Tong Xin 同心 Homocentric Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Xuan Qing 叶炫清

Tong Xin 同心 Homocentric Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Xuan Qing 叶炫清

Chinese Song Name:Tong Xin 同心
English Translation Name:Homocentric
Chinese Singer: Ye Xuan Qing 叶炫清
Chinese Composer:Sun Ai Li 孙艾藜
Chinese Lyrics:Wang Yi Qing 王乙庆 Sun Ai Li 孙艾藜

Tong Xin 同心 Homocentric Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Xuan Qing 叶炫清

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yǐ niàn zuò yì qǔ tóng xīn   yìng yì móu xīng yuè 
以 念   作  一 曲 同   心    映   一 眸  星   月  
yè yè liú guāng xiāng jiǎo jié 
夜 夜 流  光    相    皎   洁  
qíng shēn jǐ xǔ wú xì yán   lì yí shì wéi jié 
情   深   几 许 无 戏 言    立 一 誓  为  结  
píng cǐ shēng bù kě zuò bié 
凭   此 生    不 可 作  别  
rù mèng ā    yì kě rù xīn jiān 
入 梦   啊   亦 可 入 心  间   
cùn cùn xiāng sī qiān chě bù kě shuō de wàng niàn 
寸  寸  相    思 牵   扯  不 可 说   的 妄   念   
kě zhī ā    jūn xīn sì wǒ xīn 
可 知  啊   君  心  似 我 心  
cóng cǐ liǎng xīn xiāng xī bú zài jié rán shì jiān 
从   此 两    心  相    惜 不 再  孑  然  世  间   
màn màn liú nián   jìn cǐ shēng jiē wéi qīng suǒ yuàn 
漫  漫  流  年     尽  此 生    皆  为  卿   所  愿   
biàn lǎn shū zhōng qíng huà dé lái zhōng jiào qiǎn 
遍   览  书  中    情   话  得 来  终    觉   浅   
huán huǎn suì yuè   zhí shǒu xiàng yōng xiě zuò shì yán 
缓   缓   岁  月    执  手   相    拥   写  作  誓  言  
mò wèn guī lù zhǐ qiú yú shēng néng yǔ nǐ bìng jiān 
莫 问  归  路 只  求  余 生    能   与 你 并   肩   
yí shì yì yuē   bú fù bái shǒu wéi qīng suǒ yuàn 
一 世  一 约    不 负 白  首   为  卿   所  愿   
jiē rú qīng zhī suǒ yuàn   děng lái zhōng dé jiàn 
皆  如 卿   之  所  愿     等   来  终    得 践   
zhāo zhāo mù mù   zhǐ xǔ yì rén suì suì nián nián 
朝   朝   暮 暮   只  许 一 人  岁  岁  年   年   
zhí shǒu lì jìn yān huǒ rén shì jiān 
执  手   历 尽  烟  火  人  世  间   
yǐ niàn zuò yì qǔ tóng xīn   yìng yì móu xīng yuè 
以 念   作  一 曲 同   心    映   一 眸  星   月  
yè yè liú guāng xiāng jiǎo jié 
夜 夜 流  光    相    皎   洁  
qíng shēn jǐ xǔ wú xì yán   lì yí shì wéi jié 
情   深   几 许 无 戏 言    立 一 誓  为  结  
píng cǐ shēng bù kě zuò bié 
凭   此 生    不 可 作  别  
rù mèng ā    yì kě rù xīn jiān 
入 梦   啊   亦 可 入 心  间   
cùn cùn xiāng sī qiān chě bù kě shuō de wàng niàn 
寸  寸  相    思 牵   扯  不 可 说   的 妄   念   
kě zhī ā    jūn xīn sì wǒ xīn 
可 知  啊   君  心  似 我 心  
cóng cǐ liǎng xīn xiāng xī bú zài jié rán shì jiān 
从   此 两    心  相    惜 不 再  孑  然  世  间   
màn màn liú nián   jìn cǐ shēng jiē wéi qīng suǒ yuàn 
漫  漫  流  年     尽  此 生    皆  为  卿   所  愿   
biàn lǎn shū zhōng qíng huà dé lái zhōng jiào qiǎn 
遍   览  书  中    情   话  得 来  终    觉   浅   
huán huǎn suì yuè   zhí shǒu xiàng yōng xiě zuò shì yán 
缓   缓   岁  月    执  手   相    拥   写  作  誓  言  
mò wèn guī lù zhǐ qiú yú shēng néng yǔ nǐ bìng jiān 
莫 问  归  路 只  求  余 生    能   与 你 并   肩   
yí shì yì yuē   bú fù bái shǒu wéi qīng suǒ yuàn 
一 世  一 约    不 负 白  首   为  卿   所  愿   
jiē rú qīng zhī suǒ yuàn   děng lái zhōng dé jiàn 
皆  如 卿   之  所  愿     等   来  终    得 践   
zhāo zhāo mù mù   zhǐ xǔ yì rén suì suì nián nián 
朝   朝   暮 暮   只  许 一 人  岁  岁  年   年   
zhí shǒu lì jìn yān huǒ rén shì jiān 
执  手   历 尽  烟  火  人  世  间   
màn màn liú nián   jìn cǐ shēng jiē wéi qīng suǒ yuàn 
漫  漫  流  年     尽  此 生    皆  为  卿   所  愿   
biàn lǎn shū zhōng qíng huà dé lái zhōng jiào qiǎn 
遍   览  书  中    情   话  得 来  终    觉   浅   
huán huǎn suì yuè   zhí shǒu xiàng yōng xiě zuò shì yán 
缓   缓   岁  月    执  手   相    拥   写  作  誓  言  
mò wèn guī lù zhǐ qiú yú shēng néng yǔ nǐ bìng jiān 
莫 问  归  路 只  求  余 生    能   与 你 并   肩   
yí shì yì yuē   bú fù bái shǒu wéi qīng suǒ yuàn 
一 世  一 约    不 负 白  首   为  卿   所  愿   
jiē rú qīng zhī suǒ yuàn   děng lái zhōng dé jiàn 
皆  如 卿   之  所  愿     等   来  终    得 践   
zhāo zhāo mù mù   zhǐ xǔ yì rén suì suì nián nián 
朝   朝   暮 暮   只  许 一 人  岁  岁  年   年   
zhí shǒu lì jìn yān huǒ rén shì jiān 
执  手   历 尽  烟  火  人  世  间   
zhí shǒu lì jìn yān huǒ rén shì jiān 
执  手   历 尽  烟  火  人  世  间   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.