Tou Yue Liang De Ren 偷月亮的人 The Person Who Steals The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ren Ran 任然 Ren Ran

Tou Yue Liang De Ren 偷月亮的人 The Person Who Steals The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ren Ran 任然 Ren Ran

Chinese Song Name:Tou Yue Liang De Ren 偷月亮的人 
English Translation Name:The Person Who Steals The Moon 
Chinese Singer: Ren Ran 任然 Ren Ran
Chinese Composer:Yi Shuo Cheng 易硕成(Xun)
Chinese Lyrics:Shen Ming Li 申名利

Tou Yue Liang De Ren 偷月亮的人 The Person Who Steals The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ren Ran 任然 Ren Ran

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wèi hé bào zhe yuè liang zuì ān wěn 
为  何 抱  着  月  亮    最  安 稳  
wèi hé xǐ huan duǒ zài yīn yǐng lǐ shēng cún 
为  何 喜 欢   躲  在  阴  影   里 生    存  
wèi hé méi jiān lvè guò mèng de hén 
为  何 眉  间   掠  过  梦   的 痕  
wèi hé ròu shēn kùn zài méi yán sè lǚ chéng 
为  何 肉  身   困  在  没  颜  色 旅 程    
kě bu ké yǐ bú yào zuò dà rén 
可 不 可 以 不 要  做  大 人  
kě bu ké yǐ bú yào biàn guài rén 
可 不 可 以 不 要  变   怪   人  
kě bu ké yǐ bú yào ràng wǒ yí gè rén 
可 不 可 以 不 要  让   我 一 个 人  
kě bu ké yǐ   kě bu ké yǐ   kě bu ké yǐ 
可 不 可 以   可 不 可 以   可 不 可 以 
néng bu néng bié zài měi yí gè qīng chén 
能   不 能   别  在  每  一 个 清   晨   
cuī mián yí gè xū huàn rén shēng lái qiú shēng 
催  眠   一 个 虚 幻   人  生    来  求  生    
néng bu néng jiè wǒ yì gēn zhēn 
能   不 能   借  我 一 根  针   
féng féng líng hún de shāng hén 
缝   缝   灵   魂  的 伤    痕  
néng bu néng qù tǎn chéng zěn me tǎn chéng 
能   不 能   去 坦  诚    怎  么 坦  诚    
néng bu néng tǎn chéng gāi zěn me tǎn chéng 
能   不 能   坦  诚    该  怎  么 坦  诚    
yì qiān gè shù dòng yě shuō bù chū kǔ mèn 
一 千   个 树  洞   也 说   不 出  苦 闷  
hái huì kuài lè ma   wèi lái néng bu néng 
还  会  快   乐 吗   未  来  能   不 能   
néng bu néng kàn jiàn wǒ de jié hòu yú shēng 
能   不 能   看  见   我 的 劫  后  余 生    
kě néng tōu le yuè liang jiù rì shēng 
可 能   偷  了 月  亮    就  日 升    
kě néng wēi guāng yě xiǎng chuān tòu jìn yún céng 
可 能   微  光    也 想    穿    透  进  云  层   
kě néng nà yì shuāng yǐn xíng de shǒu 
可 能   那 一 双     隐  形   的 手   
lái zì hēi àn yě xiàng wǎng lìng wài rén shēng 
来  自 黑  暗 也 向    往   另   外  人  生    
kě bu ké yǐ tīng jiàn qiú jiù shēng 
可 不 可 以 听   见   求  救  声    
kě bu ké yǐ qǐng nǐ zhuǎn guò shēn 
可 不 可 以 请   你 转    过  身   
kě bu ké yǐ bú yào ràng wǒ yí gè rén 
可 不 可 以 不 要  让   我 一 个 人  
kě bu ké yǐ   kě bu ké yǐ   kě bu ké yǐ 
可 不 可 以   可 不 可 以   可 不 可 以 
néng bu néng bié zài měi yí gè qīng chén 
能   不 能   别  在  每  一 个 清   晨   
cuī mián yí gè xū huàn rén shēng lái qiú shēng 
催  眠   一 个 虚 幻   人  生    来  求  生    
néng bu néng jiè wǒ yì gēn zhēn 
能   不 能   借  我 一 根  针   
féng féng líng hún de shāng hén 
缝   缝   灵   魂  的 伤    痕  
néng bu néng xǐng lái jiù mèng xiǎng chéng zhēn 
能   不 能   醒   来  就  梦   想    成    真   
néng bu néng ràng yǒng qì chí xù shēng wēn 
能   不 能   让   勇   气 持  续 升    温  
yì qiān gè shù dòng zǒng huì yǒu yì zhǎn dēng 
一 千   个 树  洞   总   会  有  一 盏   灯   
hái huì kuài lè ba   wèi lái néng bu néng 
还  会  快   乐 吧   未  来  能   不 能   
néng bu néng kàn jiàn wǒ de jié hòu yú shēng 
能   不 能   看  见   我 的 劫  后  余 生    
wǒ zhēng zhá   néng bu néng   yù huǒ chóng shēng 
我 挣    扎    能   不 能     浴 火  重    生    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.