   零   落  的 一 分  哀 悯  
fēnɡ huàn qǐ xīn tóu yínɡ huí de jǐ fān kuài yì 
风   唤   起 心  头  萦   回  的 几 番  快   意 
zhí shànɡ yún xiāo huī ɡuānɡ   jìn jiē chù shǒu kě jí 
直  上    云  霄   辉  光      尽  皆  触  手   可 及 
fán huā zhuì yè dǐ   kuī tiān wài jìnɡ 
繁  花  坠   叶 底   窥  天   外  境   
sì wú jì què zhuǎn xǐnɡ   rán qǐ qiān ɡǔ yí jù 
似 无 迹 却  转    醒     燃  起 千   古 一 炬 
yán huǒ rán lüè jìn   yōnɡ huái fānɡ xī 
炎  火  燃  略  尽    拥   怀   方   息 
wànɡ wú yín zài línɡ tīnɡ   zhāi qǔ mǎn xiù chén xīnɡ 
望   无 垠  再  聆   听     摘   取 满  袖  晨   星   
tà mǎ pínɡ chuān yì shēnɡ xiào  
踏 马 平   川    一 声    笑    
jiānɡ zhōu dú yǐn nán jì liáo 
江    洲   独 饮  难  寂 寥   
bú pò zhǒnɡ ɡǔ bù hái cháo  
不 破 冢    骨 不 还  朝    
wǒ zì ɡuī shān yě xiāo yáo 
我 自 归  山   也 逍   遥  
zhī shēn tiān dì jiān dān yǐnɡ xínɡ 
只  身   天   地 间   单  影   行   
xīnɡ hé zhōnɡ kōnɡ tàn xī  
星   河 中    空   叹  息  
bú ɡuò wàn qiān chén āi yí lì 
不 过  万  千   尘   埃 一 粒 
niǎo niǎo yàn huǒ qǐ tiān dì lǚ 
袅   袅   焰  火  起 天   地 旅 
qǐ shān lín chénɡ wén mínɡ  
启 山   林  成    文  明    
mínɡ kè ɡǔ wǎnɡ jīn lái wéi yī 
铭   刻 古 往   今  来  唯  一 
sù sù xiāo zhēnɡ màn tīnɡ shuō  
肃 肃 宵   征    漫  听   说    
diǎn diǎn xīnɡ chén zǒnɡ pó suō 
点   点   星   辰   总   婆 娑  
lí hún yí mènɡ xún lán ruò  
离 魂  一 梦   寻  兰  若   
shè zú qiān lǐ sī jiā ɡuó 
涉  足 千   里 思 家  国  
hé jù fán jiān sì fú mò  
何 惧 凡  间   似 浮 沫  
yǎnɡ shǒu tiān hé lù kāi kuò 
仰   首   天   河 路 开  阔  
wànɡ yǔ xīnɡ chén chánɡ qiú suǒ  
望   与 星   辰   长    求  索   
xīnɡ wánɡ chénɡ bài jiē yóu wǒ 
兴   亡   成    败  皆  由  我 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.