Tuesday, February 27, 2024
HomePopWan Li Yu Jun Tong 万里与君同 Thousands Of Miles With You Lyrics...

Wan Li Yu Jun Tong 万里与君同 Thousands Of Miles With You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂 Small Soul

Chinese Song Name: Wan Li Yu Jun Tong 万里与君同 
English Tranlation Name: Thousands Of Miles With You
Chinese Singer:  Xiao Hun 小魂 Small Soul
Chinese Composer: Gao Qi Xiang 高启翔
Chinese Lyrics: Gao Qi Xiang 高启翔 Xie Wu Jin 谢无今 Qian Yue 千月

Wan Li Yu Jun Tong 万里与君同 Thousands Of Miles With You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂 Small Soul

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:
gū xīng hán yuè   cán yǐng zhí luò bēi zhōng 
孤 星   寒  月    残  影   直  落  杯  中    
fēng yǔ jiǔ   jìn jiē liè shà zhēng rén hóu 
风   与 酒    尽  皆  烈  煞  征    人  喉  
jǔ mù wàng   xuě lǐ jiǔ zhōu 
举 目 望     雪  里 九  州   
yuàn dān xīn xiāng chóu 
愿   丹  心  相    酬   
xǔ suì yuè ān rán   jiā guó wú yōu 
许 岁  月  安 然    家  国  无 忧  
qīng shān xiāng yíng   zhòu qǐ cháng fēng 
青   山   相    迎     骤   起 长    风   
yuǎn xíng qù cōng cōng   guān shān yòu jǐ zhòng 
远   行   去 匆   匆     关   山   又  几 重    
jiā jiā chè yè diǎn dēng  
家  家  彻  夜 点   灯    
shēng shēng lí gē xiāng sòng 
声    声    离 歌 相    送   
cǐ hòu wàn lǐ yǔ jūn tóng 
此 后  万  里 与 君  同   
qiān zhàng dēng   huáng shā jiǔ  
千   帐    灯     黄    沙  酒   
chén shuāng dòng gǔ yì zhāng gōng 
沉   霜     冻   骨 亦 张    弓   
héng dāo yuè mǎ zǒu  
横   刀  跃  马 走   
bái bìn gǎn dí jí dōng fēng 
白  鬓  敢  敌 急 东   风   
yì bēi xuè dài jiǔ   yáo jìng jiā yǔ guó 
一 杯  血  代  酒    遥  敬   家  与 国  
shǒu wǒ shēn hòu   tài píng mǎn shān hé 
守   我 身   后    太  平   满  山   河 
gù xiāng bù cén yuǎn   yù dá zhǐ mèng zhōng 
故 乡    不 曾  远     欲 达 只  梦   中    
shān cháng shuǐ kuò   yǐ shēn fù jiā guó 
山   长    水   阔    以 身   付 家  国  
qīng shān xiāng yíng   zhòu qǐ cháng fēng 
青   山   相    迎     骤   起 长    风   
yuǎn xíng qù cōng cōng   guān shān yòu jǐ zhòng 
远   行   去 匆   匆     关   山   又  几 重    
jiā jiā chè yè diǎn dēng  
家  家  彻  夜 点   灯    
shēng shēng lí gē xiāng sòng 
声    声    离 歌 相    送   
cǐ hòu wàn lǐ yǔ jūn tóng 
此 后  万  里 与 君  同   
qiān zhàng dēng   huáng shā jiǔ  
千   帐    灯     黄    沙  酒   
chén shuāng dòng gǔ yì zhāng gōng 
沉   霜     冻   骨 亦 张    弓   
héng dāo yuè mǎ zǒu  
横   刀  跃  马 走   
bái bìn gǎn dí jí dōng fēng 
白  鬓  敢  敌 急 东   风   
yì shēn zǎi qiān qiū   wàn zhàng qíng rù jiǔ 
一 身   载  千   秋    万  丈    情   入 酒  
tà biàn shān hé   bú yuàn zuò yì xiāng kè 
踏 遍   山   河   不 愿   做  异 乡    客 
mèng zhōng cháng ān huā yòu piāo luò 
梦   中    长    安 花  又  飘   落  
yī xī jiù rì dēng huǒ 
依 稀 旧  日 灯   火  
hún mèng yì qǔ chàng zuò   dān xīn gē 
魂  梦   一 曲 唱    作    丹  心  歌 
yǐ shēn fù jiā guó 
以 身   付 家  国  
yì bēi xuè dài jiǔ   yáo jìng jiā yǔ guó 
一 杯  血  代  酒    遥  敬   家  与 国  
shǒu wǒ shēn hòu   tài píng mǎn shān hé 
守   我 身   后    太  平   满  山   河 
gù xiāng bù cén yuǎn   yù dá zhǐ mèng zhōng 
故 乡    不 曾  远     欲 达 只  梦   中    
shān cháng shuǐ kuò   mò xiào shì yīng xióng 
山   长    水   阔    莫 笑   是  英   雄    
gū xīng hán yuè   cán yǐng zhí luò bēi zhōng 
孤 星   寒  月    残  影   直  落  杯  中    
fēng yǔ jiǔ   jìn jiē liè shà zhēng rén hóu 
风   与 酒    尽  皆  烈  煞  征    人  喉  
jǔ mù wàng   xuě lǐ jiǔ zhōu 
举 目 望     雪  里 九  州   
yuàn dān xīn xiāng chóu 
愿   丹  心  相    酬   
xǔ suì yuè ān rán   jiā guó wú yōu 
许 岁  月  安 然    家  国  无 忧  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags