Monday, March 4, 2024
HomePopTuan Xue 抟雪 Knead The Snow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jing...

Tuan Xue 抟雪 Knead The Snow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jing Su 井宿

Chinese Song Name:Tuan Xue 抟雪
English Translation Name: Knead The Snow
Chinese Singer: Jing Su 井宿
Chinese Composer: Jing Su 井宿
Chinese Lyrics:issaki Luo issaki洛

Tuan Xue 抟雪 Knead The Snow Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jing Su 井宿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēi guāng xuē luò yě chá huā shēng sè 
飞  光    削  落  野 茶  花  声    色 
hē xiàng yān zhi shān 
呵 向    胭  脂  山   
zhī tóu liú shuāng tuán xuě lái xiè guò 
枝  头  流  霜     抟   雪  来  谢  过  
sì shí kū yǔ yàn 
四 时  枯 与 艳  
měi féng diāo jìn yí qīng qì shén pò 
每  逢   凋   尽  遗 清   气 神   魄 
yīng yú jué dǐng xiàn 
应   于 绝  顶   现   
sàn rù fēng lù hū rú qiū hún rán 
散  入 风   露 忽 如 秋  魂  燃  
shēn xīn shāo kōng yǒu gǎo sè pāi wǒ jiān 
深   芯  烧   空   有  槁  色 拍  我 肩   
jiāng hé fèi jué bàn sí shuǐ gū yá shòu rú xuē 
江    河 沸  绝  半  死 水   孤 崖 瘦   如 削  
xié yáng yì xiān liáo dǎo chéng hóng pò rù jiǎn 
斜  阳   一 掀   潦   倒  橙    红   迫 入 睑   
qián lù qiāng shēng liè 
前   路 锵    声    裂  
liàng qiāng fú jǐ yù diē 
踉    跄    扶 几 欲 跌  
wǒ qù yě 
我 去 也 
tí dāo yuè máng yù chū qiào zhǎn lái 
提 刀  月  芒   欲 出  鞘   斩   来  
yù gǔ yè rén jiān 
玉 骨 谒 人  间   
kān wò yān xiá huǎng mèng guǐ 
堪  握 烟  霞  恍    梦   鬼  
qiān bàn cán hái xū wǎn lán 
千   瓣  残  骸  虚 挽  澜  
yì ōu shēng zài yì ōu miè bù xiāng jiàn 
一 沤 生    再  一 沤 灭  不 相    见   
yì bù xiāng bié 
亦 不 相    别  
zhì cǐ bì shì bù yǔ chūn sè yuē 
至  此 避 世  不 与 春   色 约  
róng tuán wú lài qiāo bō zhǎo dòu xiāng xiè 
绒   团   无 赖  悄   拨 爪   逗  香    屑  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags