Wang Tian Ya 望天涯 Looking At The End Of The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Dai Kun 李岱昆、Ma Wen Yuan 马闻远、Sun Xi Lun 孙浠伦、Yuan Shuai 袁帅

Wang Tian Ya 望天涯 Looking At The End Of The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Dai Kun 李岱昆、Ma Wen Yuan 马闻远、Sun Xi Lun 孙浠伦、Yuan Shuai 袁帅

Chinese Song Name:Wang Tian Ya 望天涯
English Translation Name: Looking At The End Of The World 
Chinese Singer: Li Dai Kun 李岱昆、Ma Wen Yuan 马闻远、Sun Xi Lun 孙浠伦、Yuan Shuai 袁帅
Chinese Composer:Wang Jia Cheng 王嘉诚
Chinese Lyrics:Ma Cheng Cheng 马程程

Wang Tian Ya 望天涯 Looking At The End Of The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Li Dai Kun 李岱昆、Ma Wen Yuan 马闻远、Sun Xi Lun 孙浠伦、Yuan Shuai 袁帅

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lǐ dài kūn : 
李 岱  昆  : 
luò hóng chén   shì fēi shuí lùn 
落  红   尘     是  非  谁   论  
háo qíng zhí jǐ fēn 
豪  情   值  几 分  
shāng mǎn dì   yǐn xìng mái míng 
伤    满  地   隐  姓   埋  名   
duō qíng sì wú qíng 
多  情   似 无 情   
yuán shuài : 
袁   帅    : 
tīng fēng shēng   yuè luò dú yǐng 
听   风   声      月  落  独 影   
xīn shì cáng mèng zhōng 
心  事  藏   梦   中    
jiāng hú yóu   bú lùn yīng xióng 
江    湖 游    不 论  英   雄    
zhí jiàn fú cāng shēng 
执  剑   扶 苍   生    
mǎ wén yuǎn : 
马 闻  远   : 
jiāng hú yì shēng xiào 
江    湖 一 声    啸   
ēn yuàn yǐ míng liǎo 
恩 怨   已 明   了   
sūn xī lún : 
孙  浠 伦  : 
yuè luò fǔ qín shāng   tàn shì xiāo yáo 
月  落  抚 琴  伤      叹  世  逍   遥  
bù wǎng zǒu yì zāo 
不 枉   走  一 遭  
hé chàng : 
合 唱    : 
ài hèn zhī duō shǎo 
爱 恨  知  多  少   
qíng chóu nán yù liào 
情   仇   难  预 料   
shuí míng liǎo   tiān yá qíng 
谁   明   了     天   涯 情   
jiě bù kāi   xiá gǔ róu dào 
解  不 开    侠  骨 柔  道  
tǎo yi tǎo   shí jiān   de liáng yào 
讨  一 讨    时  间     的 良    药  
jiāng hú chóu chàng   ài duō shǎo   hèn duō shǎo 
江    湖 惆   怅      爱 多  少     恨  多  少   
quán yì bǐ gōu xiāo 
全   一 笔 勾  销   
lǐ dài kūn : 
李 岱  昆  : 
luò hóng chén   shì fēi shuí lùn 
落  红   尘     是  非  谁   论  
háo qíng zhí jǐ fēn 
豪  情   值  几 分  
shāng mǎn dì   yǐn xìng mái míng 
伤    满  地   隐  姓   埋  名   
duō qíng sì wú qíng 
多  情   似 无 情   
yuán shuài : 
袁   帅    : 
tīng fēng shēng   yuè luò dú yǐng 
听   风   声      月  落  独 影   
xīn shì cáng mèng zhōng 
心  事  藏   梦   中    
jiāng hú yóu   bú lùn yīng xióng 
江    湖 游    不 论  英   雄    
zhí jiàn fú cāng shēng 
执  剑   扶 苍   生    
mǎ wén yuǎn : 
马 闻  远   : 
jiāng hú yì shēng xiào 
江    湖 一 声    啸   
ēn yuàn yǐ míng liǎo 
恩 怨   已 明   了   
sūn xī lún : 
孙  浠 伦  : 
yuè luò fǔ qín shāng   tàn shì xiāo yáo 
月  落  抚 琴  伤      叹  世  逍   遥  
bù wǎng zǒu yì zāo 
不 枉   走  一 遭  
ài hèn zhī duō shǎo 
爱 恨  知  多  少   
qíng chóu nán yù liào 
情   仇   难  预 料   
shuí míng liǎo   tiān yá qíng 
谁   明   了     天   涯 情   
jiě bù kāi   xiá gǔ róu dào 
解  不 开    侠  骨 柔  道  
tǎo yi tǎo   shí jiān   de liáng yào 
讨  一 讨    时  间     的 良    药  
jiāng hú chóu chàng   ài duō shǎo   hèn duō shǎo 
江    湖 惆   怅      爱 多  少     恨  多  少   
quán yì bǐ gōu xiāo 
全   一 笔 勾  销   
ài hèn zhī duō shǎo 
爱 恨  知  多  少   
qíng chóu nán yù liào 
情   仇   难  预 料   
shuí míng liǎo   tiān yá qíng 
谁   明   了     天   涯 情   
jiě bù kāi   xiá gǔ róu dào 
解  不 开    侠  骨 柔  道  
tǎo yi tǎo   shí jiān   de liáng yào 
讨  一 讨    时  间     的 良    药  
jiāng hú chóu chàng   ài duō shǎo   hèn duō shǎo 
江    湖 惆   怅      爱 多  少     恨  多  少   
quán yì bǐ gōu xiāo 
全   一 笔 勾  销   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.